Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PHA Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
60 435 112€ 74 535 835€ 68 390 144€ 68 039 458€ 67 703 287€ 56 873 295€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
66 117 001 € 79 243 302 € 70 363 660 € 68 900 504 € 68 707 347 € 57 377 320 € 52 669 204 € 48 792 461 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
121 872€ 390 689€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
60 313 240€ 74 535 835€ 68 390 144€ 68 039 458€ 67 703 287€ 56 873 295€ 52 090 706€ 48 055 049€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
324 423€ 80 528€ -112 983€ 143 805€ 8 441€ 80 258€ 69 227€ 36 604€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 827 831€ 4 016 773€ 1 875 489€ 92 439€ 453 270€ 175 455€ 247 813€ 72 219€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 529 635€ 610 166€ 211 010€ 624 802€ 542 349€ 248 312€ 261 458€ 237 900€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
65 459 827 € 77 786 952 € 68 718 228 € 66 228 758 € 67 509 845 € 56 348 602 € 51 686 626 € 47 956 288 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
74 620€ 377 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
52 782 075€ 63 798 367€ 59 018 468€ 58 988 105€ 60 009 947€ 49 011 985€ 44 907 596€ 40 552 476€
13
C.
Opravné položky k zásobám
244 547€
14
D.
Služby
3 235 705€ 4 051 863€ 2 606 304€ 2 193 531€ 2 523 627€ 3 302 200€ 2 876 691€ 2 687 866€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 058 426 € 4 326 835 € 3 556 198 € 3 424 143 € 2 975 591 € 2 870 185 € 2 507 414 € 2 567 790 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 767 046€ 2 984 603€ 2 532 699€ 2 326 431€ 2 120 669€ 2 104 704€ 1 838 242€ 1 903 755€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
171 236€ 157 055€ 141 113€ 66 750€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
972 847€ 1 019 611€ 877 149€ 805 200€ 657 070€ 636 620€ 561 535€ 553 074€
19
E.4.
Sociálne náklady
147 297€ 165 566€ 146 350€ 151 399€ 131 102€ 128 861€ 107 637€ 110 961€
20
F.
Dane a poplatky
25 979€ 19 456€ 18 324€ 18 642€ 20 514€ 5 107€ 2 950€ 3 778€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 523 210€ 1 456 883€ 1 416 467€ 1 359 758€ 1 547 407€ 1 370 738€ 1 187 271€ 1 287 089€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 523 210€ 1 456 883€ 1 416 467€ 1 359 758€ 1 547 407€ 1 370 738€ 1 215 332€ 1 296 355€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-28 061€ -9 266€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 672 918€ 4 027 037€ 1 682 102€ 66 933€ 257 757€ 154 938€ 223 367€ 58 226€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
86 894€ 106 511€ 175 818€ 177 646€ 175 002€ -366 551€ -18 663€ 422 063€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
657 174 € 1 456 350 € 1 645 432 € 2 671 746 € 1 197 502 € 1 028 718 € 982 578 € 836 173 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 667 135 € 6 766 133 € 6 407 842 € 7 001 627 € 5 178 154 € 4 639 368 € 4 375 646 € 4 865 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
313 € 2 € 27 € -1 € 43 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 4 € 3 € 8 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 4€ 3€ 8€
42
XII.
Kurzové zisky
313€ 1€ 23€ -4€ 35€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
126 967 € 135 947 € 144 527 € 155 821 € 177 039 € 139 417 € 42 660 € 55 257 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
56 250 € 64 221 € 70 462 € 73 134 € 92 717 € 67 249 € 15 692 € 29 164 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
56 250€ 64 221€ 70 462€ 73 134€ 92 717€ 67 249€ 15 692€ 29 164€
52
O.
Kurzové straty
25€ 20€ 23€ 15€ 30€ 162€ 22€ 100€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
70 692€ 71 706€ 74 042€ 82 672€ 84 292€ 72 006€ 26 946€ 25 993€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-126 654 € -135 947 € -144 527 € -155 821 € -177 037 € -139 390 € -42 661 € -55 214 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
530 520 € 1 320 403 € 1 500 905 € 2 515 925 € 1 020 465 € 889 328 € 939 917 € 780 959 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
127 831 € 476 229 € 563 145 € 373 292 € 219 240 € 216 446 € 232 207 € 198 237 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
115 953€ 361 498€ 529 716€ 423 440€ 2 880€ 100 338€ 165 139€ 219 298€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
11 878€ 114 731€ 33 429€ -50 148€ 216 360€ 116 108€ 67 068€ -21 061€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
402 689 € 844 174 € 937 760 € 2 142 633 € 801 225 € 672 882 € 707 710 € 582 722 €