Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DSV Solutions Slovakia s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.02.2018
31.12.2018
01.02.2017
31.01.2018
01.02.2016
31.01.2017
01.02.2015
31.01.2016
01.02.2014
31.01.2015
01.02.2013
31.01.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 587 536 € 8 837 100 € 7 171 732 € 6 554 947 € 5 516 757 € 1 899 419 € 2 010 003 € 2 061 405 € 1 658 185 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 592 681 € 2 688 065 € 1 277 581 € 1 227 147 € 1 231 232 € 242 802 € 324 975 € 369 821 € 451 075 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
998 381 € 1 200 909 € 47 215 € 90 101 € 84 464 € 4 712 € 2 211 € 1 375 € 2 406 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
95 705€ 20 487€ 47 215€ 90 101€ 84 464€ 4 712€ 2 211€ 1 375€ 2 406€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
902 676€ 1 180 422€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 594 300 € 1 487 156 € 1 230 366 € 1 137 046 € 1 146 768 € 238 090 € 322 764 € 368 446 € 448 669 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
89 167€ 161 960€ 180 481€ 159 212€ 209 695€ 13 543€ 20 579€ 19 353€ 3 152€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 505 133€ 1 223 169€ 1 007 121€ 959 688€ 937 073€ 224 547€ 302 185€ 348 992€ 435 791€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
102 027€ 42 764€ 18 146€ 101€ 9 726€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 159 820 € 5 534 910 € 5 580 687 € 4 893 927 € 4 142 442 € 1 642 492 € 1 516 303 € 1 273 801 € 918 918 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
496 083 € 344 363 € 604 380 € 537 787 € -7 781 €
035
B.I.1
Materiál
496 083€ 344 363€ 604 380€ 537 787€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
-7 781€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
372 039 € 419 340 € 57 146 € 207 999 € 133 475 € 91 541 € 297 639 € 297 108 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
90 031 € 121 036 € 103 621 € 90 856 € 3 500 € 3 400 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
90 031€ 121 036€ 103 621€ 90 856€ 3 500€ 3 400€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
282 008€ 298 304€ 57 146€ 104 378€ 42 619€ 91 541€ 294 139€ 293 708€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 289 817 € 4 770 262 € 4 913 760 € 4 145 198 € 4 007 598 € 1 550 644 € 1 523 083 € 975 563 € 602 682 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 541 979 € 4 593 407 € 4 676 414 € 3 944 998 € 3 880 024 € 463 003 € 660 277 € 697 825 € 409 854 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
76 556€ 38 356€ 116 275€ 13 619€ 25 939€ 11 094€ 16 993€ 78 924€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 465 423€ 4 555 051€ 4 560 139€ 3 931 379€ 3 854 085€ 451 909€ 660 277€ 680 832€ 330 930€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
587 558€ 1 087 235€ 206 770€ 163 671€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
789 004€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
159 459€ 175 226€ 237 346€ 200 020€ 127 574€ 72 135€ 65 649€ 24 838€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
821€ 1 629€ 180€ 406€ 1 667€ 5 319€ 4 319€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 881 € 945 € 5 401 € 2 943 € 1 369 € 307 € 1 001 € 599 € 19 128 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 881€ 945€ 5 401€ 2 943€ 1 369€ 298€ 1 001€ 599€ 1 078€
073
B.V.2.
Účty v bankách
9€ 18 050€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
835 035 € 614 125 € 313 464 € 433 873 € 143 083 € 14 125 € 168 725 € 417 783 € 288 192 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
14 125€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
207 962€ 172 029€ 24 121€ 139 919€ 46 493€ 15 502€ 15 644€ 18 908€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
627 073€ 442 096€ 289 343€ 293 954€ 96 590€ 153 223€ 402 139€ 269 284€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 587 536 € 8 837 100 € 7 171 732 € 6 554 947 € 5 516 757 € 1 899 419 € 2 010 003 € 2 061 405 € 1 658 185 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 373 266 € 3 742 838 € 3 254 876 € 2 921 266 € 2 553 877 € 1 533 448 € 1 544 713 € 68 185 € 114 770 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 € 1 400 000 € 1 400 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 200 000€ 3 200 000€ 3 200 000€ 3 200 000€ 3 200 000€ 3 200 000€ 3 200 000€ 1 400 000€ 1 400 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
59 449 € 18 370 € 18 370 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
59 449€ 18 370€ 18 370€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
483 389 € 36 506 € -297 104 € -646 123 € -1 666 552 € -1 652 406 € -1 889 193 € -1 272 240 € -1 087 128 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
483 389€ 36 506€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-297 104€ -646 123€ -1 666 552€ -1 652 406€ -1 889 193€ -1 272 240€ -1 087 128€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 630 428 € 487 962 € 333 610 € 367 389 € 1 020 429 € -14 146 € 233 906 € -59 575 € -198 102 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 995 306 € 4 807 467 € 3 630 061 € 3 522 113 € 2 824 384 € 349 662 € 374 427 € 1 740 019 € 1 365 491 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 656 € 2 606 € 6 081 € 6 613 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 656€ 2 606€ 4 806€ 2 974€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 275€ 3 639€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
801 872 € 598 951 € 394 644 € 159 140 € 177 716 € 8 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
801 872€ 598 951€ 394 644€ 159 140€ 177 716€ 8 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 913 237 € 3 583 115 € 3 008 984 € 3 077 940 € 2 537 981 € 188 387 € 282 622 € 1 678 978 € 1 274 871 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 386 918 € 2 010 040 € 2 038 990 € 1 413 403 € 984 261 € 139 418 € 214 383 € 412 747 € 141 800 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
175 781€ 279 681€ 504 552€ 66 944€ 63 574€ 11 400€ 75 980€ 75 675€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 211 137€ 1 730 359€ 1 534 438€ 1 346 459€ 920 687€ 128 018€ 214 383€ 336 767€ 66 125€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 110 730€ 604 590€ 1 336 209€ 930 870€ 1 149 437€ 1 001 661€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
15 117€ 78 538€ 65 293€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
243 382€ 236 424€ 216 967€ 190 024€ 172 101€ 23 338€ 28 561€ 19 368€ 35 035€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
130 049€ 119 132€ 120 189€ 111 191€ 104 499€ 14 010€ 18 630€ 12 943€ 23 297€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
152 888€ 106 789€ 28 248€ 27 113€ 209 676€ 9 160€ 4 656€ 3 580€ 4 993€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136 574€ 2 461€ 1 275€ 2 365€ 2 792€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
280 197 € 625 401 € 226 433 € 285 033 € 108 687 € 144 619 € 89 199 € 54 960 € 84 007 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
144 516€ 116 546€ 120 014€ 26 066€ 25 674€ 54 960€ 84 007€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
135 681€ 508 855€ 106 419€ 285 033€ 108 687€ 118 553€ 63 525€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
218 964 € 286 795 € 286 795 € 111 568 € 138 496 € 16 309 € 90 862 € 253 201 € 177 924 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
218 964€ 286 795€ 286 795€ 111 568€ 138 496€ 90 862€ 253 201€ 177 924€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
16 309€