Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
40 920 148 € 44 011 998 € 44 286 745 € 59 925 167 € 60 769 309 € 62 633 851 € 65 641 452 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
40 501 394 € 43 423 788 € 43 521 849 € 58 985 501 € 60 530 418 € 62 348 845 € 64 966 580 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
55 401€ 55 401€ 54 072€ 17 611€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
40 501 394 € 43 423 788 € 43 466 448 € 58 930 100 € 60 476 346 € 62 348 845 € 64 948 969 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
40 501 394€ 43 423 788€ 43 466 448€ 34 752 936€ 36 299 182€ 37 845 428€ 40 512 763€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 177 164€ 24 177 164€ 24 503 417€ 24 436 206€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
418 754 € 588 210 € 764 896 € 939 666 € 238 891 € 285 006 € 674 872 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
259 704 € 249 077 € 338 191 € 907 739 € 225 539 € 221 621 € 243 687 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
179 957€ 179 598€ 161 200€ 843 977€ 159 052€ 157 552€ 172 174€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
23 042€ 14 806€ 18 687€ 9 922€ 12 647€ 10 229€ 18 224€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
56 705€ 54 673€ 158 304€ 53 840€ 53 840€ 53 840€ 53 289€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
159 050 € 339 133 € 426 705 € 31 927 € 13 352 € 63 385 € 431 185 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
159 050€ 339 133€ 426 705€ 31 927€ 13 352€ 63 385€ 431 185€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
40 920 148 € 44 011 998 € 44 286 745 € 59 925 167 € 60 769 309 € 62 633 851 € 65 641 452 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
25 367 579 € 28 460 049 € 28 472 946 € 44 074 602 € 45 204 763 € 47 026 913 € 49 991 233 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
114 005 320€ 114 005 681€ 114 066 366€ 114 066 366€ 114 066 366€ 114 066 366€ 114 066 366€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-85 555 592€ -82 060 454€ -82 022 060€ -68 871 563€ -67 049 415€ -64 085 093€ -54 517 894€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-3 092 109 € -3 495 138 € -3 581 320 € -1 130 161 € -1 822 148 € -2 964 320 € -9 567 199 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
15 552 569 € 15 551 949 € 15 813 799 € 15 850 565 € 15 564 546 € 15 606 938 € 15 650 219 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 461€ 1 357€ 1 683€ 1 371€ 864€ 359€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
15 549 080 € 15 548 634 € 15 812 116 € 15 849 194 € 15 563 682 € 15 606 579 € 15 647 530 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
204 588€ 204 279€ 313 620€ 541 433€ 314 640€ 247 824€ 291 645€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
8 936€ 5 021€ 137 947€ 145 428€ 54 004€ 13 548€ 7 907€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 073€ 2 064€ 19 954€ 24 383€ 10 767€ 4 602€ 2 433€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
15 333 483€ 15 337 270€ 15 340 595€ 15 137 950€ 15 184 271€ 15 340 605€ 15 345 545€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 028€ 1 958€ 2 689€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci