Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 088 841 € 7 057 996 € 7 822 807 € 6 799 745 € 5 826 210 € 5 605 800 € 4 160 344 € 4 454 978 € 5 677 363 € 5 067 027 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 196 128 € 1 977 562 € 2 127 245 € 2 068 003 € 3 230 197 € 3 176 160 € 1 741 170 € 1 677 937 € 1 880 030 € 1 971 811 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
34 997 € 13 354 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
34 997€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
13 354€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 161 131 € 1 964 208 € 2 127 245 € 2 068 003 € 3 230 197 € 3 176 160 € 1 741 170 € 1 677 937 € 1 880 030 € 1 971 811 €
012
A.II.1
Pozemky
184 741€ 184 741€ 184 741€ 184 741€ 652 394€ 652 394€ 148 950€ 148 950€ 148 950€ 148 950€
013
A.II.2
Stavby
973 178€ 1 027 935€ 1 047 170€ 1 103 560€ 1 564 647€ 1 361 222€ 631 191€ 665 939€ 702 044€ 727 881€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
756 757€ 506 532€ 650 334€ 779 702€ 954 829€ 960 562€ 960 995€ 860 209€ 1 029 036€ 1 002 133€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 455€ 58 327€ 201 982€ 34€ 92 847€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
245 000€ 245 000€ 245 000€ 2 839€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 887 599 € 5 076 845 € 5 691 287 € 4 727 834 € 2 594 233 € 2 428 733 € 2 418 801 € 2 775 551 € 3 795 076 € 3 090 704 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 437 038 € 1 431 029 € 1 460 408 € 1 274 972 € 8 429 € 52 010 € 26 381 € 8 486 € 13 047 € 237 156 €
035
B.I.1
Materiál
72 149€ 67 940€ 112 479€ 5 696€ 8 429€ 52 010€ 26 381€ 8 486€ 13 047€ 531€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
422 660€ 420 860€ 405 700€ 327 047€ 218 017€
037
B.I.3
Výrobky
942 229€ 942 229€ 942 229€ 942 229€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
18 608€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
436 774 € 388 213 € 296 307 € 328 732 € 531 360 € 651 660 € 348 762 € 633 022 € 1 629 399 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
363 540 € 335 686 € 255 668 € 311 411 € 500 729 € 651 660 € 348 762 € 633 022 € 1 629 399 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
363 540€ 335 686€ 255 668€ 311 411€ 500 729€ 651 660€ 348 762€ 633 022€ 1 629 399€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
73 234€ 52 527€ 40 639€ 17 321€ 30 631€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 007 011 € 3 244 239 € 3 913 079 € 2 983 043 € 1 995 936 € 1 724 314 € 1 883 622 € 1 676 369 € 2 112 250 € 2 840 278 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 418 548 € 3 017 601 € 3 350 460 € 2 817 311 € 1 771 407 € 1 121 737 € 1 018 114 € 1 584 768 € 1 741 718 € 2 816 009 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 418 548€ 3 017 601€ 3 350 460€ 2 817 311€ 1 771 407€ 1 121 737€ 1 018 114€ 1 584 768€ 1 741 718€ 2 816 009€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 321 175€ 17 098€ 267 098€ 412 364€ 801 661€ 357 452€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
108 236€ 108 236€ 108 236€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
248 348€ 191 168€ 164 590€ 50 172€ 85 316€ 151 833€ 28 847€ 91 601€ 12 712€ 13 407€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
18 940€ 18 372€ 22 695€ 7 324€ 30 977€ 38 380€ 35 000€ 368€ 10 862€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 776 € 13 364 € 21 493 € 141 087 € 58 508 € 749 € 160 036 € 457 674 € 40 380 € 13 270 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 823€ 1 192€ 21 434€ 141 039€ 58 508€ 691€ 159 983€ 101 773€ 40 057€ 12 808€
073
B.V.2.
Účty v bankách
953€ 12 172€ 59€ 48€ 58€ 53€ 355 901€ 323€ 462€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 114 € 3 589 € 4 275 € 3 908 € 1 780 € 907 € 373 € 1 490 € 2 257 € 4 512 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 114€ 3 589€ 4 275€ 3 908€ 1 780€ 658€ 373€ 1 490€ 2 257€ 4 512€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
249€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 088 841 € 7 057 996 € 7 822 807 € 6 799 745 € 5 826 210 € 5 605 800 € 4 160 344 € 4 454 978 € 5 677 363 € 5 067 027 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 782 989 € 2 714 118 € 2 281 253 € 1 893 238 € 1 316 403 € 1 309 913 € 1 108 929 € 872 925 € 1 047 404 € 1 144 753 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
208 090€ 208 090€ 208 090€ 208 090€ 208 090€ 208 090€ 208 090€ 208 090€ 208 090€ 208 090€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 486 624 € 2 065 861 € 1 677 846 € 1 101 010 € 929 255 € 893 536 € 657 532 € 128 849 € 564 462 € 769 830 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 486 624€ 2 065 861€ 1 677 846€ 1 101 010€ 929 255€ 893 536€ 657 532€ 128 849€ 564 462€ 769 830€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
80 972 € 432 864 € 388 014 € 576 835 € 171 755 € 200 984 € 236 004 € 528 683 € 267 549 € 159 530 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 305 852 € 4 343 878 € 5 541 554 € 4 906 507 € 4 509 807 € 4 295 887 € 3 053 744 € 3 582 053 € 4 629 959 € 3 922 274 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
300 584 € 31 682 € 105 104 € 201 755 € 334 770 € 312 130 € 318 757 € 127 462 € 264 636 € 194 348 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
56 251 € 8 841 € 6 692 € 31 587 € 24 205 € 17 303 € 79 160 € 83 197 € 62 150 € 21 218 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
56 251€ 8 841€ 6 692€ 31 587€ 24 205€ 17 303€ 79 160€ 83 197€ 62 150€ 21 218€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
42 687€ 9 535€ 24 889€ 33 067€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
664€ 559€ 410€ 223€ 75€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
200 982€ 22 282€ 98 002€ 160 410€ 285 601€ 253 445€ 201 868€ 33 864€ 145 324€ 173 130€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
8 315€ 37 729€ 10 401€ 57 162€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
346 724 € 294 295 € 241 542 € 211 503 € 210 857 € 194 704 € 166 384 € 189 635 € 187 262 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
346 724€ 294 295€ 241 542€ 211 503€ 210 857€ 194 704€ 166 384€ 189 635€ 187 262€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
160 346€ 402 038€ 8 330€ 208 370€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 827 639 € 2 390 933 € 2 847 529 € 2 834 176 € 2 528 410 € 2 213 784 € 1 467 360 € 3 020 015 € 2 952 581 € 3 226 938 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 160 542 € 2 152 466 € 2 468 834 € 1 619 773 € 1 891 534 € 1 896 093 € 1 196 979 € 2 415 734 € 2 550 976 € 2 968 621 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 160 542€ 2 152 466€ 2 468 834€ 1 619 773€ 1 891 534€ 1 896 093€ 1 196 979€ 2 415 734€ 2 550 976€ 2 968 621€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
780 854€ 279 879€ 168 325€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
580 739€ 165 072€ 164 972€ 164 972€ 161 972€ 161 972€ 156 972€ 156 972€ 201 533€ 100 133€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 970€ 1 611€ 2 752€ 1 811€ 1 049€ 1 020€ 881€ 318€ 185€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 184€ 925€ 1 674€ 1 030€ 616€ 565€ 516€ 178€ 196€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
690€ 6 847€ 57 696€ 105 865€ 36 085€ 27 693€ 5 278€ 164 966€ 63 768€ 5 611€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
82 514€ 64 012€ 151 601€ 159 871€ 157 275€ 126 441€ 106 734€ 113 522€ 135 923€ 152 573€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
41 792 € 67 720 € 51 867 € 74 285 € 44 803 € 21 431 € 52 638 € 236 491 € 183 800 € 2 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 800€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
41 792€ 67 720€ 51 867€ 74 285€ 44 803€ 21 431€ 52 638€ 236 491€ 180 000€ 2 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 789 113€ 1 559 248€ 2 295 512€ 1 557 788€ 1 230 621€ 1 151 800€ 1 048 605€ 8 450€ 1 033 350€ 290 618€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
27 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-2 329 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
-2 329€