Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 155 330 € 936 696 € 725 205 € 733 317 € 660 733 € 661 583 € 668 437 € 598 609 € 606 199 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 102 712 € 891 688 € 635 865 € 635 327 € 631 315 € 639 465 € 612 628 € 584 309 € 575 470 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 102 127 € 891 103 € 635 280 € 634 742 € 631 315 € 639 465 € 612 628 € 584 309 € 575 470 €
012
A.II.1
Pozemky
546 862€ 546 862€ 384 211€ 385 533€ 385 533€ 385 533€ 385 533€ 385 533€ 376 644€
013
A.II.2
Stavby
132 469€ 138 457€ 57 034€ 60 838€ 64 642€ 68 446€ 72 250€ 76 054€ 83 661€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 935€ 12 954€ 3 620€ 7 966€ 12 345€ 16 691€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
411 861€ 169 795€ 179 805€ 169 795€ 168 795€ 168 795€ 154 845€ 122 722€ 115 165€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
23 035€ 10 610€ 10 610€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
585 € 585 € 585 € 585 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
585€ 585€ 585€ 585€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
52 237 € 43 457 € 88 865 € 97 555 € 28 557 € 21 322 € 55 809 € 14 064 € 29 893 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
23 € 9 € 25 € 48 € 61 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
23€ 9€ 25€ 48€ 61€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 744 € 24 243 € 2 678 € 30 133 € 10 016 € 8 556 € 38 638 € 7 366 € 27 529 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
266€ 18 843€ 910€ 24 033€ 4 512€ 3 101€ 38 638€ 6 637€ 17 454€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 890€ 5 400€ 1 114€ 1 464€ 4 773€ 5 455€ 729€ 10 075€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
588€ 654€ 4 636€ 731€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
49 470 € 19 205 € 86 162 € 67 374 € 18 480 € 12 766 € 17 171 € 6 698 € 2 364 €
056
B.IV.1
Peniaze
608€ 3 084€ 5 895€ 189€ 45€ 1 447€ 12 144€ 274€ 579€
057
B.IV.2
Účty v bankách
48 862€ 16 121€ 80 267€ 67 185€ 18 435€ 11 319€ 5 027€ 6 424€ 1 785€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
381 € 1 551 € 475 € 435 € 861 € 796 € 236 € 836 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
621€ 711€ 603€ 640€ 861€ 796€ 236€ 836€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-240€ 840€ -128€ -205€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 155 330 € 936 696 € 725 205 € 733 317 € 660 733 € 661 583 € 668 437 € 598 609 € 606 199 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
316 828 € 281 520 € 255 567 € 198 883 € 183 105 € 213 705 € 190 937 € 164 361 € 34 506 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 638 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 638€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
137 161 € 137 161 € 137 162 € 137 162 € 137 162 € 137 162 € 137 162 € 137 162 € 12 162 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
137 161€ 137 161€ 137 162€ 137 162€ 137 162€ 137 162€ 137 162€ 137 162€ 12 162€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
137 056 € 111 102 € 54 418 € 38 640 € 69 239 € 46 472 € 19 896 € 15 041 € -5 684 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
201 967€ 176 013€ 119 329€ 103 551€ 103 551€ 80 784€ 54 208€ 49 353€ 28 628€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-64 911€ -64 911€ -64 911€ -64 911€ -34 312€ -34 312€ -34 312€ -34 312€ -34 312€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
35 308 € 25 954 € 56 684 € 15 778 € -30 599 € 22 768 € 26 576 € 4 855 € 20 726 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
836 386 € 655 176 € 469 176 € 534 434 € 475 800 € 447 878 € 477 500 € 434 248 € 571 693 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 753 € 1 180 € 2 386 € 338 € 1 466 € 346 € 981 € 1 605 € 6 800 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 753€ 1 180€ 2 386€ 338€ 1 466€ 346€ 981€ 1 605€ 6 800€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
350 203 € 350 139 € 350 057 € 349 955 € 349 870 € 349 992 € 349 950 € 367 278 € 497 141 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
542€ 478€ 396€ 294€ 209€ 331€ 289€ 460€ 450€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
349 661€ 349 661€ 349 661€ 349 661€ 349 661€ 349 661€ 349 661€ 366 818€ 496 691€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
484 430 € 303 857 € 116 733 € 184 141 € 119 492 € 82 560 € 101 581 € 30 369 € 67 752 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 493€ 96 169€ 19 289€ 88 965€ 46 967€ 11 584€ 21 450€ 10 105€ 48 928€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
473 498€ 193 498€ 83 498€ 83 498€ 53 498€ 53 498€ 65 498€ 14 848€ 14 200€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 681€ 3 483€ 3 438€ 3 746€ 81€ 2 114€ 1 838€ 2 193€ 2 209€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 856€ 2 143€ 1 951€ 2 380€ 1 641€ 1 315€ 1 120€ 1 322€ 1 341€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 902€ 8 564€ 8 557€ 1 462€ 8 337€ 202€ 11 675€ 1 901€ 1 074€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 090€ 8 968€ 13 847€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 972 € 14 980 € 24 988 € 34 996 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 972€ 14 980€ 24 988€ 34 996€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
2 116 € 462 € 1 828 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
462€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 116€ 1 828€ 0€