Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Žilinská teplárenská, a.s. [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
75 901 069 € 83 044 622 € 77 420 394 € 74 841 064 € 76 270 033 € 81 170 593 € 92 310 852 € 60 754 303 € 56 103 758 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
50 956 655 € 67 252 034 € 63 691 998 € 62 120 256 € 67 435 600 € 73 665 670 € 79 786 695 € 51 977 618 € 47 902 845 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
97 459 € 172 875 € 93 027 € 96 995 € 18 873 € 19 744 € 59 734 € 112 816 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
94 169€ 108 133€ 83 944€ 82 232€ 13 321€ 19 744€ 59 734€ 112 816€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
3 290€ 3 402€ 9 083€ 14 763€ 5 552€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
61 340€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
50 859 196 € 67 079 159 € 63 598 971 € 62 023 261 € 67 416 727 € 73 665 670 € 79 766 951 € 51 917 884 € 47 790 029 €
012
A.II.1
Pozemky
2 230 740€ 2 023 166€ 2 010 527€ 1 909 485€ 1 780 740€ 1 751 301€ 1 716 807€ 1 688 315€ 1 596 532€
013
A.II.2
Stavby
28 326 220€ 23 804 843€ 17 571 833€ 16 988 316€ 18 423 599€ 20 045 432€ 21 766 795€ 22 420 029€ 23 756 420€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 423 071€ 35 846 593€ 37 245 023€ 41 564 281€ 45 695 042€ 50 751 351€ 55 710 295€ 20 229 610€ 21 895 101€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
879 165€ 5 404 557€ 6 719 776€ 1 561 179€ 1 517 346€ 1 117 586€ 573 054€ 7 143 730€ 541 976€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
51 812€ 436 200€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
24 823 863 € 15 649 645 € 13 561 989 € 12 586 387 € 8 699 662 € 7 379 851 € 12 396 894 € 8 658 224 € 7 458 268 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 001 484 € 3 916 647 € 3 563 664 € 2 450 422 € 1 238 206 € 921 662 € 1 782 709 € 2 990 112 € 2 171 632 €
035
B.I.1
Materiál
5 001 484€ 3 916 647€ 3 563 664€ 2 450 422€ 1 238 206€ 921 662€ 1 782 709€ 2 990 112€ 2 171 632€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
35 793 € 660 218 € 569 261 € 214 547 € 319 728 € 272 565 € 469 704 € 459 488 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
141 400 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
141 400€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
35 793€ 660 218€ 569 261€ 214 547€ 178 328€ 272 565€ 469 704€ 459 488€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
13 630 439 € 6 472 160 € 4 123 106 € 4 094 513 € 3 947 122 € 4 311 485 € 8 802 462 € 4 028 322 € 4 377 575 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 671 746 € 4 183 268 € 4 059 689 € 4 011 800 € 3 864 021 € 4 264 408 € 3 418 331 € 3 812 214 € 4 307 606 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
34€ 7 321€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 671 712€ 4 175 947€ 4 059 689€ 4 011 800€ 3 864 021€ 4 264 408€ 3 418 331€ 3 812 214€ 4 307 606€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 983 202€ 1 610 533€ 453€ 39 206€ 5 342 631€ 172 834€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
2 950 040€ 632 332€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
25 451€ 46 027€ 62 964€ 82 713€ 43 895€ 47 077€ 41 500€ 43 274€ 69 969€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
6 033 438 € 4 594 553 € 5 285 540 € 5 805 669 € 562 522 € 1 629 975 € 1 512 950 € 1 126 399 € 406 748 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
6 033 438€ 4 594 553€ 5 285 540€ 5 805 669€ 562 522€ 1 629 975€ 1 512 950€ 1 126 399€ 406 748€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
122 709 € 6 067 € 20 418 € 21 236 € 2 951 812 € 197 001 € 26 208 € 43 687 € 42 825 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 594€ 2 602€ 4 482€ 3 331€ 4 114€ 4 157€ 3 061€ 6 860€
073
B.V.2.
Účty v bankách
122 709€ 2 473€ 17 816€ 16 754€ 2 948 481€ 192 887€ 22 051€ 40 626€ 35 965€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
120 551 € 142 943 € 166 407 € 134 421 € 134 771 € 125 072 € 127 263 € 118 461 € 742 645 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 315€ 10 285€ 18 339€ 5 894€ 4 227€ 1 033€ 1 350€ 1 691€ 5 955€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
118 236€ 132 575€ 147 985€ 128 527€ 130 544€ 124 019€ 125 810€ 116 770€ 130 768€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
83€ 83€ 20€ 103€ 605 922€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
75 901 069 € 83 044 622 € 77 420 394 € 74 841 064 € 76 270 033 € 81 170 593 € 92 310 852 € 60 754 303 € 56 103 758 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
21 616 697 € 32 131 022 € 31 592 192 € 32 951 760 € 33 896 452 € 33 612 257 € 33 087 993 € 32 782 995 € 31 830 960 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
22 894 753 € 22 894 753 € 22 894 753 € 22 894 753 € 22 894 753 € 22 894 753 € 22 894 753 € 22 894 753 € 22 894 753 €
082
A.I.1
Základné imanie
22 894 753€ 22 894 753€ 22 894 753€ 22 894 753€ 22 894 753€ 22 894 753€ 22 894 753€ 22 894 753€ 22 894 753€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 507 852 € 3 507 852 € 3 507 852 € 3 507 852 € 3 473 102 € 3 421 747 € 3 393 982 € 3 301 541 € 3 134 403 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 507 852€ 3 507 852€ 3 507 852€ 3 507 852€ 3 473 102€ 3 421 747€ 3 393 982€ 3 301 541€ 3 134 403€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
15 706 663 € 632 332 € -1 699 € -22 412 € -49 764 € -77 386 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
2 950 040€ 632 332€ -1 699€ -22 412€ -49 764€ -77 386€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
12 756 623€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 911 292 € 5 534 082 € 6 549 155 € 7 478 847 € 7 181 101 € 6 783 905 € 6 544 023 € 5 712 052 € 4 207 813 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 893 650€ 6 893 650€ 6 549 155€ 7 478 847€ 7 181 101€ 6 783 905€ 6 544 023€ 5 712 052€ 4 207 813€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 982 358€ -1 359 568€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-25 403 863 € -437 997 € -1 359 568 € -929 692 € 347 496 € 513 551 € 277 647 € 924 413 € 1 671 377 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
30 995 499 € 28 913 564 € 26 863 236 € 23 964 236 € 22 873 148 € 26 482 464 € 36 574 453 € 19 708 727 € 16 961 902 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 036 € 4 158 € 8 414 € 9 090 € 27 492 € 7 113 € 2 280 € 14 179 € 14 638 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 036€ 4 158€ 8 414€ 9 090€ 6 296€ 7 113€ 2 280€ 14 179€ 14 638€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
21 196€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 391 464 € 1 105 661 € 2 134 841 € 2 095 364 € 2 070 120 € 2 026 345 € 1 949 771 € 2 096 370 € 2 341 184 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 391 464€ 1 105 661€ 2 134 841€ 2 095 364€ 2 070 120€ 2 026 345€ 1 949 771€ 2 096 370€ 2 341 184€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
8 733 399€ 10 729 546€ 9 933 446€ 10 443 024€ 12 945 684€ 15 448 344€ 18 302 366€ 7 542 094€ 3 484 263€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 564 400 € 3 666 061 € 4 837 357 € 3 453 709 € 3 015 141 € 3 287 121 € 3 792 563 € 4 146 704 € 4 744 012 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 586 964 € 2 721 297 € 3 911 250 € 2 570 706 € 2 260 288 € 2 183 262 € 3 402 311 € 3 608 152 € 3 792 656 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
99 458€ 40 528€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 487 506€ 2 680 769€ 3 911 250€ 2 570 706€ 2 260 288€ 2 183 262€ 3 402 311€ 3 608 152€ 3 792 656€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
221 427€ 10€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
144 424€ 260 821€ 229 140€ 240 802€ 183 936€ 270 854€ 186 212€ 218 470€ 214 318€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
111 774€ 183 298€ 169 305€ 166 258€ 148 896€ 162 876€ 139 679€ 157 966€ 158 481€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 424 547€ 484 455€ 458 697€ 423 564€ 401 362€ 515 347€ 32 036€ 75 217€ 475 287€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
2 151€ 28 733€ 63 800€ 99 213€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
75 264€ 16 180€ 68 965€ 52 379€ 20 659€ 152 631€ 3 592€ 23 099€ 4 057€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 772 272 € 6 592 846 € 5 156 387 € 4 184 667 € 2 311 166 € 2 858 163 € 2 338 151 € 1 626 263 € 1 255 601 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
6 078 061€ 5 504 310€ 5 041 160€ 4 056 747€ 1 941 102€ 1 836 467€ 1 877 834€ 1 230 075€ 1 168 302€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 694 211€ 1 088 536€ 115 227€ 127 920€ 370 064€ 1 021 696€ 460 317€ 396 188€ 87 299€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 531 928€ 6 815 292€ 4 792 791€ 3 778 382€ 2 503 545€ 2 855 378€ 10 189 322€ 4 283 117€ 5 122 204€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
23 288 873 € 22 000 036 € 18 964 966 € 17 925 068 € 19 500 433 € 21 075 872 € 22 648 406 € 8 262 581 € 7 310 896 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
21 035 685€ 20 122 880€ 17 320 199€ 16 343 920€ 17 919 303€ 19 494 687€ 21 071 582€ 7 536 056€ 6 584 412€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 253 188€ 1 877 156€ 1 644 767€ 1 581 148€ 1 581 130€ 1 581 185€ 1 576 824€ 726 525€ 726 484€