Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 617 585€ 1 483 036€ 2 770 298€ 1 954 301€ 1 895 601€ 1 827 621€ 1 784 001€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 798 064 € 1 378 972 € 1 722 070 € 2 785 244 € 1 954 301 € 1 900 918 € 1 900 195 € 1 784 001 € 1 859 673 € 2 134 931 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
485 047€ 244 236€ 288 567€ 450 703€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
240 382€ 533 080€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 132 538€ 855 772€ 1 194 469€ 2 319 595€ 1 954 301€ 1 895 601€ 1 827 621€ 1 784 001€ 1 592 002€ 1 601 851€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
12 300€ 70 203€ 26 288€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
180 479€ 278 964€ 239 034€ 2 646€ 5 317€ 2 371€ 1 001€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 606 360 € 1 960 598 € 2 314 849 € 2 614 353 € 1 964 065 € 1 491 093 € 1 515 964 € 1 313 278 € 1 524 924 € 1 882 484 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
175 666€ 94 444€ 112 679€ 185 389€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
666 504€ 245 592€ 233 403€ 389 449€ 4 457€ 2 940€ 61€ 204 167€ 454 982€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
274 451€ 216 901€ 506 977€ 562 246€ 33 847€ 40 356€ 17 481€ 14 263€ 25 887€ 37 921€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
672 420 € 544 595 € 577 952 € 595 714 € 990 960 € 511 324 € 387 991 € 365 534 € 326 251 € 324 014 €
16
E.1.
Mzdové náklady
505 424€ 414 642€ 439 786€ 436 727€ 720 642€ 369 837€ 279 748€ 258 362€ 229 376€ 227 073€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
2 423€ 5 178€ 5 178€ 5 178€ 5 178€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
156 421€ 126 537€ 130 450€ 148 888€ 250 457€ 127 044€ 94 560€ 93 643€ 83 360€ 82 456€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 575€ 3 416€ 7 716€ 10 099€ 19 861€ 12 020€ 8 505€ 8 351€ 8 337€ 9 307€
20
F.
Dane a poplatky
16 558€ 16 499€ 17 123€ 17 032€ 14 858€ 13 445€ 13 249€ 14 220€ 14 351€ 13 181€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
780 724€ 822 741€ 846 574€ 840 949€ 895 066€ 897 500€ 900 616€ 895 205€ 902 747€ 991 581€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
780 724€ 822 741€ 846 574€ 840 949€ 895 066€ 897 500€ 900 616€ 895 205€ 902 747€ 991 581€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 966€ 70 203€ 26 288€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
53€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 984€ 19 826€ 20 141€ 19 608€ 24 877€ 25 528€ 126 363€ 24 056€ 25 233€ 60 805€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
191 704 € -581 626 € -592 779 € 170 891 € -9 764 € 409 825 € 384 231 € 470 723 € 334 749 € 252 447 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 500 964 € 543 071 € 629 977 € 1 633 214 € 1 915 997 € 1 852 305 € 1 810 079 € 1 769 738 € 1 602 330 € 1 642 028 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
264 € 0 € 3 € 5 € 10 € 10 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
264 € 3 € 5 € 10 € 10 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
264€ 3€ 5€ 10€ 10€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
104 322 € 96 922 € 106 669 € 115 339 € 117 180 € 134 273 € 150 893 € 169 110 € 186 020 € 204 848 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
83 807 € 87 453 € 88 720 € 99 424 € 115 801 € 133 411 € 150 038 € 168 277 € 184 999 € 204 044 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
83 807€ 87 453€ 88 720€ 99 424€ 115 801€ 133 411€ 150 038€ 168 277€ 184 999€ 204 044€
52
O.
Kurzové straty
10€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
20 515€ 9 469€ 17 949€ 15 905€ 1 379€ 862€ 855€ 833€ 1 021€ 804€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-104 322 € -96 658 € -106 669 € -115 339 € -117 180 € -134 273 € -150 890 € -169 105 € -186 010 € -204 838 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
87 382 € -678 284 € -699 448 € 55 552 € -126 944 € 275 552 € 233 341 € 301 618 € 148 739 € 47 609 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
18 892 € -142 068 € -146 229 € 12 177 € -26 352 € 57 140 € 52 846 € 65 841 € 33 067 € 16 676 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
21 087€ 3 699€ 127 465€ 48 689€ 96 646€ 92 002€ 98 982€ 34 045€ 20 674€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 195€ -145 767€ -146 229€ -115 288€ -75 041€ -39 506€ -39 156€ -33 141€ -978€ -3 998€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
68 490 € -536 216 € -553 219 € 43 375 € -100 592 € 218 412 € 180 495 € 235 777 € 115 672 € 30 933 €