Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 033 070 € 988 358 € 897 594 € 824 481 € 925 786 € 1 096 453 € 1 261 107 € 1 287 488 € 974 291 € 814 983 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
450 316 € 345 927 € 361 934 € 239 513 € 359 051 € 472 121 € 623 065 € 715 662 € 363 595 € 178 780 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
450 316 € 345 927 € 361 934 € 239 513 € 359 051 € 472 121 € 623 065 € 715 662 € 363 595 € 178 780 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
450 316€ 345 927€ 361 934€ 239 513€ 358 751€ 472 121€ 611 065€ 715 662€ 362 170€ 177 947€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
300€ 12 000€ 1 425€ 833€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
567 250 € 625 657 € 521 022 € 569 517 € 557 681 € 613 299 € 626 901 € 571 826 € 610 696 € 636 203 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
49 212 € 51 375 € 41 638 € 31 121 € 31 509 € 32 694 € 24 587 €
035
B.I.1
Materiál
49 212€ 51 375€ 41 638€ 31 121€ 31 509€ 32 694€ 24 587€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
719 € 1 616 € 10 837 € 2 634 € 5 879 € 13 938 € 22 162 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
719€ 1 616€ 10 837€ 2 634€ 5 879€ 13 938€ 22 162€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
482 941 € 537 668 € 432 013 € 452 120 € 493 181 € 539 160 € 562 202 € 538 127 € 507 960 € 569 032 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
445 838 € 520 175 € 418 283 € 423 303 € 451 345 € 490 266 € 544 172 € 530 939 € 489 766 € 494 597 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
445 838€ 520 175€ 418 283€ 423 303€ 451 345€ 490 266€ 544 172€ 530 939€ 489 766€ 494 597€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
584€ 12 689€ 12 914€ 35 076€ 2 724€ 656€ 50 248€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
37 103€ 16 909€ 13 730€ 16 128€ 28 922€ 13 818€ 15 306€ 7 188€ 17 538€ 24 187€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
34 378 € 34 998 € 36 534 € 83 642 € 27 112 € 27 507 € 17 950 € 33 699 € 102 736 € 67 171 €
072
B.V.1.
Peniaze
33 956€ 34 620€ 36 106€ 54 538€ 27 077€ 27 143€ 17 574€ 33 425€ 39 534€ 67 086€
073
B.V.2.
Účty v bankách
422€ 378€ 428€ 29 104€ 35€ 364€ 376€ 274€ 63 202€ 85€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
15 504 € 16 774 € 14 638 € 15 451 € 9 054 € 11 033 € 11 141 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 504€ 16 774€ 14 638€ 15 451€ 9 054€ 11 033€ 11 141€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 033 070 € 988 358 € 897 594 € 824 481 € 925 786 € 1 096 453 € 1 261 107 € 1 287 488 € 974 291 € 814 983 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
355 762 € 300 754 € 284 946 € 334 644 € 322 349 € 342 342 € 269 552 € 180 159 € 249 480 € 210 253 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 049 € 5 049 € 5 049 € 5 049 € 5 049 € 5 049 € 5 049 € 5 049 € 5 049 € 5 049 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 049€ 5 049€ 5 049€ 5 049€ 5 049€ 5 049€ 5 049€ 5 049€ 5 049€ 5 049€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
125 706 € 159 897 € 193 715 € 227 300 € 267 293 € 244 504 € 155 108 € 39 228 € 185 204 € 184 929 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
125 706€ 159 897€ 193 715€ 227 300€ 267 293€ 244 504€ 155 108€ 39 228€ 185 204€ 184 929€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
205 007 € 115 808 € 66 182 € 82 295 € 30 007 € 72 789 € 89 395 € 115 882 € 39 227 € 275 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
677 308 € 687 604 € 612 648 € 489 837 € 603 437 € 754 111 € 991 555 € 1 107 329 € 724 811 € 604 730 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
252 713 € 190 431 € 226 060 € 140 325 € 175 119 € 182 930 € 314 112 € 16 € 685 € 787 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
150€ 697€ 611€ 545€ 339€ 169€ 99€ 16€ 685€ 787€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
252 563€ 189 734€ 225 449€ 139 780€ 174 780€ 182 761€ 314 013€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
365 218 € 341 942 € 361 613 € 335 338 € 331 601 € 465 947 € 581 221 € 1 074 189 € 724 126 € 528 469 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
131 503 € 140 738 € 156 407 € 184 147 € 164 188 € 222 591 € 300 531 € 344 432 € 345 236 € 346 790 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
131 503€ 140 738€ 156 407€ 184 147€ 164 188€ 222 591€ 300 531€ 344 432€ 345 236€ 346 790€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 815€ 2 815€ 2 815€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
21 590€ 22 763€ 20 598€ 18 108€ 16 413€ 14 818€ 13 124€ 13 318€ 9 952€ 9 039€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 339€ 13 598€ 12 219€ 10 993€ 9 777€ 8 961€ 7 376€ 7 253€ 4 328€ 4 953€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
38 653€ 15 447€ 24 080€ 32 300€ 14 971€ 4 883€ 20 723€ 31 333€ 11 959€ 4 207€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
161 133€ 149 396€ 148 309€ 89 790€ 126 252€ 214 694€ 239 467€ 675 038€ 349 836€ 160 665€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
17 796 € 17 174 € 16 385 € 14 174 € 15 925 € 16 154 € 16 098 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
17 796€ 17 174€ 16 385€ 14 174€ 15 925€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
16 154€ 16 098€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
41 581€ 138 057€ 8 590€ 80 792€ 89 080€ 80 124€ 33 124€ 75 474€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé