Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
715 843 € 48 704 € 2 096 € 379 € 30 529 € 84 308 € 83 056 € 33 426 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
715 843 € 48 704 € 2 096 € 379 € 30 529 € 84 308 € 83 056 € 33 426 €
015
B.I.
Zásoby
349€ 48 658€ 37 962€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
852€ 809€ 698€ 185€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
217 606 € 2 836 € 193 € 198 € 194 € 499 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
215 473€ 462€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
240€ 193€ 198€ 194€ 499€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 133€ 2 134€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
498 237 € 45 868 € 2 096 € 379 € 29 135 € 34 643 € 44 202 € 32 742 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
498 237€ 45 868€ 2 096€ 379€ 29 135€ 34 643€ 44 202€ 32 742€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
715 843 € 48 704 € 2 096 € 379 € 30 529 € 84 308 € 83 056 € 33 426 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
555 291 € 41 079 € -1 611 € -588 € -46 523 € -16 392 € -18 297 € 2 301 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
30 000 € 30 000 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
30 000€ 30 000€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
4 958€ 3 326€ 325€ 143€ 143€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
6 120€ -8 575€ -7 553€ -11 009€ -23 174€ -25 896€ -4 018€ -4 338€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
514 213 € 16 328 € -1 022 € 3 639 € -30 131 € 2 865 € -20 918 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
160 552 € 7 625 € 3 707 € 967 € 77 052 € 100 700 € 101 353 € 31 125 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
165€ 62€ 13€ 6 036€ 6 919€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
160 176 € 7 039 € 3 694 € 967 € 77 050 € 99 099 € 92 836 € 24 206 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
19 909€ 33 672€ 24 474€ 18 721€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 849€ 2 619€ 1 280€ 3 211€ 3 744€ 911€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
152 088€ 181€ 414€ 967€ 2 670€ 5 039€ 1 079€ 877€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
4 239€ 4 239€ 2 000€ 54 471€ 57 177€ 63 539€ 3 697€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
211€ 524€ 1 576€ 2 456€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
2€ 25€ 25€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci