Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
26 136 255 € 23 243 300 € 21 654 377 € 21 534 982 € 20 053 542 € 18 504 507 € 14 951 359 € 11 010 063 € 9 295 409 € 8 836 494 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 264 725 € 10 291 321 € 10 340 980 € 10 681 412 € 11 428 060 € 10 880 375 € 9 092 538 € 6 137 277 € 5 009 908 € 5 012 660 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
515 € 1 546 € 2 578 € 3 609 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
515€ 1 546€ 2 578€ 3 609€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 264 725 € 10 291 321 € 10 340 980 € 10 681 412 € 11 428 060 € 10 880 375 € 9 092 023 € 6 135 731 € 5 007 330 € 5 009 051 €
012
A.II.1
Pozemky
4 364€ 4 331€ 4 331€ 4 331€ 4 331€ 4 331€ 4 331€ 4 331€ 6 057€ 4 331€
013
A.II.2
Stavby
355 413€ 405 316€ 458 359€ 511 402€ 560 343€ 613 053€ 665 774€ 719 213€ 909 157€ 821 483€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 289 029€ 9 471 246€ 9 481 479€ 9 896 239€ 10 568 617€ 9 698 330€ 8 167 560€ 5 355 868€ 4 072 147€ 4 133 539€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 055€ 2 324€ 7 626€ 13 295€ 18 965€ 32 473€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
531 379€ 55 380€ 250 430€ 117 390€ 140 080€ 398 433€ 120 603€ 17 969€ 19 969€ 49 698€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
83 485€ 352 724€ 138 755€ 138 755€ 135 724€ 133 755€ 133 755€ 38 350€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
15 747 307 € 12 771 438 € 11 184 790 € 10 734 294 € 8 519 100 € 7 515 208 € 5 781 131 € 4 824 481 € 4 239 290 € 3 786 602 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 351 950 € 1 122 812 € 1 362 377 € 1 246 039 € 1 112 199 € 428 764 € 320 852 € 134 865 € 670 071 € 412 726 €
035
B.I.1
Materiál
520 746€ 294 037€ 247 476€ 205 436€ 237 341€ 320 743€ 51 261€ 32 566€ 193 572€ 18 791€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
146 186€ 154 526€ 131 197€ 27 437€ 35 322€ 121€ 3 885€ 45 356€ 211 270€ 94 401€
037
B.I.3
Výrobky
467 242€ 504 871€ 870 730€ 892 634€ 761 089€ 43 787€ 203 960€ 40 552€ 201 194€ 215 862€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
217 776€ 156 124€ 112 949€ 120 357€ 74 126€ 24 394€ 61 746€ 9 053€ 64 035€ 83 672€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
13 254€ 25€ 175€ 4 321€ 39 719€ 7 338€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
636 620 € 1 047 186 € 568 876 € 526 653 € 364 987 € 1 353 168 € 882 319 € 448 642 € 299 189 € 93 792 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
587 313 € 1 015 440 € 545 577 € 512 900 € 348 736 € 1 317 568 € 854 176 € 417 877 € 299 189 € 77 098 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
587 313€ 1 015 440€ 545 577€ 512 900€ 348 736€ 1 317 568€ 854 176€ 417 877€ 299 189€ 77 098€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
49 307€ 31 746€ 23 299€ 13 753€ 16 251€ 35 600€ 28 143€ 30 765€ 16 694€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
13 507 669 € 10 201 846 € 8 907 928 € 8 792 629 € 6 708 603 € 5 434 514 € 4 389 654 € 3 912 155 € 2 902 068 € 3 014 789 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
8 611 720 € 6 588 970 € 5 553 335 € 5 286 303 € 4 063 378 € 4 055 259 € 3 168 724 € 3 298 290 € 2 498 636 € 2 628 085 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
20 647€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 611 720€ 6 588 970€ 5 553 335€ 5 286 303€ 4 063 378€ 4 055 259€ 3 148 077€ 3 298 290€ 2 498 636€ 2 628 085€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
505 279€ 54 912€ 537 276€ 441 882€ 51 844€ 3 043€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
354 060€ 158 400€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
450 000€ 360 000€ 360 000€ 360 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
199 399€ 385 768€ 323 442€ 318 282€ 958 706€ 557 650€ 419 264€ 58 919€ 3 041€ 9 930€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 741 271€ 3 227 108€ 2 976 239€ 2 650 768€ 1 244 637€ 461 605€ 35 762€ 36 546€ 397 348€ 376 774€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
251 068 € 399 594 € 345 609 € 168 973 € 333 311 € 298 762 € 188 306 € 328 819 € 367 962 € 265 295 €
072
B.V.1.
Peniaze
61 969€ 238 281€ 171 934€ 20 853€ 68 370€ 298 762€ 188 306€ 290 395€ 324 990€ 227 087€
073
B.V.2.
Účty v bankách
189 099€ 161 313€ 173 675€ 148 120€ 264 941€ 38 424€ 42 972€ 38 208€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
124 223 € 180 541 € 128 607 € 119 276 € 106 382 € 108 924 € 77 690 € 48 305 € 46 211 € 37 232 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 701€ 7 085€ 12 613€ 8 389€ 10 678€ 15 708€ 17 607€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
121 522€ 173 456€ 115 994€ 110 887€ 95 704€ 93 216€ 60 083€ 48 305€ 46 211€ 37 232€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
26 136 255 € 23 243 300 € 21 654 377 € 21 534 982 € 20 053 542 € 18 504 507 € 14 951 359 € 11 010 063 € 9 295 409 € 8 836 494 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 189 432 € 8 100 709 € 8 078 152 € 7 644 850 € 7 120 368 € 6 683 795 € 4 503 946 € 2 898 383 € 1 490 869 € 1 032 576 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 €
082
A.I.1
Základné imanie
66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
531 102€ 531 102€ 531 102€ 531 102€ 531 102€ 531 103€ 531 103€ 531 103€ 531 103€ 531 103€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 469 022 € 7 469 022 € 7 040 721 € 6 516 239 € 6 079 665 € 3 894 817 € 2 294 252 € 886 789 € 428 446 € 329 320 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 469 022€ 7 469 022€ 7 040 721€ 6 516 239€ 6 079 665€ 3 894 817€ 2 294 252€ 886 789€ 428 446€ 329 320€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
116 281 € 27 558 € 433 302 € 524 482 € 436 574 € 2 184 848 € 1 605 564 € 1 407 464 € 458 293 € 99 126 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
17 912 185 € 15 099 470 € 13 524 621 € 13 830 045 € 12 864 604 € 11 743 660 € 10 361 878 € 8 007 354 € 7 650 495 € 7 594 500 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 330 221 € 4 139 086 € 4 274 903 € 4 206 486 € 4 465 148 € 4 484 738 € 5 180 597 € 2 698 895 € 2 612 000 € 2 704 985 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
20 488 € 37 970 € 54 990 € 47 610 € 26 980 € 61 733 € 4 556 € 9 313 € 9 388 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
20 488€ 37 970€ 54 990€ 47 610€ 26 980€ 61 733€ 4 556€ 9 313€ 9 388€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 124 040€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
148 658€ 236 328€ 333 780€ 95 807€ 1 854€ 11 091€ 20 529€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 546€ 3 438€ 2 713€ 11 152€ 14 495€ 10 912€ 1 719€ 603€ 4 991€ 6 424€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 150 529€ 3 861 350€ 3 883 420€ 4 051 917€ 4 421 819€ 4 401 002€ 4 029 753€ 2 688 979€ 2 595 392€ 2 698 561€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 229€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
23 200€ 73 600€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
13 006 540 € 10 144 754 € 8 418 382 € 9 128 468 € 7 890 528 € 6 902 916 € 4 828 764 € 5 184 033 € 4 725 244 € 4 584 184 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 591 740 € 5 717 851 € 3 876 696 € 4 359 498 € 3 420 569 € 2 415 386 € 1 939 959 € 1 338 812 € 1 906 310 € 2 079 621 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
103 275€ 152 578€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 591 740€ 5 717 851€ 3 876 696€ 4 359 498€ 3 420 569€ 2 415 386€ 1 836 684€ 1 186 234€ 1 906 310€ 2 079 621€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
56 787€ 192 651€ 486 066€ 147 347€ 2 467€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
100 000€ 177 917€ 90 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 255 747€ 1 255 747€ 1 255 747€ 1 255 742€ 1 255 742€ 1 124 040€ 1 374 040€ 1 380 162€ 1 308 161€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
198 949€ 185 293€ 129 888€ 143 213€ 129 030€ 126 371€ 79 952€ 62 746€ 47 253€ 37 806€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
216 307€ 107 821€ 75 054€ 80 639€ 80 278€ 79 100€ 46 335€ 36 912€ 26 585€ 21 810€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
58 392€ 22 791€ 7 908€ 140 770€ 4 853€ 172 969€ 5 763€ 314 721€ 103 449€ 59 362€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 585 405€ 2 620 547€ 2 983 089€ 3 148 606€ 3 000 056€ 2 792 399€ 2 270 689€ 1 909 455€ 1 259 018€ 1 077 424€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
177 182 € 162 763 € 100 765 € 114 221 € 125 419 € 127 031 € 65 104 € 52 881 € 37 205 € 26 935 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
172 597€ 160 333€ 98 515€ 111 971€ 122 850€ 124 727€ 61 504€ 49 831€ 37 205€ 26 935€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 585€ 2 430€ 2 250€ 2 250€ 2 569€ 2 304€ 3 600€ 3 050€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
398 242€ 652 867€ 730 571€ 380 870€ 383 509€ 228 975€ 287 413€ 71 545€ 237 846€ 171 602€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
15 000€ 33 194€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
34 638 € 43 121 € 51 604 € 60 087 € 68 570 € 77 052 € 85 535 € 104 326 € 154 045 € 209 418 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
26 155€ 34 638€ 43 121€ 51 604€ 60 087€ 68 569€ 77 052€ 85 535€ 98 672€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
8 483€ 8 483€ 8 483€ 8 483€ 8 483€ 8 483€ 8 483€ 18 791€ 55 373€ 209 418€