Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Di Mihálik, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
15 175 694 € 15 732 961 € 13 376 449 € 11 932 452 € 10 386 718 € 8 658 772 € 8 199 809 € 7 331 925 € 5 129 663 € 4 858 819 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 374 068 € 5 707 434 € 5 456 533 € 5 505 999 € 7 335 753 € 5 421 847 € 5 163 481 € 3 272 168 € 2 338 382 € 1 946 518 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 841 100 € 1 829 216 € 1 838 514 € 1 897 680 € 2 102 800 € 2 178 527 € 2 381 577 € 1 109 945 € 1 176 583 € 1 123 851 €
012
A.II.1
Pozemky
481 548€ 456 548€ 456 548€ 454 146€ 456 015€ 456 015€ 456 015€ 388 026€ 363 633€ 273 744€
013
A.II.2
Stavby
940 853€ 1 002 537€ 1 064 221€ 1 125 906€ 1 184 530€ 1 246 236€ 408 035€ 425 301€ 460 382€ 494 295€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
418 699€ 370 131€ 309 946€ 309 829€ 438 864€ 476 276€ 601 260€ 292 118€ 331 325€ 354 816€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 799€ 7 799€ 23 391€ 916 267€ 4 500€ 21 243€ 996€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 532 968 € 3 878 218 € 3 618 019 € 3 608 319 € 5 232 953 € 3 243 320 € 2 781 904 € 2 162 223 € 1 161 799 € 822 667 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
206 249€ 100 418€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 427 241€ 1 241 569€ 1 068 920€ 1 041 310€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
3 532 968€ 3 878 218€ 3 618 019€ 3 608 319€ 3 805 712€ 2 001 751€ 1 712 984€ 1 120 913€ 955 550€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
722 249€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 519 125 € 9 824 458 € 7 694 303 € 6 360 696 € 3 007 238 € 3 016 195 € 2 819 700 € 3 902 712 € 2 555 783 € 2 742 624 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 896 188 € 800 949 € 949 926 € 439 797 € 383 744 € 214 018 € 201 197 € 100 184 € 49 142 € 85 168 €
035
B.I.1
Materiál
563€ 582€ 554€ 1 203€ 1 443€ 1 263€ 1 211€ 1 248€ 1 453€ 1 601€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
12€
037
B.I.3
Výrobky
4 570€ 1 587€ 329€ 225€ 225€ 259€ 35 537€ 2 314€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 891 055€ 798 780€ 949 043€ 438 369€ 382 076€ 212 496€ 164 449€ 96 622€ 47 677€ 83 567€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 428 € 13 652 € 5 228 € 9 292 € 88 831 € 33 278 € 3 931 € 3 884 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
3 519€ 1 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
4 428€ 13 652€ 5 228€ 5 773€ 87 831€ 33 278€ 3 931€ 3 884€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 345 640 € 7 867 925 € 5 858 848 € 5 055 579 € 1 624 711 € 1 358 661 € 1 471 518 € 1 815 114 € 1 250 640 € 1 875 312 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 949 248 € 5 606 188 € 3 683 289 € 2 887 932 € 1 471 241 € 1 009 069 € 1 281 041 € 1 647 234 € 1 067 455 € 1 572 974 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 949 248€ 5 606 188€ 3 683 289€ 2 887 932€ 1 471 241€ 1 009 069€ 1 281 041€ 1 647 234€ 1 067 455€ 1 572 974€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
109 259€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 439 404€ 1 547 217€ 1 651 286€ 1 976 125€ 30 000€ 30 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
331 031€ 405 887€ 152 587€ 23 955€ 184 352€ 130 717€ 117 688€ 109 179€ 283 816€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
516 698€ 308 633€ 371 686€ 191 522€ 99 515€ 135 240€ 59 760€ 50 192€ 74 006€ 18 522€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 272 869 € 1 141 932 € 880 301 € 856 028 € 909 952 € 1 410 238 € 1 143 054 € 1 983 530 € 1 256 001 € 782 144 €
072
B.V.1.
Peniaze
810 987€ 795 437€ 655 678€ 531 171€ 428 927€ 403 929€ 264 057€ 542 469€ 466 354€ 201 314€
073
B.V.2.
Účty v bankách
461 882€ 346 495€ 224 623€ 324 857€ 481 025€ 1 006 309€ 878 997€ 1 441 061€ 789 647€ 580 830€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
282 501 € 201 069 € 225 613 € 65 757 € 43 727 € 220 730 € 216 628 € 157 045 € 235 498 € 169 677 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 748€ 4 627€ 23 374€ 5 417€ 5 889€ 8 066€ 3 085€ 1 690€ 4 077€ 13 047€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
275 753€ 196 442€ 202 239€ 60 340€ 37 838€ 212 664€ 213 543€ 155 355€ 231 421€ 156 630€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
15 175 694 € 15 732 961 € 13 376 449 € 11 932 452 € 10 386 718 € 8 658 772 € 8 199 809 € 7 331 925 € 5 129 663 € 4 858 819 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 372 200 € 7 087 230 € 6 504 429 € 5 385 331 € 7 155 286 € 5 459 458 € 4 333 601 € 3 792 214 € 2 263 709 € 1 995 323 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 178 386 € 1 178 386 € 1 178 386 € 1 178 386 € 1 178 386 € 1 178 386 € 1 178 386 € 1 178 386 € 1 178 386 € 1 178 386 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 178 386€ 1 178 386€ 1 178 386€ 1 178 386€ 1 178 386€ 1 178 386€ 1 178 386€ 1 178 386€ 1 178 386€ 1 178 386€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
117 839 € 117 839 € 117 839 € 117 839 € 117 839 € 117 839 € 117 839 € 117 839 € 32 770 € 28 705 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
117 839€ 117 839€ 117 839€ 117 839€ 117 839€ 117 839€ 117 839€ 117 839€ 32 770€ 28 705€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
899 643 € 713 972 € 136 892 € 109 282 € -225 779 € -824 679 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
889 046€ 703 375€ 126 295€ 98 685€ -236 376€ -835 276€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
10 597€ 10 597€ 10 597€ 10 597€ 10 597€ 10 597€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 808 736 € 5 224 233 € 4 088 881 € 3 312 922 € 3 449 261 € 2 296 053 € 2 061 707 € 1 619 129 € 543 881 € 1 531 610 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 870 754€ 5 224 233€ 4 088 881€ 3 312 922€ 3 449 261€ 2 296 053€ 2 061 707€ 1 619 129€ 543 881€ 1 531 610€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-62 018€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 267 239 € 566 772 € 1 119 323 € 776 184 € 1 510 157 € 1 153 208 € 838 777 € 767 578 € 734 451 € 81 301 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 180 325 € 7 979 632 € 6 161 947 € 5 791 606 € 2 430 475 € 2 348 050 € 3 841 222 € 3 498 944 € 2 865 954 € 2 860 903 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
349 154 € 52 443 € 215 709 € 127 218 € 394 146 € 344 027 € 53 468 € 131 893 € 513 988 € 524 352 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
10 017€ 253 079€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
347 771€ 50 000€ 20 642€ 53 272€ 131 542€ 485 861€ 495 753€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 383€ 2 443€ 2 136€ 1 681€ 1 410€ 726€ 196€ 351€ 223€ 1 447€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
213 573€ 115 520€ 139 657€ 322 659€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
27 904€ 27 152€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 462 070€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 477 285 € 6 416 899 € 3 984 896 € 2 773 838 € 2 015 221 € 1 990 145 € 3 727 111 € 3 208 626 € 2 086 862 € 1 981 839 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 605 145 € 3 657 352 € 3 540 658 € 2 245 174 € 1 746 807 € 1 868 855 € 2 439 481 € 2 709 058 € 1 885 724 € 1 525 967 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 605 145€ 3 657 352€ 3 540 658€ 2 245 174€ 1 746 807€ 1 868 855€ 2 439 481€ 2 709 058€ 1 885 724€ 1 525 967€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
490 208€ 63 626€ 61 212€ 56 461€ 776€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 279€ 1 130€ 1 127€ 1 108€ 2 899€ 2 897€ 155 911€ 331 214€ 781€ 289 569€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 858€ 13 543€ 17 812€ 12 364€ 12 475€ 7 988€ 7 021€ 5 444€ 3 861€ 3 151€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 432€ 8 786€ 12 166€ 8 743€ 8 714€ 5 891€ 4 728€ 3 737€ 2 566€ 2 190€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 466€ 1 877€ 306 923€ 420 298€ 90 073€ 104 294€ 717 602€ 15 186€ 144 684€ 68 375€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 362 897€ 2 670 585€ 44 998€ 29 690€ 153 477€ 220€ 402 368€ 143 987€ 49 246€ 92 587€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
-10 186 € 30 602 € 33 152 € 29 347 € 21 108 € 13 878 € 10 629 € 8 400 € 4 166 € 4 674 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
-10 186€ 30 602€ 27 992€ 26 687€ 18 025€ 13 878€ 10 629€ 8 400€ 4 166€ 4 674€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 160€ 2 660€ 3 083€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
372 321€ 800 006€ 1 243 215€ 1 109 133€ 50 014€ 150 025€ 260 938€ 350 038€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-8 249€ 679 682€ 684 975€ 290 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
623 169 € 666 099 € 710 073 € 755 515 € 800 957 € 851 264 € 24 986 € 40 767 € 2 593 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
816€ 835€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
579 442€ 622 353€ 665 265€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
42 911€ 42 911€ 44 808€ 755 515€ 800 957€ 851 264€ 24 986€ 40 767€ 2 593€