Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
140 841 € 70 224 € 88 679 € 105 329 € 114 896 € 107 087 € 132 810 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
39 517 € 15 679 € 29 201 € 38 472 € 68 085 € 39 485 € 39 485 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
39 517 € 15 679 € 29 201 € 38 472 € 68 085 € 39 485 € 39 485 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
39 517€ 15 679€ 29 201€ 38 472€ 68 085€ 39 485€ 39 485€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
101 324 € 54 545 € 59 478 € 66 857 € 46 811 € 67 602 € 93 325 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
82 482 € 6 837 € 46 663 € 42 990 € 33 857 € 26 046 € 92 561 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
82 482€ 6 837€ 46 663€ 42 990€ 33 857€ 26 046€ 92 561€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
18 842 € 47 708 € 12 815 € 23 867 € 12 954 € 41 556 € 764 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 040€ 186€ 10€ 59€ 37€ 55€ 39€
057
B.IV.2
Účty v bankách
15 802€ 47 522€ 12 805€ 23 808€ 12 917€ 41 501€ 725€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
140 841 € 70 224 € 88 679 € 105 329 € 114 896 € 107 087 € 132 810 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
71 534 € 22 289 € 1 464 € -12 685 € -23 175 € -23 675 € -24 118 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 307 € 6 307 € 6 307 € 6 307 € 6 307 € 6 307 € 6 307 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-332€ -332€ -332€ -332€ -332€ -332€ -332€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
346 € 346 € 346 € 346 € 346 € 346 € 346 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
346€ 346€ 346€ 346€ 346€ 346€ 346€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
15 636 € -5 189 € -19 338 € -29 827 € -30 329 € -30 771 € -31 065 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
15 636€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 189€ -19 338€ -29 827€ -30 329€ -30 771€ -31 065€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
49 245 € 20 825 € 14 149 € 10 489 € 501 € 443 € 294 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
69 307 € 47 935 € 87 215 € 118 014 € 138 071 € 130 762 € 156 928 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
10 836 € 5 288 € 12 813 € 19 876 € 4 251 € 9 563 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
10 836€ 5 288€ 12 813€ 19 876€ 4 251€ 9 563€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
58 471 € 47 935 € 81 927 € 105 201 € 118 195 € 126 511 € 147 365 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
48 857€ 9 719€ 45 019€ 35 044€ 33 828€ 38 922€ 18 809€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 439€ 25 960€ 37 119€ 60 973€ 78 602€ 77 541€ 128 641€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 236€ 2 009€ 974€ 3 102€ 1 869€ 1 928€ -557€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 095€ 1 919€ 2 020€ 2 118€ 2 772€ 2 450€ 2 149€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
-2 300€ 8 218€ -3 307€ 6 210€ 3 415€ 8 555€ 431€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
144€ 110€ 102€ -2 246€ -2 291€ -2 885€ -2 108€