Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EMOS SK s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 804 627 € 4 169 482 € 4 042 017 € 4 114 884 € 4 071 502 € 3 855 897 € 4 138 441 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
316 947 € 303 706 € 232 278 € 316 101 € 306 843 € 367 683 € 425 381 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
316 947 € 303 706 € 232 278 € 316 101 € 306 843 € 367 683 € 425 381 €
012
A.II.1
Pozemky
10 209€ 10 209€ 10 209€ 10 209€ 10 209€ 10 209€ 10 209€
013
A.II.2
Stavby
134 429€ 155 412€ 176 520€ 197 628€ 218 736€ 250 121€ 275 093€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
172 309€ 138 085€ 45 549€ 108 264€ 77 898€ 91 088€ 122 018€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 6 202€ 18 061€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 063€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 472 966 € 3 849 211 € 3 786 859 € 3 778 771 € 3 751 005 € 3 464 604 € 3 681 261 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
109 113 € 112 132 € 74 871 € 101 148 € 76 269 € 119 662 € 675 165 €
035
B.I.1
Materiál
3 726€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
109 113€ 108 406€ 74 871€ 101 148€ 76 269€ 119 662€ 675 165€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 369 € 4 660 € 8 617 € 4 365 € 51 973 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
4 369€ 4 660€ 8 617€ 4 365€ 51 973€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 046 972 € 1 923 128 € 2 008 100 € 2 700 073 € 2 118 853 € 1 966 049 € 1 882 596 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 966 768 € 1 921 822 € 2 007 678 € 1 688 291 € 1 868 587 € 1 715 780 € 1 632 350 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
179€ 410€ 1 694€ 412€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 966 768€ 1 921 643€ 2 007 268€ 1 686 597€ 1 868 175€ 1 715 780€ 1 632 350€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
900 000€ 250 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
250 000€ 250 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
79 854€ 970€ 111 460€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
350€ 336€ 422€ 322€ 266€ 269€ 246€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 312 512 € 1 809 291 € 1 695 271 € 973 185 € 1 503 910 € 1 378 893 € 1 123 500 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 639€ 1 801€ 1 170€ 5 843€ 1 687€ 6 233€ 4 185€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 310 873€ 1 807 490€ 1 694 101€ 967 342€ 1 502 223€ 1 372 660€ 1 119 315€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 714 € 16 565 € 22 880 € 20 012 € 13 654 € 23 610 € 31 799 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 714€ 16 565€ 20 237€ 19 899€ 10 749€ 23 127€ 31 799€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 2 643€ 113€ 2 905€ 483€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 804 627 € 4 169 482 € 4 042 017 € 4 114 884 € 4 071 502 € 3 855 897 € 4 138 441 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 184 886 € 3 489 795 € 3 385 231 € 3 153 026 € 3 224 123 € 3 131 551 € 3 525 867 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
16 600 € 16 600 € 16 600 € 16 600 € 16 600 € 16 600 € 16 600 €
082
A.I.1
Základné imanie
16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
52 660€ 52 660€ 52 660€ 52 660€ 52 660€ 52 660€ 52 660€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 560 € 4 560 € 4 560 € 4 560 € 4 560 € 4 560 € 4 560 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 560€ 4 560€ 4 560€ 4 560€ 4 560€ 4 560€ 4 560€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
536 686 € 536 686 € 536 686 € 536 686 € 536 686 € 536 686 € 536 686 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
536 686€ 536 686€ 536 686€ 536 686€ 536 686€ 536 686€ 536 686€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 421 859 € 1 421 859 € 1 421 859 € 1 421 860 € 1 421 860 € 1 421 860 € 1 926 287 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 421 859€ 1 421 859€ 1 421 859€ 1 421 860€ 1 421 860€ 1 421 860€ 1 926 287€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 152 521 € 1 457 430 € 1 352 866 € 1 120 660 € 1 191 757 € 1 099 185 € 989 074 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
619 741 € 679 687 € 656 786 € 957 136 € 839 589 € 724 346 € 612 574 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
22 771 € 27 214 € 22 384 € 18 753 € 17 661 € 17 806 € 21 180 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 186€ 17 509€ 12 412€ 8 277€ 6 571€ 3 425€ 5 424€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
9 585€ 9 705€ 9 972€ 10 476€ 11 090€ 14 381€ 15 756€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
581 495 € 633 608 € 599 404 € 913 909 € 573 038 € 691 129 € 573 137 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
250 801 € 246 830 € 123 978 € 603 415 € 180 736 € 380 498 € 200 974 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
129 620€ 129 832€ 6€ 21 592€ 65 798€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
121 181€ 116 998€ 123 972€ 581 823€ 114 938€ 380 498€ 200 974€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
101 013€ 96 451€ 101 690€ 80 714€ 73 634€ 69 929€ 75 402€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
52 640€ 51 759€ 55 148€ 42 067€ 50 302€ 35 580€ 38 446€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
177 041€ 238 568€ 318 588€ 187 713€ 268 366€ 205 122€ 258 315€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 475 € 18 865 € 34 728 € 24 419 € 248 890 € 15 363 € 18 257 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
346€ 620€ 11 740€ 8 339€ 12 648€ 15 363€ 18 257€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
15 129€ 18 245€ 22 988€ 16 080€ 236 242€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
270€ 55€ 48€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 722 € 7 790 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 722€ 7 790€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé