Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FALKO DANOVA, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
320 670 € 308 186 € 329 009 € 255 951 € 243 702 € 230 940 € 217 096 € 197 088 € 120 863 € 107 090 € 118 917 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
298 894 € 297 289 € 255 506 € 218 250 € 205 798 € 180 343 € 168 094 € 163 908 € 98 705 € 91 546 € 88 698 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
298 894 € 297 289 € 255 506 € 218 250 € 205 798 € 180 343 € 168 094 € 163 908 € 98 705 € 91 546 € 88 698 €
012
A.II.1
Pozemky
70 838€ 70 838€ 70 838€ 70 838€ 70 838€ 70 838€ 70 838€ 70 838€ 70 838€ 70 838€ 70 838€
013
A.II.2
Stavby
67 168€ 75 332€ 83 496€ 91 659€ 114 844€ 99 782€ 91 659€ 7 824€ 7 824€ 5 532€ 5 532€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 745€ 9 695€ 13 902€ 18 106€ 15 856€ 5 463€ 1 337€ 1 912€ 1 912€ 2 488€ 2 488€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 553€ 3 789€ 4 025€ 4 260€ 4 260€ 4 260€ 4 260€ 4 495€ 4 495€ 4 730€ 4 730€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
151 590€ 137 635€ 83 245€ 33 387€ 78 839€ 13 636€ 7 958€ 5 110€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
21 776 € 10 499 € 73 503 € 37 701 € 37 904 € 50 597 € 49 002 € 33 180 € 22 158 € 15 544 € 30 219 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
115 € 4 979 € 4 979 € 4 979 € 4 979 € 4 979 € 4 979 € 4 979 € 4 979 € 4 979 € 4 988 €
035
B.I.1
Materiál
115€ 4 979€ 4 979€ 4 979€ 4 979€ 4 979€ 4 979€ 4 979€ 4 979€ 4 979€ 4 988€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
9 880 € 3 516 € 36 797 € 29 165 € 30 757 € 27 652 € 23 462 € 17 264 € 5 912 € 7 770 € 20 347 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 780 € 3 600 € 33 396 € 26 195 € 30 757 € 27 652 € 23 462 € 16 946 € 5 574 € 5 898 € 18 223 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
30 757€ 27 652€ 23 462€ 16 946€ 5 574€ 5 898€ 18 223€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 780€ 3 600€ 33 396€ 26 195€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
1€ 123€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 051€ 620€ 103€ 1 872€ 2 124€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 100€ -85€ 2 350€ 2 350€ 215€ 215€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
11 781 € 2 004 € 31 727 € 3 557 € 2 168 € 17 966 € 20 561 € 10 937 € 11 267 € 2 795 € 4 884 €
072
B.V.1.
Peniaze
993€ 637€ 14 854€ 2 107€ 1 753€ 3 228€ 618€ 5 334€ 1 026€ 2 770€ 2 366€
073
B.V.2.
Účty v bankách
10 788€ 1 367€ 16 873€ 1 450€ 415€ 14 738€ 19 943€ 5 603€ 10 241€ 25€ 2 518€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
398 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
398€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
320 670 € 308 186 € 329 009 € 255 951 € 243 702 € 230 940 € 217 096 € 197 088 € 120 863 € 107 090 € 118 917 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
307 650 € 228 044 € 227 765 € 227 110 € 226 446 € -268 982 € -269 619 € -276 021 € -280 940 € -284 343 € -264 560 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 966 € 7 966 € 7 966 € 7 966 € 7 966 € 7 966 € 7 966 € 7 966 € 7 966 € 7 966 € 7 966 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 966€ 7 966€ 7 966€ 7 966€ 7 966€ 7 966€ 7 966€ 7 966€ 7 966€ 7 966€ 7 966€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
568 305€ 493 204€ 493 204€ 493 204€ 493 205€ -218€ -218€ -218€ -218€ -218€ -218€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-273 196 € -273 415 € -280 558 € -274 735 € -276 740 € -277 377 € -283 778 € -288 797 € -292 102 € -272 318 € -20 511 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
54 006€ 53 787€ 46 644€ 53 104€ 51 099€ 50 462€ 44 061€ 39 042€ 35 738€ 35 738€ 35 738€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-327 202€ -327 202€ -327 202€ -327 839€ -327 839€ -327 839€ -327 839€ -327 839€ -327 840€ -308 056€ -56 249€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 565 € 279 € 7 143 € 665 € 2 005 € 637 € 6 401 € 5 018 € 3 404 € -19 783 € -251 807 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
13 020 € 80 142 € 101 244 € 28 841 € 17 256 € 417 317 € 404 110 € 390 504 € 319 198 € 308 828 € 300 872 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
176 € 148 € 548 € 3 028 € 5 393 € 91 399 € 91 388 € 91 388 € 84 369 € 84 369 € 84 245 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
431€ 2 948€ 5 353€ 91 388€ 91 388€ 91 388€ 84 369€ 84 369€ 84 245€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
176€ 148€ 117€ 80€ 40€ 11€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 644 € 47 994 € 75 696 € 41 813 € 27 863 € 341 918 € 328 722 € 315 116 € 250 829 € 240 459 € 232 627 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 419 € 12 290 € 48 532 € 23 844 € 28 604 € 23 725 € 19 388 € 15 605 € 5 281 € 11 225 € 11 621 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
23 844€ 28 604€ 23 725€ 19 388€ 15 605€ 5 281€ 11 225€ 11 621€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 419€ 12 290€ 48 532€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
32 000€ 20 500€ 16 000€ 318 929€ 308 929€ 299 429€ 245 129€ 227 129€ 218 129€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
630€ 410€ 532€ 486€ 430€ 397€ 379€ 375€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
26€ 84€ 561€ 536€ 560€ 319€ 126€ 82€ 7€ 178€ 531€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 569€ 3 210€ 5 566€ 947€ -1 731€ -1 638€ 279€ 412€ 1 548€ 1 971€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5€ 186€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
6 200€ 32 000€ 25 000€ -16 000€ -16 000€ -16 000€ -16 000€ -16 000€ -16 000€ -16 000€ -16 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
82 605 € 82 605 € 82 605 € 82 605 € 82 605 € 82 605 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
82 605€ 82 605€ 82 605€ 82 605€ 82 605€ 82 605€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé