Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
30 238€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
30 238 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
367 634 € 401 386 € 381 570 € 392 310 € 359 871 € 331 528 € 396 874 € 446 322 € 423 056 € 479 588 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
389 910€ 407 839€ 384 892€ 373 777€ 355 813€ 376 200€ 372 085€ 413 802€ 448 581€ 483 748€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-22 276€ -6 453€ -3 322€ 18 533€ 4 058€ -44 672€ 24 789€ 32 520€ -25 525€ -4 160€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
444 293 € 388 284 € 415 553 € 406 470 € 385 291 € 368 719 € 406 590 € 453 699 € 444 841 € 521 002 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
435 800€ 379 796€ 408 719€ 399 880€ 379 732€ 358 673€ 401 488€ 443 942€ 439 587€ 513 202€
10
B.2
Služby
8 493€ 8 488€ 6 834€ 6 590€ 5 559€ 10 046€ 5 102€ 9 757€ 5 254€ 7 800€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-46 421 € 13 102 € -33 983 € -14 160 € -25 420 € -37 191 € -9 716 € -7 377 € -21 785 € -41 414 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
46 081 € 41 899 € 30 510 € 28 440 € 22 143 € 19 861 € 16 901 € 12 185 € 12 081 € 19 186 €
13
C.1
Mzdové náklady
35 193€ 32 217€ 24 649€ 23 785€ 18 191€ 16 613€ 13 431€ 9 876€ 9 771€ 16 935€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 202€ 7 147€ 5 565€ 4 462€ 3 663€ 3 157€ 3 397€ 2 256€ 2 258€ 2 200€
16
C.4
Sociálne náklady
2 686€ 2 535€ 296€ 193€ 289€ 91€ 73€ 53€ 52€ 51€
17
D
Dane a poplatky
3 668€ 3 532€ 3 900€ 3 629€ 3 380€ 3 336€ 3 520€ 3 374€ 3 333€ 3 134€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 197€ 5 972€ 19 536€ 13 551€ 9 304€ 10 672€ 9 527€ 8 023€ 11 449€ 17 773€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
102 777€ 53 500€ 102 528€ 70 630€ 70 659€ 73 654€ 45 309€ 16 741€ 50 356€ 56 356€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 299€ 2 570€ 1 874€ 3 745€ 1 998€ 723€ 814€ 901€ 894€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-31 889 € 12 629 € 12 725 € 7 105 € 8 414 € 1 871 € 5 645 € -15 032 € 807 € -26 045 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 2€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
5 686€ 4 579€ 2 052€ 1 603€ 1 399€ 1 046€ 1 051€ 1 428€ 12 808€ 3 465€
41
O
Kurzové straty
3 765€ 6 022€ 2 481€ 1 571€ 1 502€ 257€ 1 548€ 1 140€ 12 438€ 3 900€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
103€ 7 141€ 111€ 103€ 95€ 97€ 361€ 348€ 95€ 191€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
1 818 € -8 584 € -540 € -71 € -198 € 692 € -858 € -59 € 277 € -624 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-30 071 € 4 045 € 12 185 € 7 034 € 8 216 € 2 563 € 4 787 € -15 091 € 1 084 € -26 669 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 441 € 2 572 € 687 € 1 753 € 584 € 1 093 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 441€ 2 572€ 687€ 1 753€ 584€ 1 093€ 960€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-30 071 € 1 604 € 9 613 € 6 347 € 6 463 € 1 979 € 3 694 € -16 051 € 1 084 € -26 669 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-30 071 € 4 045 € 12 185 € 7 034 € 8 216 € 2 563 € 4 787 € -15 091 € 1 084 € -26 669 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-30 071 € 1 604 € 9 613 € 6 347 € 6 463 € 1 979 € 3 694 € -16 051 € 1 084 € -26 669 €