Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
839 808 € 767 561 € 866 114 € 660 117 € 636 331 € 683 363 € 538 329 € 431 782 € 863 693 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
366 084 € 354 793 € 330 076 € 197 477 € 152 690 € 156 461 € 33 191 € 34 320 € 39 216 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
351 084 € 324 793 € 300 076 € 137 477 € 152 690 € 156 461 € 33 191 € 34 320 € 39 216 €
012
A.II.1
Pozemky
16 000€
013
A.II.2
Stavby
34 985€ 36 113€ 37 242€ 38 371€ 39 500€ 40 629€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
300 099€ 288 680€ 65 929€ 84 873€ 98 957€ 115 832€ 33 191€ -12 177€ -7 281€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
196 905€ 14 233€ 14 233€ 46 497€ 46 497€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
15 000 € 30 000 € 30 000 € 60 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
15 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
30 000€ 30 000€ 60 000€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
471 738 € 411 340 € 534 233 € 461 066 € 482 214 € 525 727 € 503 862 € 397 462 € 823 774 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
9 316 € 2 017 € 3 205 € 2 907 € 328 € 144 € 395 € 2 446 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
9 316€ 2 017€ 3 205€ 2 907€ 328€ 144€ 395€ 2 446€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
271 629 € 318 371 € 355 969 € 444 030 € 460 744 € 517 858 € 499 718 € 362 554 € 719 492 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
271 480 € 318 247 € 353 443 € 443 992 € 460 668 € 517 121 € 476 046 € 337 380 € 719 492 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
271 480€ 318 247€ 353 443€ 443 992€ 460 668€ 517 121€ 476 046€ 337 380€ 719 492€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
189€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
149€ 124€ 2 526€ 38€ 76€ 737€ 23 672€ 24 985€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
190 793 € 90 952 € 175 059 € 14 129 € 21 142 € 7 725 € 4 144 € 34 513 € 101 836 €
072
B.V.1.
Peniaze
44 373€ 20 826€ 1€ 358€ 18€ 12€ 4 142€ 437€ 509€
073
B.V.2.
Účty v bankách
146 420€ 70 126€ 175 058€ 13 771€ 21 124€ 7 713€ 2€ 34 076€ 101 327€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 986 € 1 428 € 1 805 € 1 574 € 1 427 € 1 175 € 1 276 € 703 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
703€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 986€ 1 428€ 1 805€ 1 574€ 1 427€ 1 175€ 1 276€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
839 808 € 767 561 € 866 114 € 660 117 € 636 331 € 683 363 € 538 329 € 431 782 € 863 693 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
690 490 € 596 498 € 530 999 € 461 506 € 445 561 € 422 703 € 389 674 € 349 995 € 318 180 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
426 950€ 426 950€ 426 950€ 426 950€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
162 245 € 96 746 € 27 253 € -8 008 € 415 400 € 380 836 € 342 692 € 310 877 € 286 307 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
173 795€ 108 296€ 38 803€ 3 542€ 426 950€ 392 386€ 352 707€ 320 892€ 296 322€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 550€ -11 550€ -11 550€ -11 550€ -11 550€ -11 550€ -10 015€ -10 015€ -10 015€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
93 992 € 65 499 € 69 493 € 35 261 € 22 858 € 34 564 € 39 679 € 31 815 € 24 570 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
149 318 € 171 063 € 335 115 € 198 611 € 190 770 € 260 660 € 148 655 € 81 787 € 545 513 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
63 681 € 70 299 € 214 245 € 198 611 € 190 770 € 231 622 € 126 501 € 80 787 € 545 513 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
99 576 € 66 032 € 164 467 € 135 733 € 139 627 € 126 947 € 99 360 € 55 323 € 464 966 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
99 576€ 66 032€ 164 467€ 135 733€ 139 627€ 126 947€ 99 360€ 55 323€ 464 966€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-43 850€ -20 000€ 35 901€ 57 000€ 46 000€ 100 000€ 24 094€ 24 094€ 84 094€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
-591€ -486€ -243€ 162€ 130€ 723€ 254€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7€ 11€ 7€ 2€ 1€ 2€ 2€ -201€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 539€ 24 742€ 14 113€ 5 876€ 5 142€ 4 511€ 2 915€ 647€ -3 604€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 580 € 1 000 € 1 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
6 580€ 1 000€ 1 000€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
79 057€ 100 764€ 120 870€ 29 038€ 21 154€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé