Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
725 320 € 755 198 € 653 859 € 614 153 € 380 946 € 268 138 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
305 606 € 346 335 € 289 849 € 262 743 € 151 685 € 84 712 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
305 606 € 346 335 € 289 849 € 262 743 € 151 685 € 84 712 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
237 922€ 228 533€ 133 485€ 44 930€ 37 485€ 34 636€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 266€ 81 010€ 147 411€ 212 021€ 106 776€ 38 886€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
32 418€ 36 792€ 8 953€ 5 792€ 7 424€ 11 190€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
419 714 € 408 863 € 364 010 € 351 410 € 229 261 € 183 426 €
015
B.I.
Zásoby
92 497€ 100 474€ 141 444€ 124 835€ 52 723€ 34 297€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
7 234€ 590€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
301 634 € 244 174 € 220 307 € 207 506 € 18 147 € 18 710 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
32 705€ 30 501€ 14 368€ 22 896€ 18 147€ 17 834€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
267 528€ 197 268€ 205 071€ 183 669€ 724€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 401€ 16 405€ 868€ 941€ 152€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
18 349 € 63 625 € 2 259 € 19 069 € 158 391 € 130 419 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
18 349€ 63 625€ 2 259€ 19 069€ 158 391€ 130 419€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
725 320 € 755 198 € 653 859 € 614 153 € 380 946 € 268 138 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
240 495 € 279 749 € 367 122 € 173 975 € 191 291 € 54 974 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
45 800€ 45 800€ 45 800€ 45 800€ 45 800€
030
A.III.
Fondy zo zisku
830€ 830€ -297 510€ -297 510€ -297 510€ -297 510€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-66 881€ 20 492€ 125 684€ 143 001€ 52 484€ 65 754€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-39 254 € -87 373 € 193 148 € -17 316 € 90 517 € -13 270 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
484 825 € 475 449 € 286 737 € 440 178 € 189 655 € 213 164 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
169 875€ 220 707€ 147 228€ 176 627€ 115 937€ 53 531€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
162 784 € 103 684 € 123 265 € 262 391 € 73 227 € 77 927 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
109 899€ 80 405€ 62 035€ 60 158€ 51 928€ 27 797€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 612€ 2 905€ 1 894€ 1 343€ 2 852€ 2 198€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
438€ 367€ 36 683€ 428€ 18 284€ 1 852€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
48 835€ 20 007€ 22 653€ 200 462€ 163€ 46 080€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 166€ 1 058€ 1 244€ 1 160€ 491€ 1 706€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
150 000€ 150 000€ 80 000€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
15 000€