Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 619 882 € 5 497 613 € 6 738 505 € 5 440 103 € 4 505 555 € 4 317 319 € 3 779 270 € 3 956 079 € 2 867 926 € 3 014 854 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 608 166 € 2 438 705 € 2 370 920 € 1 234 570 € 1 134 292 € 1 144 632 € 1 105 030 € 1 072 687 € 598 648 € 490 520 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 335 € 3 502 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 335€ 3 502€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 605 831 € 2 435 203 € 2 370 920 € 1 234 570 € 1 134 292 € 1 144 632 € 1 105 030 € 1 072 687 € 598 648 € 490 520 €
012
A.II.1
Pozemky
547 838€ 547 838€ 547 838€ 49 843€ 49 843€ 49 843€ 49 843€ 49 843€ 49 843€ 49 843€
013
A.II.2
Stavby
1 020 958€ 1 061 757€ 1 137 012€ 482 752€ 524 564€ 484 921€ 502 889€ 71 678€ 84 154€ 96 770€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
660 658€ 576 720€ 513 856€ 524 466€ 414 483€ 379 248€ 398 935€ 336 236€ 304 016€ 230 845€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
329 004€ 214 519€ 162 123€ 127 947€ 135 322€ 146 421€ 124 597€ 134 116€ 143 635€ 79 881€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
47 373€ 34 369€ 10 091€ 49 562€ 10 080€ 84 199€ 28 766€ 480 814€ 17 000€ 33 181€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 996 399 € 3 044 758 € 4 357 671 € 4 194 150 € 3 364 474 € 3 165 668 € 2 667 118 € 2 875 195 € 2 258 635 € 2 522 599 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 973 690 € 1 637 384 € 2 815 737 € 2 693 662 € 2 374 818 € 2 289 176 € 2 046 606 € 1 975 284 € 1 686 115 € 1 728 839 €
035
B.I.1
Materiál
764€ 499€ 436€ 674€ 638€ 515€ 588€ 383€ 640€ 568€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
39 232€ 34 484€ 23 346€ 33 619€ 24 233€ 34 002€ 34 169€ 18 927€ 9 278€ 12 773€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 933 694€ 1 602 401€ 2 791 955€ 2 659 369€ 2 349 947€ 2 254 659€ 2 011 849€ 1 955 974€ 1 676 197€ 1 715 498€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
10 313 € 7 448 € 7 504 € 5 248 € 4 881 € 4 396 € 178 € 233 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
10 313€ 7 448€ 7 504€ 5 248€ 4 881€ 4 396€ 178€ 233€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
698 197 € 597 017 € 343 721 € 677 460 € 267 593 € 366 351 € 315 762 € 275 131 € 252 938 € 293 023 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
406 069 € 346 405 € 310 580 € 482 131 € 250 005 € 281 577 € 310 549 € 267 167 € 252 701 € 253 563 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
406 069€ 346 405€ 310 580€ 482 131€ 250 005€ 281 577€ 310 549€ 267 167€ 252 701€ 253 563€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 135€ 607€ 31 659€ 5 226€ 12 586€ 112€ 7 898€ 18€ 36 410€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
290 993€ 250 005€ 1 482€ 190 103€ 5 002€ 84 774€ 5 101€ 66€ 219€ 3 050€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 314 199 € 810 357 € 1 198 213 € 815 580 € 714 559 € 504 893 € 299 869 € 620 384 € 319 404 € 500 504 €
072
B.V.1.
Peniaze
18 501€ 10 074€ 12 598€ 19 879€ 15 772€ 13 431€ 8 841€ 18 471€ 7 252€ 6 738€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 295 698€ 800 283€ 1 185 615€ 795 701€ 698 787€ 491 462€ 291 028€ 601 913€ 312 152€ 493 766€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
15 317 € 14 150 € 9 914 € 11 383 € 6 789 € 7 019 € 7 122 € 8 197 € 10 643 € 1 735 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
9 914€ 11 383€ 6 789€ 7 019€ 7 122€ 8 197€ 10 643€ 1 735€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 317€ 14 150€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 619 882 € 5 497 613 € 6 738 505 € 5 440 103 € 4 505 555 € 4 317 319 € 3 779 270 € 3 956 079 € 2 867 926 € 3 014 854 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 228 640 € 2 528 656 € 2 034 548 € 1 732 933 € 1 460 621 € 1 292 293 € 1 124 493 € 1 083 548 € 1 094 027 € 1 083 145 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
664€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 471 352 € 2 027 244 € 1 725 629 € 1 394 092 € 1 269 989 € 1 117 189 € 1 076 243 € 1 086 724 € 1 075 841 € 1 048 537 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 471 352€ 2 027 244€ 1 725 629€ 1 394 092€ 1 269 989€ 1 117 189€ 1 076 243€ 1 086 724€ 1 075 841€ 1 048 537€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
749 984 € 494 108 € 301 615 € 331 537 € 183 328 € 167 800 € 40 946 € -10 480 € 10 882 € 27 304 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 391 242 € 2 968 957 € 4 703 957 € 3 707 170 € 3 038 136 € 3 021 305 € 2 637 686 € 2 855 791 € 1 748 789 € 1 931 709 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
30 131 € 26 564 € 39 131 € 48 260 € 230 491 € 288 943 € 392 861 € 13 720 € 11 309 € 14 902 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
18 435€ 33 953€ 219 365€ 284 550€ 390 073€ 9 726€ 2 843€ 14 902€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
30 131€ 26 564€ 20 696€ 14 307€ 11 126€ 4 393€ 2 788€ 3 994€ 3 022€ 1 478€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
5 444€ -1 478€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
732 000€ 870 000€ 1 008 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 249 443 € 1 690 975 € 3 330 124 € 3 601 719 € 2 746 604 € 2 670 314 € 2 199 058 € 2 326 870 € 1 702 813 € 1 885 952 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 804 677 € 1 383 066 € 3 047 575 € 3 136 652 € 2 543 256 € 2 407 555 € 1 965 428 € 2 099 412 € 1 566 495 € 1 394 980 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 804 677€ 1 383 066€ 3 047 575€ 3 136 652€ 2 543 256€ 2 407 555€ 1 965 428€ 2 099 412€ 1 566 495€ 1 394 980€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 424€ 916€ 887€ 879€ 865€ 852€ 706€ 695€ 247€ 334 286€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
96 322€ 83 673€ 73 278€ 78 570€ 66 125€ 58 966€ 54 007€ 49 187€ 38 052€ 35 429€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
61 585€ 54 210€ 47 202€ 51 717€ 42 383€ 40 383€ 36 742€ 34 820€ 23 611€ 22 413€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
118 951€ 75 428€ 63 078€ 114 401€ 11 022€ 95 675€ 88 488€ 73 359€ 32 301€ 52 936€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
166 484€ 93 682€ 98 104€ 219 500€ 82 953€ 66 883€ 53 687€ 69 397€ 42 107€ 45 908€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
241 668 € 243 418 € 234 702 € 57 191 € 61 041 € 62 048 € 45 767 € 35 887 € 34 667 € 30 855 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
234 702€ 57 191€ 61 041€ 62 048€ 45 767€ 35 887€ 34 667€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
241 668€ 243 418€ 30 855€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
138 000€ 138 000€ 92 000€ 479 314€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 798 € 3 721 € 17 091 € 16 740 € 25 110 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
6 798€ 3 721€ 17 091€ 16 740€ 25 110€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé