Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 375 514€ 2 998 305€ 2 666 996€ 2 962 675€ 3 038 663€ 3 230 239€ 3 229 970€ 3 064 404€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 411 666 € 3 038 807 € 2 729 555 € 3 006 081 € 3 146 265 € 3 279 691 € 3 252 610 € 3 080 835 € 2 964 227 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 375 513€ 2 998 305€ 2 666 996€ 2 962 675€ 3 038 663€ 3 230 239€ 3 229 970€ 3 064 404€ 2 952 184€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
20 536€ 12 724€ 18 853€ 14 690€ 35 565€ 11 866€ 6 412€ 3 534€ 4 070€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 617€ 27 778€ 43 706€ 28 716€ 72 037€ 37 586€ 16 228€ 12 897€ 7 973€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 245 376 € 2 940 202 € 2 611 956 € 2 950 338 € 3 031 998 € 3 131 527 € 3 006 574 € 2 962 822 € 2 897 957 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 404 575€ 1 054 270€ 846 064€ 1 026 342€ 1 120 029€ 978 237€ 915 338€ 857 679€ 1 107 108€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 135 876€ 1 205 543€ 1 150 068€ 1 220 560€ 1 235 437€ 1 556 033€ 1 663 871€ 1 819 816€ 1 586 916€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
425 255 € 412 288 € 339 825 € 335 874 € 302 535 € 277 113 € 211 861 € 170 450 € 175 462 €
16
E.1.
Mzdové náklady
308 670€ 299 324€ 243 621€ 243 367€ 220 991€ 204 432€ 160 048€ 130 886€ 128 773€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
106 690€ 104 379€ 85 803€ 85 749€ 77 353€ 69 007€ 48 533€ 36 731€ 45 664€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 895€ 8 585€ 10 401€ 6 758€ 4 191€ 3 674€ 3 280€ 2 833€ 1 025€
20
F.
Dane a poplatky
23 717€ 23 086€ 20 548€ 29 336€ 24 159€ 20 007€ 15 662€ 7 836€ 450€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
151 407€ 138 955€ 175 376€ 263 833€ 254 018€ 233 386€ 188 615€ 72 177€ 23 299€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
151 407€ 138 955€ 175 376€ 263 833€ 254 018€ 233 386€ 188 615€ 72 177€ 23 299€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
395€ 395€ 11 726€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 440€ 1 260€ -2 352€ -480€ 876€ 16 012€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
105 591€ 104 405€ 80 075€ 76 745€ 84 574€ 65 875€ 11 227€ 18 852€ 4 722€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
166 290 € 98 605 € 117 599 € 55 743 € 114 267 € 148 164 € 246 036 € 118 013 € 66 270 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
835 062 € 738 492 € 670 864 € 715 773 € 683 197 € 695 969 € 650 761 € 386 909 € 258 160 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 € 0 € 4 € 1 € 1 € 1 430 € 3 690 € 661 € 509 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 3 € 1 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
4€ 4€ 1€ 1€ 8€ -4€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 422€ 3 687€ 664€ 507€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 803 € 11 377 € 11 945 € 15 856 € 18 587 € 32 617 € 97 108 € 62 093 € 63 479 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
11 113 € 7 922 € 8 917 € 12 965 € 16 122 € 21 757 € 19 986 € 10 163 € 3 882 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
11 113€ 7 922€ 8 917€ 12 965€ 16 122€ 21 757€ 19 986€ 10 163€ 3 882€
52
O.
Kurzové straty
46€ 3€ 32€ 84€ 76€ 38€ 97€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 690€ 3 409€ 3 028€ 2 888€ 2 433€ 10 776€ 77 046€ 51 892€ 59 500€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-14 799 € -11 377 € -11 941 € -15 855 € -18 586 € -31 187 € -93 418 € -61 432 € -62 970 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
151 491 € 87 228 € 105 658 € 39 888 € 95 681 € 116 977 € 152 618 € 56 581 € 3 300 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
35 683 € 21 046 € 23 363 € 9 881 € 22 892 € 27 582 € 36 736 € 17 354 € 3 025 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
26 462€ 29 249€ 20 118€ 1 822€ 14 668€ 49 744€ 36 736€ 17 354€ 3 025€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
9 221€ -8 203€ 3 245€ 8 059€ 8 224€ -22 162€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
115 808 € 66 182 € 82 295 € 30 007 € 72 789 € 89 395 € 115 882 € 39 227 € 275 €