Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Descartes Systems (Slovakia) s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.02.2021
31.01.2022
01.02.2020
31.01.2021
01.02.2019
31.01.2020
01.02.2018
31.01.2019
01.02.2017
31.01.2018
01.02.2016
31.01.2017
01.02.2015
31.01.2016
01.02.2014
31.01.2015
01.02.2013
31.01.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 802 987 € 1 543 105 € 1 354 916 € 1 785 874 € 1 536 916 € 1 419 600 € 1 233 987 € 1 190 198 € 974 814 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
74 790 € 102 982 € 150 019 € 161 773 € 177 043 € 160 127 € 106 321 € 88 092 € 98 568 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
429 € 1 341 € 8 644 € 12 693 € 17 913 € 9 015 € 9 550 € 1 253 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
429€ 1 341€ 8 644€ 12 693€ 17 913€ 9 015€ 9 550€ 1 253€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
74 790 € 102 553 € 148 678 € 153 129 € 164 350 € 142 214 € 97 306 € 78 542 € 97 315 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
74 790€ 102 553€ 148 678€ 134 300€ 141 390€ 115 124€ 66 085€ 43 191€ 57 329€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
18 829€ 22 960€ 27 090€ 31 221€ 35 351€ 39 986€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 722 915 € 1 428 568 € 1 133 502 € 1 601 757 € 1 332 350 € 1 239 687 € 1 110 211 € 1 082 675 € 840 269 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
100 363 € 101 021 € 21 927 € 17 369 € 14 025 € 14 001 € 11 748 € 3 196 € 4 209 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
65 615 € 65 615 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
65 615€ 65 615€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
34 748€ 35 406€ 21 927€ 17 369€ 14 025€ 14 001€ 11 748€ 3 196€ 4 209€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 329 736 € 1 165 792 € 1 085 285 € 1 054 396 € 915 013 € 853 955 € 817 247 € 397 079 € 702 711 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 303 405 € 1 139 866 € 1 057 713 € 1 039 566 € 882 101 € 794 411 € 703 479 € 40 403 € 24 998 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
703 479€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 303 405€ 1 139 866€ 1 057 713€ 1 039 566€ 882 101€ 794 411€ 40 403€ 24 998€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
349 112€ 662 958€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26 331€ 25 926€ 27 572€ 14 830€ 32 912€ 59 544€ 113 767€ 7 564€ 14 755€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
292 816 € 161 755 € 26 290 € 529 992 € 403 312 € 371 731 € 281 216 € 682 400 € 133 349 €
072
B.V.1.
Peniaze
500€ 9 833€ 9 892€ 9 339€ 5 864€ 6 103€ 2 485€ 1 202€ 599€
073
B.V.2.
Účty v bankách
292 316€ 151 922€ 16 398€ 520 653€ 397 448€ 365 628€ 278 731€ 681 198€ 132 750€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 282 € 11 555 € 71 395 € 22 344 € 27 523 € 19 786 € 17 455 € 19 431 € 35 977 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
65 615€ 16 575€ 17 454€ 17 455€ 16 575€ 16 575€ 16 575€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 282€ 11 555€ 5 780€ 5 769€ 10 069€ 2 331€ 880€ 2 856€ 19 402€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 802 987 € 1 543 105 € 1 354 916 € 1 785 874 € 1 536 916 € 1 419 600 € 1 233 987 € 1 190 198 € 974 814 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
855 453 € 648 730 € 488 008 € 935 398 € 781 473 € 719 876 € 608 094 € 535 228 € 123 206 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
51 185 € 51 185 € 51 185 € 51 185 € 51 185 € 51 185 € 51 185 € 51 185 € 51 185 €
082
A.I.1
Základné imanie
51 185€ 51 185€ 51 185€ 51 185€ 51 185€ 51 185€ 51 185€ 51 185€ 51 185€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 119 € 5 119 € 5 119 € 5 119 € 5 119 € 5 119 € 5 119 € 5 119 € 5 119 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 119€ 5 119€ 5 119€ 5 119€ 5 119€ 5 119€ 5 119€ 5 119€ 5 119€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
592 426 € 431 704 € 279 094 € 725 169 € 663 572 € 551 790 € 478 924 € 66 903 € 4 280 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
592 426€ 431 704€ 279 094€ 725 169€ 663 572€ 551 790€ 478 924€ 66 903€ 4 280€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
206 723 € 160 722 € 152 610 € 153 925 € 61 597 € 111 782 € 72 866 € 412 021 € 62 622 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
947 534 € 894 375 € 866 908 € 850 476 € 755 443 € 699 724 € 625 893 € 654 970 € 851 608 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 462 € 2 675 € 1 710 € 2 352 € 2 773 € 3 415 € 3 038 € 4 346 € 3 845 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 462€ 2 675€ 1 710€ 2 352€ 2 773€ 3 415€ 3 038€ 4 346€ 3 845€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
43 640 € 43 640 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
43 640€ 43 640€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
755 864 € 698 666 € 718 869 € 731 310 € 655 771 € 612 213 € 555 500 € 618 931 € 817 400 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
85 563 € 70 623 € 86 760 € 85 451 € 70 098 € 55 395 € 8 244 € 30 381 € 16 891 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
85 563€ 70 623€ 86 760€ 85 451€ 70 098€ 55 395€ 8 244€ 30 381€ 16 891€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
361 595€ 361 451€ 361 451€ 361 451€ 361 451€ 361 355€ 377 839€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
358 546€ 645 115€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
176 310€ 148 416€ 152 714€ 140 130€ 123 599€ 109 481€ 93 527€ 81 090€ 78 200€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
107 109€ 95 690€ 95 517€ 89 290€ 80 554€ 69 002€ 61 185€ 52 971€ 47 813€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
25 287€ 22 486€ 22 427€ 54 988€ 20 069€ 16 980€ 14 705€ 95 943€ 29 381€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
146 568 € 149 394 € 146 329 € 116 814 € 96 899 € 84 096 € 67 355 € 31 693 € 30 363 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
35 816€ 34 817€ 39 395€ 29 240€ 20 700€ 9 563€ 9 563€ 9 563€ 10 129€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
110 752€ 114 577€ 106 934€ 87 574€ 76 199€ 74 533€ 57 792€ 22 130€ 20 234€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé