Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
234 829 € 282 731 € 283 258 € 215 960 € 213 073 € 227 131 € 134 092 € 168 205 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
71 377 € 66 090 € 55 858 € 65 409 € 52 903 € 65 355 € 74 382 € 77 117 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
71 377 € 66 090 € 55 858 € 65 409 € 52 903 € 65 355 € 74 382 € 77 117 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
24 162€ 27 831€ 32 161€ 35 830€ 39 499€ 43 168€ 46 837€ 50 506€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
47 215€ 38 259€ 23 697€ 29 579€ 13 404€ 18 187€ 7 256€ 11 611€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 289€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 000€ 15 000€ 15 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
163 252 € 216 441 € 227 200 € 150 551 € 160 140 € 161 736 € 59 710 € 88 890 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
35 128 € 43 993 € 41 747 € 25 205 € 29 154 € 76 182 € 45 723 € 13 408 €
035
B.I.1
Materiál
3 216€ 5 628€ 60€ 2 051€ 10 058€ 12 414€ 6 744€ 6 950€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
31 912€ 38 365€ 41 687€ 23 154€ 19 096€ 63 768€ 38 979€ 6 458€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
86 402 € 138 896 € 118 244 € 100 328 € 118 103 € 81 474 € 10 263 € 40 331 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
23 943 € 63 021 € 38 969 € 29 078 € 46 555 € 13 593 € 4 416 € 34 782 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
23 943€ 63 021€ 38 969€ 29 078€ 46 555€ 13 593€ 4 416€ 34 782€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
62 436€ 75 875€ 79 275€ 71 250€ 71 548€ 67 881€ 5 847€ 5 549€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
23€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
41 722 € 33 552 € 67 209 € 25 018 € 12 883 € 4 080 € 3 724 € 35 151 €
072
B.V.1.
Peniaze
639€ 278€ 1 075€ 3 427€ 525€ 363€ 717€ 5 613€
073
B.V.2.
Účty v bankách
41 083€ 33 274€ 66 134€ 21 591€ 12 358€ 3 717€ 3 007€ 29 538€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
200 € 200 € 200 € 30 € 40 € 2 198 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
200€ 200€ 200€ 30€ 40€ 2 198€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
234 829 € 282 731 € 283 258 € 215 960 € 213 073 € 227 131 € 134 092 € 168 205 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
171 999 € 110 395 € 634 € -5 720 € -11 871 € -13 851 € -17 538 € -1 487 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
160 000€ 100 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 663 € 663 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 663€ 663€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 092 € -6 521 € -13 016 € -19 486 € -21 153 € -24 848 € -8 789 € -9 873 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
29 762€ 20 149€ 13 654€ 7 184€ 5 516€ 17 880€ 17 880€ 16 796€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-26 670€ -26 670€ -26 670€ -26 670€ -26 669€ -42 728€ -26 669€ -26 669€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 604 € 9 613 € 6 347 € 6 463 € 1 979 € 3 694 € -16 051 € 1 084 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
62 830 € 172 336 € 259 446 € 198 502 € 201 766 € 218 790 € 151 630 € 169 692 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 004 € 1 009 € 886 € 759 € 662 € 571 € 498 € 445 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 004€ 1 009€ 886€ 759€ 662€ 571€ 498€ 445€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
61 274 € 168 394 € 255 739 € 195 625 € 199 845 € 217 011 € 150 208 € 168 262 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
43 194 € 98 321 € 86 593 € 34 023 € 38 954 € 72 552 € 15 258 € 46 889 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
43 194€ 98 321€ 86 593€ 34 023€ 38 954€ 72 552€ 15 258€ 46 889€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
13 950€ 63 949€ 162 908€ 155 108€ 155 108€ 136 808€ 127 908€ 115 340€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 117€ 2 060€ 3 858€ 3 541€ 3 880€ 5 572€ 5 262€ 5 230€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 257€ 1 239€ 948€ 714€ 908€ 579€ 365€ 348€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
756€ 2 825€ 1 432€ 2 239€ 995€ 1 500€ 1 415€ 455€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
552 € 2 933 € 2 821 € 2 118 € 1 259 € 1 208 € 924 € 985 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
552€ 2 933€ 2 821€ 2 118€ 1 259€ 1 208€ 924€ 985€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
23 178 € 23 178 € 23 178 € 22 192 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
23 178€ 23 178€ 23 178€ 22 192€