Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
29 588 497 € 31 325 768 € 30 851 602 € 27 647 297 € 26 499 280 € 26 514 274 € 24 325 444 € 21 577 459 € 19 859 576 € 20 515 689 € 19 907 881 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 649 628 € 421 250 € 301 194 € 395 129 € 416 679 € 453 418 € 504 763 € 371 790 € 7 577 992 € 6 929 679 € 6 465 756 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
126 411 € 227 188 € 211 372 € 225 094 € 217 792 € 214 428 € 260 319 € 272 141 € 237 075 € 104 203 € 17 633 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
117 791€ 227 188€ 211 372€ 225 094€ 193 443€ 254 669€ 182 756€ 237 075€ 8 069€ 17 633€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
208 792€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 620€ 20 985€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
9 000€ 5 650€ 89 385€ 96 134€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
196 447 € 187 424 € 83 184 € 163 397 € 192 249 € 238 990 € 244 444 € 99 649 € 83 387 € 151 762 € 235 650 €
012
A.II.1
Pozemky
1 181€ 1 181€ 1 181€ 1 181€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
195 266€ 186 243€ 82 003€ 162 216€ 192 249€ 238 990€ 244 444€ 99 649€ 83 387€ 151 762€ 235 650€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
5 326 770 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 0 € 0 € 0 € 7 257 530 € 6 673 714 € 6 212 473 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
5 320 132€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
7 257 530€ 6 673 714€ 6 212 473€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
23 847 550 € 30 834 222 € 30 507 387 € 27 212 223 € 26 043 664 € 26 006 061 € 23 758 022 € 21 106 341 € 12 171 756 € 13 515 701 € 13 392 765 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
40 808 € 53 307 € 46 276 € 98 472 € 205 342 € 118 507 € 125 838 € 118 786 € 127 958 € 29 146 € 51 683 €
032
B.I.1
Materiál
31 492€ 40 953€ 36 697€ 42 432€ 34 158€ 43 475€ 48 680€ 34 486€ 32 644€ 51 683€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
9 316€ 12 354€ 9 579€ 56 040€ 171 184€ 75 032€ 77 158€ 84 300€ 95 314€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
21 221 € 4 924 120 € 4 951 004 € 106 106 € 53 350 € 2 355 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
4 880 000€ 4 880 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
21 221€ 44 120€ 71 004€ 106 106€ 53 350€ 2 355€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
6 881 426 € 8 081 305 € 10 494 615 € 16 919 179 € 14 921 912 € 20 103 740 € 16 362 456 € 16 276 349 € 9 836 936 € 9 226 237 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 756 525€ 4 090 954€ 4 028 084€ 5 029 437€ 5 575 472€ 6 561 134€ 5 334 631€ 5 344 580€ 5 946 739€ 5 325 434€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 632 252€ 2 274 396€ 2 930 892€ 4 603 002€ 3 672 650€ 4 060 551€ 4 143 632€ 3 957 483€ 3 860 279€ 3 863 865€ 3 465 110€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
62€ 413 602€ 56 688€ 1 325€ 3 024€ 28 550€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 492 587€ 1 715 955€ 3 535 639€ 6 873 138€ 5 617 102€ 9 480 730€ 6 884 193€ 6 971 262€ 1 368€ 36 938€ 37 046€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
16 904 095 € 17 775 490 € 15 015 492 € 10 088 466 € 10 863 060 € 5 781 459 € 7 269 728 € 4 711 206 € 2 206 862 € 4 260 318 € 4 346 943 €
056
B.IV.1
Peniaze
283 659€ 116 492€ 67 217€ 40 385€ 41 480€ 43 298€ 29 308€ 28 597€ 33 929€ 28 885€ 24 915€
057
B.IV.2
Účty v bankách
16 620 436€ 17 658 998€ 14 948 275€ 10 048 081€ 10 821 580€ 5 738 161€ 7 240 420€ 4 682 609€ 2 172 933€ 4 231 433€ 4 322 028€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
91 319 € 70 296 € 43 021 € 39 945 € 38 937 € 54 795 € 62 659 € 99 328 € 109 828 € 70 309 € 49 360 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 759€ 141€ 1 364€ 4 833€ 304€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
34 129€ 33 565€ 27 591€ 27 714€ 28 987€ 42 833€ 35 093€ 11 905€ 22 139€ 16 611€ 15 359€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
54 431€ 36 731€ 15 289€ 12 231€ 8 586€ 7 129€ 27 262€ 87 423€ 87 689€ 53 698€ 34 001€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
29 588 497 € 31 325 768 € 30 851 602 € 27 647 297 € 26 499 280 € 26 514 274 € 24 325 444 € 21 577 459 € 19 859 576 € 20 515 689 € 19 907 881 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 989 751 € 2 121 028 € 2 042 313 € 1 475 772 € 2 179 638 € 2 568 040 € 1 899 286 € 1 427 487 € 1 209 815 € 1 476 174 € 1 204 210 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
66 979 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
66 979€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
33 531 € 33 531 € 33 531 € 33 531 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
33 531€ 33 531€ 33 531€ 33 531€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
599 497 € -105 052 € -476 889 € 0 € 648 € 116 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
599 497€ 648€ 116€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-105 052€ -476 889€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
2 024 723 € 1 860 549 € 1 676 782 € 1 520 151 € 1 814 438 € 2 202 840 € 1 534 086 € 1 062 287 € 843 967 € 1 110 858 € 839 010 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
26 598 746 € 29 204 740 € 28 809 289 € 26 171 475 € 24 319 594 € 23 945 381 € 22 424 246 € 20 148 618 € 18 648 740 € 19 039 515 € 18 703 671 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
59 066 € 47 770 € 120 946 € 108 444 € 277 394 € 31 685 € 28 639 € 37 310 € 36 115 € 26 768 € 21 880 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
48 066€ 41 850€ 45 396€ 33 869€ 31 761€ 27 935€ 28 639€ 37 310€ 26 768€ 21 880€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
11 000€ 5 920€ 75 550€ 74 575€ 245 633€ 3 750€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
482 € 478 € 681 € 351 € 57 € 202 € 4 881 € 5 002 € 12 537 € 12 434 € 12 792 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
482€ 478€ 681€ 351€ 57€ 202€ -111€ -243€ 168€ 65€ 374€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 992€ 5 245€ 12 369€ 12 369€ 12 418€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
26 539 140 € 29 155 880 € 28 687 662 € 26 062 680 € 24 042 143 € 23 913 494 € 22 390 726 € 20 106 306 € 18 600 088 € 19 000 313 € 18 668 999 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
26 212 893€ 28 898 463€ 28 180 144€ 25 862 798€ 23 852 219€ 23 539 446€ 22 122 400€ 19 945 376€ 18 823 402€ 18 501 717€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
118€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 034€ -715€ 32 033€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
82 984€ 83 365€ 73 270€ 72 537€ 68 701€ 53 751€ 55 952€ 67 479€ 66 320€ 55 706€ 46 857€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
55 662€ 54 133€ 48 998€ 48 232€ 42 785€ 42 625€ 35 769€ 35 737€ 30 099€ 27 619€ 26 560€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
187 601€ 119 919€ 385 250€ 79 113€ 78 438€ 277 672€ 176 605€ 56 680€ 46 004€ 94 301€ 61 832€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
58 € 612 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
58€ 612€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
50 € 48 € 853 € 1 912 € 1 354 € 1 021 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 912€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
50€ 48€ 853€ 1 354€ 1 021€