Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
85 198 335 € 112 935 950 € 101 044 542 € 101 691 775 € 98 212 941 € 108 167 186 € 127 579 610 € 105 781 881 € 56 348 226 € 56 484 715 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
70 150 629 € 83 650 617 € 74 553 127 € 68 034 167 € 79 171 266 € 69 457 611 € 72 899 190 € 65 042 798 € 32 785 053 € 37 157 838 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 211 € 4 455 € 6 699 € 10 113 € 4 026 € 6 882 € 9 738 € 12 594 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 211€ 4 455€ 6 699€ 10 113€ 4 026€ 6 882€ 9 738€ 12 594€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
70 148 418 € 83 646 162 € 74 546 428 € 68 024 054 € 79 167 240 € 69 450 729 € 72 889 452 € 65 030 204 € 32 785 053 € 37 157 838 €
012
A.II.1
Pozemky
5 151 802€ 5 151 802€ 5 151 802€ 5 151 802€ 5 151 802€ 5 151 802€ 5 151 802€ 5 151 802€ 2 456 505€ 2 456 505€
013
A.II.2
Stavby
28 961 358€ 31 463 564€ 33 440 161€ 35 619 462€ 38 026 652€ 40 571 592€ 13 299 475€ 14 088 416€ 14 856 233€ 15 581 581€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 403 280€ 45 326 550€ 35 072 842€ 26 206 488€ 35 356 513€ 23 152 955€ 31 748 241€ 34 055 008€ 15 392 551€ 19 115 155€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
631 978€ 1 700 766€ 881 623€ 1 046 302€ 632 273€ 574 380€ 3 929 043€ 3 010 437€ 79 764€ 4 597€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 480€ 0€ 18 760 891€ 8 724 541€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
15 018 425 € 27 284 294 € 22 654 129 € 33 587 800 € 18 980 205 € 38 696 400 € 54 648 448 € 40 687 642 € 23 551 240 € 19 290 335 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 019 142 € 952 819 € 982 433 € 1 365 388 € 837 249 € 567 732 € 677 236 € 1 106 529 € 531 297 € 637 310 €
035
B.I.1
Materiál
1 019 142€ 952 819€ 982 433€ 1 365 388€ 837 249€ 567 732€ 677 236€ 1 106 529€ 531 297€ 637 310€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 3 950 € 6 250 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 3 950€ 6 250€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
9 952 342 € 24 601 013 € 21 441 161 € 25 180 561 € 15 701 955 € 27 990 307 € 46 445 989 € 21 643 680 € 10 519 156 € 14 654 381 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
9 936 937 € 24 565 120 € 21 414 267 € 25 152 685 € 15 696 845 € 7 976 696 € 26 278 307 € 21 636 771 € 10 241 442 € 14 441 802 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
9 884 631€ 24 480 148€ 21 335 854€ 24 561 656€ 15 533 324€ 7 855 360€ 26 267 308€ 21 609 121€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
52 306€ 84 972€ 78 413€ 591 029€ 163 521€ 121 336€ 10 999€ 27 650€ 10 241 442€ 14 441 802€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
20 000 000€ 20 000 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 124€ 13 966€ 19 813€ 17 173€ 94€ 1 074€ 162 388€ 4 829€ 277 158€ 212 025€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
14 281€ 21 927€ 7 081€ 10 703€ 5 016€ 12 537€ 5 294€ 2 080€ 556€ 554€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 046 941 € 1 730 462 € 230 535 € 7 041 851 € 2 441 001 € 10 138 361 € 7 525 223 € 17 933 483 € 12 494 537 € 3 998 644 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 902€ 3 366€ 8 468€ 2 380€ 11 209€ 10 855€ 3 676€ 144€ 7 376€ 8 767€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 042 039€ 1 727 096€ 222 067€ 7 039 471€ 2 429 792€ 10 127 506€ 7 521 547€ 17 933 339€ 12 487 161€ 3 989 877€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
29 281 € 2 001 039 € 3 837 286 € 69 808 € 61 470 € 13 175 € 31 972 € 51 441 € 11 933 € 36 542 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
174€ 23€ 981€ 0€ 592€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
29 281€ 34 307€ 33 498€ 69 785€ 60 489€ 13 175€ 18 845€ 51 441€ 11 784€ 36 366€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 966 558€ 3 803 788€ 0€ 12 535€ 0€ 149€ 176€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
85 198 335 € 112 935 950 € 101 044 542 € 101 691 775 € 98 212 941 € 108 167 186 € 127 579 610 € 105 781 881 € 56 348 226 € 56 484 715 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
21 051 308 € 19 922 272 € 18 960 089 € 21 592 608 € 21 767 308 € 21 464 976 € 22 545 051 € 22 275 612 € 19 065 599 € 15 449 679 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
8 444 467 € 8 444 467 € 8 444 467 € 8 444 467 € 8 444 467 € 8 444 467 € 8 444 467 € 8 444 467 € 8 444 467 € 8 444 467 €
082
A.I.1
Základné imanie
8 444 467€ 8 444 467€ 8 444 467€ 8 444 467€ 8 444 467€ 8 444 467€ 8 444 467€ 8 444 467€ 8 444 467€ 8 444 467€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
852 580 € 852 580 € 852 580 € 852 580 € 852 580 € 852 580 € 852 580 € 852 580 € 852 580 € 852 580 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
852 580€ 852 580€ 852 580€ 852 580€ 852 580€ 852 580€ 852 580€ 852 580€ 852 580€ 852 580€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
10 625 225 € 9 663 041 € 11 042 427 € 12 470 261 € 12 167 929 € 13 248 003 € 12 978 566 € 9 768 552 € 6 346 780 € 4 165 244 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 179 310€ 11 217 126€ 11 217 126€ 12 470 261€ 12 167 929€ 13 248 003€ 12 978 566€ 9 768 552€ 6 346 780€ 4 165 244€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 554 085€ -1 554 085€ -174 699€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 129 036 € 962 184 € -1 379 385 € -174 700 € 302 332 € -1 080 074 € 269 438 € 3 210 013 € 3 421 772 € 1 987 388 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
64 147 027 € 93 013 678 € 82 084 453 € 80 099 167 € 76 445 633 € 86 702 210 € 105 034 559 € 83 506 182 € 37 282 408 € 41 034 396 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
131 362 € 128 958 € 120 381 € 159 305 € 196 380 € 197 017 € 199 173 € 142 132 € 240 720 € 227 929 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
35 882€ 29 699€ 23 561€ 18 715€ 19 270€ 11 595€ 4 104€ 3 083€ 22 609€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
95 480€ 99 259€ 96 820€ 140 590€ 177 110€ 185 422€ 195 069€ 139 049€ 218 111€ 227 929€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
47 000 000€ 47 000 000€ 58 000 000€ 58 000 000€ 0€ 70 000 000€ 20 000 000€ 0€ 22 900 442€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 796 990 € 35 737 139 € 34 746 512 € 18 595 098 € 10 825 331 € 5 596 819 € 20 360 628 € 45 848 113 € 13 380 991 € 14 625 430 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 725 997 € 31 865 057 € 31 820 235 € 15 157 781 € 7 081 975 € 2 366 888 € 15 158 003 € 44 340 004 € 12 186 994 € 13 361 060 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 075 103€ 30 404 426€ 30 515 738€ 13 187 473€ 5 922 422€ 911 998€ 14 030 073€ 43 580 686€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 650 894€ 1 460 631€ 1 304 497€ 1 970 308€ 1 159 553€ 1 454 890€ 1 127 930€ 759 318€ 12 186 994€ 13 361 060€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
501 286€ 457 879€ 439 057€ 473 147€ 565 695€ 584 770€ 607 841€ 616 056€ 543 895€ 498 848€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
329 860€ 312 926€ 288 345€ 297 575€ 484 461€ 488 247€ 497 376€ 511 310€ 456 501€ 430 426€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 232 774€ 3 094 216€ 2 194 503€ 2 662 716€ 2 683 967€ 2 148 442€ 4 086 477€ 362 668€ 181 047€ 323 255€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 073€ 7 061€ 4 372€ 3 879€ 9 233€ 8 472€ 10 931€ 18 075€ 12 554€ 11 841€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
291 229 € 233 496 € 217 560 € 344 764 € 423 922 € 408 374 € 474 758 € 515 937 € 366 075 € 380 153 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
285 529€ 225 056€ 209 120€ 336 324€ 415 482€ 307 530€ 373 914€ 413 113€ 273 671€ 275 853€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 700€ 8 440€ 8 440€ 8 440€ 8 440€ 100 844€ 100 844€ 102 824€ 92 404€ 104 300€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
9 927 446€ 56 914 085€ 3 000 000€ 7 000 000€ 80 500 000€ 14 000 000€ 17 000 000€ 23 294 622€ 2 900 442€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 87 € 219 € 640 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 87€ 400€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 87€ 132€ 240€