Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 331 302 € 1 395 129 € 1 343 936 € 1 220 530 € 1 177 423 € 994 327 € 956 852 € 759 979 € 657 640 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
190 145 € 226 486 € 268 786 € 233 337 € 269 339 € 233 780 € 283 588 € 171 441 € 158 340 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
190 145 € 226 486 € 268 786 € 233 337 € 269 339 € 233 780 € 283 588 € 171 441 € 158 340 €
012
A.II.1
Pozemky
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
91 282€ 98 147€ 105 012€ 111 876€ 118 741€ 121 597€ 148 382€ 36 351€ 40 896€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
92 774€ 122 250€ 157 685€ 115 372€ 144 509€ 106 094€ 129 117€ 106 208€ 110 734€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 089€ 3 089€ 3 089€ 3 089€ 3 089€ 3 089€ 3 089€ 28 882€ 6 710€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 135 143 € 1 162 752 € 1 068 374 € 982 362 € 903 695 € 755 859 € 668 018 € 578 239 € 487 474 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
218 965 € 162 807 € 278 599 € 253 555 € 89 124 € 216 621 € 92 945 € 118 400 € 56 042 €
035
B.I.1
Materiál
218 965€ 162 807€ 278 599€ 253 555€ 89 124€ 215 871€ 91 695€ 116 900€ 49 003€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 7 039€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
750€ 1 250€ 1 500€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
71 306 € 75 519 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
71 306 € 75 519 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
71 306€ 75 519€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
238 884 € 226 282 € 263 027 € 292 585 € 285 392 € 352 428 € 242 075 € 175 540 € 246 398 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
233 019 € 216 597 € 243 226 € 269 581 € 260 667 € 311 598 € 234 459 € 173 722 € 241 496 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
233 019€ 216 597€ 243 226€ 269 581€ 260 667€ 311 598€ 234 459€ 173 722€ 241 496€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 342€ 9 280€ 19 801€ 23 004€ 24 725€ 40 752€ 6 243€ 1 504€ 4 614€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
523€ 405€ 78€ 1 373€ 314€ 288€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
605 988 € 698 144 € 526 748 € 436 222 € 529 179 € 186 810 € 332 998 € 284 299 € 185 034 €
072
B.V.1.
Peniaze
286 626€ 307 375€ 290 209€ 287 078€ 272 434€ 177 635€ 137 183€ 115 795€ 91 469€
073
B.V.2.
Účty v bankách
319 362€ 390 769€ 236 539€ 149 144€ 256 745€ 9 175€ 195 815€ 168 504€ 93 565€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 014 € 5 891 € 6 776 € 4 831 € 4 389 € 4 688 € 5 246 € 10 299 € 11 826 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 014€ 5 891€ 6 776€ 4 831€ 4 389€ 4 688€ 5 246€ 10 299€ 11 826€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 331 302 € 1 395 129 € 1 343 936 € 1 220 530 € 1 177 423 € 994 327 € 956 852 € 759 979 € 657 640 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 031 924 € 1 137 665 € 1 088 525 € 1 018 074 € 941 722 € 728 243 € 696 814 € 547 158 € 398 447 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
983 559 € 1 081 222 € 1 010 771 € 934 419 € 693 229 € 689 511 € 539 855 € 391 144 € 231 321 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
983 559€ 1 081 222€ 1 010 771€ 934 419€ 693 229€ 689 511€ 539 855€ 391 144€ 231 321€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
41 062 € 49 140 € 70 451 € 76 352 € 241 190 € 31 429 € 149 656 € 148 711 € 159 823 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
299 378 € 257 464 € 255 411 € 202 456 € 235 701 € 266 084 € 260 038 € 210 538 € 259 138 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
11 390 € 19 844 € 9 605 € 6 816 € 4 617 € 3 954 € 2 613 € 1 552 € 1 531 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 390€ 9 249€ 9 605€ 6 816€ 4 617€ 3 954€ 2 613€ 1 552€ 1 531€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
10 595€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
255 889 € 210 457 € 221 835 € 173 127 € 215 718 € 207 318 € 248 986 € 201 946 € 251 485 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
193 460 € 87 769 € 54 677 € 53 101 € 68 853 € 23 159 € 38 513 € 16 042 € 16 279 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
193 460€ 87 769€ 54 677€ 53 101€ 68 853€ 23 159€ 38 513€ 16 042€ 16 279€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
23 401€ 74 619€ 88 812€ 88 833€ 88 256€ 161 663€ 191 661€ 172 056€ 216 094€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
16 362€ 15 818€ 13 958€ 17 382€ 12 532€ 14 275€ 8 633€ 8 242€ 7 783€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 069€ 10 249€ 8 870€ 11 349€ 7 472€ 6 530€ 4 606€ 4 756€ 4 405€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 938€ 1 997€ 5 361€ 2 426€ 38 548€ 809€ 5 570€ 847€ 6 904€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 659€ 20 005€ 50 157€ 36€ 57€ 882€ 3€ 3€ 20€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
32 099 € 27 163 € 23 971 € 22 513 € 15 366 € 13 089 € 8 439 € 7 040 € 6 122 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
32 099€ 27 163€ 23 971€ 22 513€ 15 366€ 13 089€ 8 439€ 7 040€ 6 122€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
41 723€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 283 € 55 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 283€ 55€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€