Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
25 740 € 23 670 € 21 088 € 13 420 € 9 524 € 7 345 € 12 516 € 40 327 € 40 798 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
25 740€ 23 670€ 21 088€ 13 420€ 9 524€ 7 345€ 12 516€ 40 327€ 40 798€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
82 302 € 68 710 € 110 155 € 206 465 € 119 343 € 86 306 € 334 771 € 366 561 € 184 932 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
689€ 2 210€ 1 614€ 174€ 4 614€ 2 749€ 1 607€ 19 063€ 537€
10
B.2
Služby
81 613€ 66 500€ 108 541€ 206 291€ 114 729€ 83 557€ 333 164€ 347 498€ 184 395€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-56 562 € -45 040 € -89 067 € -193 045 € -109 819 € -78 961 € -322 255 € -326 234 € -144 134 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
121 652 € 121 109 € 93 756 € 121 589 € 120 854 € 122 057 € 147 432 € 223 644 € 230 506 €
13
C.1
Mzdové náklady
114 044€ 179 947€ 193 902€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
32 218€ 42 682€ 35 401€
16
C.4
Sociálne náklady
1 170€ 1 015€ 1 203€
17
D
Dane a poplatky
35 853€ 38 094€ 38 243€ 38 482€ 43 857€ 46 303€ 51 504€ 70 421€ 89 940€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 892 333€ 2 903 059€ 2 913 044€ 1 546 246€ 1 546 246€ 2 684 948€ 2 868 842€ 3 373 083€ 3 580 229€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
69 286€ 153 062€ 118 001€ 773 700€ 23 587€ 58 577€ 1 894 231€ 24 018€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
69 210€ 542 370€ 547 093€ 37 095€ 6 168 128€ 16 989 784€ 123 425€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-157€ -23 743€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 642€ 5 210€ 931€ 213€ 1 238€ 288€ 2 739€ 393€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 845€ 3 667€ 3 651€ 265€ 57€ 48 061€ 58 940€ 211€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-3 108 527 € -3 495 067 € -3 565 922 € -1 125 927 € -1 820 563 € -2 944 596 € -9 547 200 € -19 121 393 € -4 144 034 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 21€ 70€ 79€ 199€
39
N
Nákladové úroky
13 743€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
16 423€ 30€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5€ 71€ 1 655€ 1 354€ 656€ 18 781€ 19 096€ 18 901€ 18 769€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
16 418 € -71 € -15 398 € -1 354 € -625 € -18 760 € -19 026 € -18 822 € -18 570 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-3 092 109 € -3 495 138 € -3 581 320 € -1 127 281 € -1 821 188 € -2 963 356 € -9 566 226 € -19 140 215 € -4 162 604 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 960 € 964 € 973 € 15 € 32 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 960€ 964€ 973€ 15€ 32€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-3 092 109 € -3 495 138 € -3 581 320 € -1 130 161 € -1 822 148 € -2 964 320 € -9 567 199 € -19 140 230 € -4 162 636 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-3 092 109 € -3 495 138 € -3 581 320 € -1 127 281 € -1 821 188 € -2 963 356 € -9 566 226 € -19 140 215 € -4 162 604 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-3 092 109 € -3 495 138 € -3 581 320 € -1 130 161 € -1 822 148 € -2 964 320 € -9 567 199 € -19 140 230 € -4 162 636 €