Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 053 182€ 6 037 368€ 5 810 816€ 5 735 560€ 5 716 302€ 5 689 110€ 5 102 405€ 4 531 283€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 925 764 € 6 512 481 € 6 252 087 € 6 091 970 € 5 973 695 € 5 945 893 € 5 102 405 € 4 531 283 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 464€ 26 609€ 9 538€ 2 831€ 1 336€ 2 571€ 7 057€ 3 921€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 017 718€ 6 010 759€ 5 801 278€ 5 732 728€ 5 714 966€ 5 686 539€ 4 854 523€ 4 305 338€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
16 250€ 2 500€ 10 767€ 9 750€ 16 210€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
856 332€ 472 613€ 430 504€ 356 411€ 257 393€ 247 033€ 240 825€ 205 814€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 435 510 € 4 373 448 € 4 303 121 € 4 556 393 € 3 826 172 € 3 323 133 € 3 211 533 € 3 312 418 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
92 591€ 72 538€ 48 059€ 93 154€ 26 224€ 1 433€ 3 924€ 3 517€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
300 553€ 360 851€ 367 779€ 431 934€ 399 947€ 410 538€ 367 033€ 363 794€
13
C.
Opravné položky k zásobám
36 096€ 36 629€
14
D.
Služby
1 560 741€ 1 423 287€ 1 582 078€ 1 635 781€ 1 440 991€ 1 403 628€ 1 356 489€ 1 501 441€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 675 662 € 1 813 504 € 1 571 350 € 1 612 778 € 1 376 441 € 1 282 156 € 1 288 622 € 1 292 807 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 203 765€ 1 317 083€ 1 144 553€ 1 187 247€ 1 025 991€ 942 469€ 948 465€ 947 228€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
433 695€ 460 617€ 396 198€ 396 494€ 322 246€ 315 879€ 316 763€ 319 764€
19
E.4.
Sociálne náklady
38 202€ 35 804€ 30 599€ 29 037€ 28 204€ 23 808€ 23 394€ 25 815€
20
F.
Dane a poplatky
135 646€ 4 127€ 3 779€ 3 930€ 3 282€ 3 465€ 4 053€ 3 635€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
230 541€ 208 736€ 189 754€ 199 972€ 228 274€ 190 597€ 168 102€ 119 034€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
230 541€ 208 736€ 189 754€ 199 972€ 228 274€ 190 597€ 168 102€ 119 034€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 525€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
20 938€ 53 113€ 2 296€ 1 521€ 7 209€ 2 928€ 949€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
418 838€ 437 292€ 494 405€ 540 694€ 343 804€ 31 316€ 20 382€ 27 241€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 490 254 € 2 139 033 € 1 948 966 € 1 535 577 € 2 147 523 € 2 622 760 € 1 890 872 € 1 218 865 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 099 297 € 4 180 692 € 3 776 804 € 3 538 061 € 3 849 140 € 3 873 511 € 3 134 134 € 2 440 507 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
157 420 € 263 731 € 241 304 € 98 996 € 219 748 € 234 980 € 109 391 € 183 911 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
157 420 € 263 731 € 236 709 € 98 949 € 219 718 € 234 944 € 109 391 € 183 911 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
194 086€ 93 107€ 149 546€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
157 420€ 263 731€ 236 709€ 98 949€ 219 718€ 40 858€ 16 284€ 34 365€
42
XII.
Kurzové zisky
4 595€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
47€ 30€ 36€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
25 462 € 21 050 € 20 261 € 13 615 € 11 089 € 12 540 € 11 706 € 13 175 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 800 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 800€
52
O.
Kurzové straty
28€ 33€ 1€ 132€ 97€ 2 456€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 462€ 21 050€ 20 233€ 11 782€ 11 088€ 12 408€ 11 609€ 10 719€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
131 958 € 242 681 € 221 043 € 85 381 € 208 659 € 222 440 € 97 685 € 170 736 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 622 212 € 2 381 714 € 2 170 009 € 1 620 958 € 2 356 182 € 2 845 200 € 1 988 557 € 1 389 601 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
597 489 € 521 165 € 493 227 € 100 807 € 541 744 € 642 360 € 454 471 € 327 314 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
574 590€ 494 281€ 458 125€ 152 100€ 592 738€ 649 708€ 454 724€ 334 438€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
22 899€ 26 884€ 35 102€ -51 293€ -50 994€ -7 348€ -253€ -7 124€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 024 723 € 1 860 549 € 1 676 782 € 1 520 151 € 1 814 438 € 2 202 840 € 1 534 086 € 1 062 287 €