Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
385 997 € 533 778 € 290 774 € 123 489 € 220 629 € 58 417 € 26 288 € 31 723 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
20 194 € 31 148 € 15 142 € 50 270 € 62 636 € 5 750 € 12 165 € 11 750 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
20 194 € 31 148 € 15 142 € 50 270 € 62 636 € 5 750 € 12 165 € 11 750 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 194€ 31 148€ 15 142€ 50 270€ 62 636€ 5 750€ 12 165€ 11 750€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
365 803 € 502 630 € 275 632 € 73 219 € 157 820 € 50 518 € 13 994 € 19 844 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
46 849 € 111 290 € 63 039 € 46 339 € 120 016 € 26 476 € 10 345 € 14 950 €
032
B.I.1
Materiál
133€ 160€ 160€ 169€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
119 883€ 26 316€ 10 185€ 14 781€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
236 367 € 390 854 € 235 655 € 46 472 € 32 932 € 20 812 € 5 725 € 1 798 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
229 118€ 378 802€ 226 228€ 40 840€ 21 610€ 2 040€ 2 695€ 1 798€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
6 385€ 11 188€ 9 282€ 5 473€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 472€ 18 772€ 3 030€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
864€ 864€ 145€ 159€ 850€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
82 587 € 486 € -23 062 € -19 592 € 4 872 € 3 230 € -2 076 € 3 096 €
056
B.IV.1
Peniaze
82 587€ 486€ -23 062€ -19 592€ 4 481€ 368€ 264€ 73€
057
B.IV.2
Účty v bankách
391€ 2 862€ -2 340€ 3 023€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
173 € 2 149 € 129 € 129 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
129€ 129€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
173€ 2 149€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
385 997 € 533 778 € 290 774 € 123 489 € 220 629 € 58 417 € 26 288 € 31 723 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
143 083 € 64 499 € 49 817 € 37 400 € 16 868 € 11 098 € 6 403 € 6 033 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
10 497 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
10 497€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
659 € 659 € 659 € 659 € 659 € 659 € 659 € 659 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
639€ 639€ 639€ 639€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
20€ 20€ 20€ 20€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
57 201 € 42 519 € 30 102 € 9 570 € 3 800 € -895 € -11 762 € -12 503 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
37 196€ 32 501€ 21 634€ 20 893€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-33 396€ -33 396€ -33 396€ -33 396€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
78 584 € 14 682 € 12 417 € 20 532 € 5 770 € 4 695 € 10 867 € 741 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
242 914 € 469 279 € 240 957 € 86 089 € 203 761 € 47 319 € 19 885 € 25 690 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 258 € 866 € 1 115 € 5 230 € 715 € 1 789 € 2 034 € 320 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 258€ 866€ 1 115€ 5 230€ 715€ 1 789€ 2 034€ 320€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
139 € 48 € 71 € 14 € 238 € 401 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
71€ 14€ 238€ 401€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
224 605 € 418 623 € 228 754 € 65 779 € 183 985 € 44 896 € 16 573 € 23 509 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
205 354€ 385 652€ 196 375€ 55 001€ 140 044€ 42 150€ 12 440€ 7 520€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4€ 30 216€ 30 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
40 000€ 1 000€ 10 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 874€ 1 909€ 2 165€ 3 015€ 808€ 591€ 490€ 1 452€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
516€ 378€ 298€ 397€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
17 373€ 846€ 214€ 7 763€ 2 617€ 1 777€ 2 200€ 3 995€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
145€ 145€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
17 051 € 49 790 € 10 949 € 15 032 € 18 990 € 620 € 1 040 € 1 460 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
18 990€ 620€ 1 040€ 1 460€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
17 051€ 49 790€ 10 949€ 15 032€