Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIPSPORT SK, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
93 300 278 € 85 863 540 € 44 280 230 € 20 695 410 € 15 965 190 € 11 426 373 € 7 307 259 € 7 673 082 € 6 368 205 € 6 385 910 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
840 004 € 880 844 € 405 370 € 376 439 € 421 170 € 355 999 € 251 774 € 271 150 € 269 707 € 1 142 057 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
43 418 € 68 442 € 33 634 € 26 462 € 29 758 € 22 233 € 3 915 € 11 385 € 30 229 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
43 418€ 68 442€ 33 634€ 26 462€ 29 758€ 22 233€ 3 915€ 11 385€ 30 229€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
796 586 € 812 402 € 371 736 € 349 977 € 391 412 € 333 766 € 251 774 € 267 235 € 258 322 € 345 828 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 318€ 7 973€ 14 629€ 20 191€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
796 586€ 726 483€ 371 736€ 349 977€ 391 412€ 333 766€ 250 456€ 259 262€ 243 693€ 325 637€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
85 919€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
766 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
766 000€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
89 330 367 € 80 790 873 € 39 052 762 € 20 237 345 € 15 271 454 € 10 951 059 € 6 730 227 € 7 136 543 € 5 837 791 € 5 041 592 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
13 821 € 16 723 € 18 735 € 21 221 € 23 252 € 20 803 € 26 495 € 26 037 € 38 367 € 57 253 €
035
B.I.1
Materiál
13 821€ 16 723€ 18 735€ 21 221€ 23 252€ 20 803€ 26 495€ 26 037€ 38 367€ 57 253€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 149 941 € 2 048 827 € 1 779 298 € 2 483 105 € 175 628 € 168 600 € 103 009 € 91 306 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 2 250 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
649 941€ 548 827€ 279 298€ 233 105€ 175 628€ 168 600€ 103 009€ 91 306€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 935 107 € 2 515 035 € 1 293 831 € 636 661 € 1 216 924 € 1 500 660 € 884 473 € 850 399 € 658 396 € 672 214 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
111 352 € 10 670 € 56 430 € 18 986 € 14 643 € 32 259 € 34 280 € 30 974 € 33 533 € 38 523 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
111 352€ 10 670€ 56 430€ 18 986€ 14 643€ 32 259€ 34 280€ 30 974€ 33 533€ 38 523€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 072€ 4 502€ 345 110€ 128 796€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 823 755€ 2 487 293€ 1 232 899€ 617 675€ 1 202 281€ 1 468 401€ 505 083€ 819 425€ 496 067€ 633 691€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
1 122 195 € 1 178 954 € 1 192 032 € 1 195 618 € 1 194 961 € 1 211 719 € 1 205 830 € 1 220 796 € 1 222 536 € 1 214 241 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
1 122 195€ 1 178 954€ 1 192 032€ 1 195 618€ 1 194 961€ 1 211 719€ 1 205 830€ 1 220 796€ 1 222 536€ 1 214 241€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
83 109 303 € 75 031 334 € 34 768 866 € 15 900 740 € 12 660 689 € 8 049 277 € 4 510 420 € 4 948 005 € 3 918 492 € 3 097 884 €
072
B.V.1.
Peniaze
325 014€ 252 801€ 51 418€ 312 114€ 353 000€ 391 740€ 347 784€ 323 894€ 329 530€ 423 936€
073
B.V.2.
Účty v bankách
82 784 289€ 74 778 533€ 34 717 448€ 15 588 626€ 12 307 689€ 7 657 537€ 4 162 636€ 4 624 111€ 3 588 962€ 2 673 948€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 129 907 € 4 191 823 € 4 822 098 € 81 626 € 272 566 € 119 315 € 325 258 € 265 389 € 260 707 € 202 261 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 260 321€ 3 009 996€ 3 762 741€ 303€ 2 104€ 1 572€ 1 586€ 1 415€ 2 098€ 3 042€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
869 254€ 1 181 736€ 876 663€ 78 908€ 269 857€ 112 407€ 323 542€ 254 157€ 236 307€ 180 518€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
332€ 91€ 182 694€ 2 415€ 605€ 5 336€ 130€ 9 817€ 22 302€ 18 701€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
93 300 278 € 85 863 540 € 44 280 230 € 20 695 410 € 15 965 190 € 11 426 373 € 7 307 259 € 7 673 082 € 6 368 205 € 6 385 910 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
73 041 503 € 63 018 852 € 31 033 841 € 9 464 420 € 8 014 953 € 6 932 829 € 3 910 664 € 4 944 692 € 4 640 573 € 4 647 546 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 320 000 € 3 320 000 € 3 320 000 € 3 320 000 € 3 320 000 € 3 320 000 € 3 320 000 € 3 320 000 € 3 320 000 € 3 320 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 320 000€ 3 320 000€ 3 320 000€ 3 320 000€ 3 320 000€ 3 320 000€ 3 320 000€ 3 320 000€ 3 320 000€ 3 320 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 000 € 664 000 € 664 000 € 664 000 € 664 000 € 611 385 € 611 385 € 499 500 € 407 577 € 295 066 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664 000€ 664 000€ 664 000€ 664 000€ 664 000€ 611 385€ 611 385€ 499 500€ 407 577€ 295 066€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
14 794 € 14 794 € 14 794 € 14 794 € 14 794 € -20 721 € 14 794 € 6 344 € -6 227 € -92 630 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 794€ 14 794€ 14 794€ 14 794€ 14 794€ 14 794€ 14 794€ 6 344€ 6 344€ 12 571€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-35 515€ -12 571€ -105 201€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
69 042 709 € 59 020 058 € 27 035 047 € 5 465 626 € 4 016 159 € 3 022 165 € -35 515 € 1 118 848 € 919 223 € 1 125 110 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
20 193 770 € 22 803 208 € 13 210 756 € 11 185 079 € 7 900 073 € 4 446 814 € 3 350 392 € 2 694 066 € 1 695 744 € 1 681 101 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 236 € 810 € 3 525 € 2 456 € 1 483 € 1 973 € 3 034 € 2 428 € 2 924 € 2 985 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 236€ 2 163€ 2 456€ 1 483€ 1 973€ 1 416€ 733€ 1 229€ 1 224€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
810€ 1 362€ 1 618€ 1 695€ 1 695€ 1 761€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
18 871 872 € 21 710 781 € 12 508 277 € 10 477 373 € 7 350 006 € 3 954 996 € 3 149 529 € 2 502 944 € 1 550 529 € 1 451 625 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 738 031 € 2 055 420 € 1 352 291 € 815 248 € 679 834 € 553 841 € 629 109 € 579 954 € 551 559 € 578 582 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 342€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 736 689€ 2 055 420€ 1 352 291€ 815 248€ 679 834€ 553 841€ 629 109€ 579 954€ 551 559€ 578 582€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 016 159€ 2 934 035€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
119 444€ 95 951€ 78 148€ 91 327€ 77 920€ 71 637€ 73 804€ 71 983€ 101 445€ 96 171€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
74 433€ 61 784€ 49 233€ 59 040€ 50 813€ 46 792€ 47 804€ 45 457€ 64 626€ 62 436€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
10 768 793€ 15 621 674€ 8 289 441€ 3 122 889€ 2 035 645€ 1 970 212€ 1 150 541€ 845 049€ 395 380€ 422 156€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 171 171€ 3 875 952€ 2 739 164€ 2 372 710€ 1 571 759€ 1 312 514€ 1 248 271€ 960 501€ 437 519€ 292 280€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 316 258 € 1 091 122 € 697 215 € 701 036 € 547 396 € 486 366 € 197 017 € 187 172 € 140 703 € 225 525 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
14 725€ 7 681€ 12 219€ 20 143€ 15 368€ 18 897€ 13 367€ 13 208€ 10 918€ 12 471€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 301 533€ 1 083 441€ 684 996€ 680 893€ 532 028€ 467 469€ 183 650€ 173 964€ 129 785€ 213 054€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 404€ 495€ 1 739€ 4 214€ 1 188€ 3 479€ 812€ 1 522€ 1 588€ 966€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
65 005 € 41 480 € 35 633 € 45 911 € 50 164 € 46 730 € 46 203 € 34 324 € 31 888 € 57 263 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
65 005€ 41 480€ 35 633€ 45 911€ 50 164€ 46 730€ 46 203€ 34 324€ 31 888€ 57 263€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé