Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Žilinská teplárenská, a.s. [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
33 383 123€ 29 970 599€ 30 570 104€ 28 454 924€ 30 119 296€ 29 173 511€ 29 049 641€ 27 077 265€ 29 156 825€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
37 903 468 € 32 421 375 € 32 851 435 € 30 447 918 € 32 035 319 € 31 148 427 € 31 421 719 € 28 808 708 € 30 749 029 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
869 839€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
32 154 817€ 29 471 836€ 30 050 500€ 27 720 076€ 29 255 247€ 28 330 910€ 28 420 464€ 26 227 556€ 28 208 389€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 228 306€ 498 763€ 519 604€ 734 848€ 864 049€ 842 601€ 629 177€ 849 709€ 78 597€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
8 417€ 23 105€ 26 414€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 680€ 118€ 56€ 3 893€ 47 441€ 5 527€ 12 476€ 24 944€ 1 677€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 512 665€ 2 450 658€ 2 272 858€ 1 989 101€ 1 868 582€ 1 969 389€ 2 336 497€ 1 680 085€ 1 590 527€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
60 875 493 € 32 581 957 € 34 246 302 € 31 278 717 € 31 097 717 € 30 010 624 € 30 513 499 € 27 265 463 € 28 301 486 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
26 527€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
12 623 548€ 12 472 079€ 14 199 278€ 13 081 463€ 13 879 410€ 13 351 066€ 13 736 917€ 11 742 836€ 13 416 453€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-4 766€ 128 944€
14
D.
Služby
1 168 916€ 2 017 422€ 2 667 154€ 2 513 469€ 3 401 032€ 2 291 551€ 3 176 635€ 3 838 638€ 5 297 696€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 231 862 € 4 854 389 € 5 115 868 € 4 828 158 € 4 593 904 € 4 472 276 € 4 276 643 € 4 506 250 € 4 438 739 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 961 702€ 3 271 566€ 3 428 522€ 3 237 531€ 3 055 667€ 2 901 203€ 2 897 076€ 2 983 740€ 2 878 105€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
76 062€ 48 627€ 46 051€ 44 148€ 45 742€ 48 331€ 46 206€ 80 728€ 97 989€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 099 929€ 1 313 269€ 1 337 705€ 1 277 779€ 1 214 738€ 1 138 570€ 1 087 147€ 1 197 085€ 1 163 230€
19
E.4.
Sociálne náklady
94 169€ 220 927€ 303 590€ 268 700€ 277 757€ 384 172€ 246 214€ 244 697€ 299 415€
20
F.
Dane a poplatky
154 019€ 155 094€ 135 822€ 138 755€ 179 918€ 162 524€ 175 348€ 179 888€ 176 751€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 857 074€ 6 373 575€ 6 370 700€ 6 512 420€ 6 868 827€ 7 109 664€ 5 728 359€ 4 947 821€ 4 802 539€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 379 770€ 6 373 575€ 6 370 700€ 6 512 420€ 6 868 827€ 7 109 664€ 5 728 359€ 4 947 821€ 4 802 539€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 477 304€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
63€ 714€ 613€ 290€ 14 757€ 1 082€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 801€ 733€ -102€ 634€ 282 800€ 3 969€ 18 858€ 19 421€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 842 976€ 6 579 007€ 5 757 582€ 4 203 818€ 1 891 826€ 2 618 961€ 3 400 449€ 2 015 852€ 141 699€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-22 972 025 € -160 582 € -1 394 867 € -830 799 € 937 602 € 1 137 803 € 908 220 € 1 543 245 € 2 447 543 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
19 595 425 € 15 352 154 € 13 712 089 € 12 859 992 € 12 838 854 € 13 530 894 € 12 159 194 € 11 522 205 € 10 416 149 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
181 € 64 696 € 11 584 € 44 771 € 24 269 € 3 095 € 9 531 € 14 102 € 77 274 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
154 € 15 € 6 € 30 € 103 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
154€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
15€ 6€ 30€ 103€
42
XII.
Kurzové zisky
24€ 64 696€ 11 584€ 44 771€ 24 269€ 3 080€ 9 525€ 14 072€ 70 416€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
6 755€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
284 380 € 524 115 € 327 991 € 376 528 € 410 881 € 499 310 € 447 797 € 361 165 € 320 444 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
214 020 € 241 500 € 247 366 € 297 309 € 338 913 € 426 107 € 292 445 € 133 800 € 96 647 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
841€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
213 179€ 241 500€ 247 366€ 297 309€ 338 913€ 426 107€ 292 445€ 133 800€ 96 647€
52
O.
Kurzové straty
3 171€ 65 869€ 40 103€ 56 256€ 45 468€ 20 283€ 31 424€ 26 660€ 51 582€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
144 200€ 2 448€ 32 159€ 66 097€ 105 593€ 162 741€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
67 189€ 72 546€ 40 522€ 22 963€ 24 052€ 20 761€ 57 831€ 95 112€ 9 474€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-284 199 € -459 419 € -316 407 € -331 757 € -386 612 € -496 215 € -438 266 € -347 063 € -243 170 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-23 256 224 € -620 001 € -1 711 274 € -1 162 556 € 550 990 € 641 588 € 469 954 € 1 196 182 € 2 204 373 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 147 639 € -182 004 € -351 706 € -232 864 € 203 494 € 128 037 € 192 307 € 271 769 € 532 996 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 523 214€ 528€ 3 007€ 2 880€ 4 422€ 39 670€ 2 881€ 289 777€ 482 958€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
624 425€ -182 532€ -354 713€ -235 744€ 199 072€ 88 367€ 189 426€ -18 008€ 50 038€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-25 403 863 € -437 997 € -1 359 568 € -929 692 € 347 496 € 513 551 € 277 647 € 924 413 € 1 671 377 €