Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DSV Solutions Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.02.2018
31.12.2018
01.02.2017
31.01.2018
01.02.2016
31.01.2017
01.02.2015
31.01.2016
01.02.2014
31.01.2015
01.02.2013
31.01.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
19 444 231€ 17 601 760€ 14 231 606€ 13 862 894€ 2 153 602€ 3 901 201€ 3 819 894€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
19 460 108 € 17 621 761 € 14 277 480 € 14 289 388 € 2 179 496 € 3 901 201 € 3 819 894 € 1 871 788 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
656 685€ 368 128€ 94 043€ 42 240€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
18 787 546€ 17 233 632€ 14 137 563€ 13 820 485€ 2 153 602€ 3 901 201€ 3 819 894€ 1 699 552€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 844€ 4 279€ 163 530€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 033€ 20 001€ 45 874€ 426 663€ 21 615€ 8 706€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
18 753 748 € 17 140 213 € 13 790 490 € 13 031 354 € 2 218 629 € 3 646 817 € 3 837 214 € 1 902 177 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
640 191€ 350 779€ 87 717€ 40 074€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 380 720€ 4 112 239€ 3 527 470€ 4 060 854€ 56 123€ 127 927€ 121 221€ 95 583€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-60 180€
14
D.
Služby
8 285 507€ 7 714 229€ 6 107 915€ 5 416 565€ 1 201 715€ 2 865 538€ 2 844 686€ 1 190 470€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 539 782 € 4 464 254 € 3 680 102 € 3 909 122 € 550 861 € 581 530 € 681 012 € 376 504 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 306 428€ 3 226 071€ 2 652 594€ 2 814 089€ 386 149€ 425 069€ 489 259€ 271 649€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 107 967€ 1 104 223€ 917 623€ 979 902€ 138 636€ 142 384€ 171 078€ 95 822€
19
E.4.
Sociálne náklady
125 387€ 133 960€ 109 885€ 115 131€ 26 076€ 14 077€ 20 675€ 9 033€
20
F.
Dane a poplatky
556€ 3 287€ 3 161€ 3 735€ 6 104€ 3 083€ 3 358€ 3 225€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
661 083€ 400 695€ 342 904€ -439 842€ 147 724€ 116 715€ 106 043€ 84 466€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
661 083€ 400 695€ 342 904€ -439 842€ 147 724€ 116 715€ 106 043€ 84 466€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
845€ 930€ 126 491€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 104€ -20 547€ 21 601€ -227€ 18 788€ 751€ 492€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
242 960€ 115 277€ 19 620€ 40 143€ 237 314€ 11 453€ 80 402€ 25 438€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
706 360 € 481 548 € 486 990 € 1 258 034 € -39 133 € 254 384 € -17 320 € -30 389 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 137 813 € 5 424 513 € 4 508 504 € 4 345 232 € 895 764 € 967 916 € 853 987 € 413 499 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 882 € 65 € 442 € 638 € 4 214 € 14 103 € 2 063 € 2 150 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
169 € 924 € 612 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
169€ 924€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
612€
42
XII.
Kurzové zisky
2 882€ 65€ 442€ 469€ 3 290€ 13 491€ 2 063€ 2 150€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
35 002 € 27 883 € 17 802 € 27 830 € 25 525 € 31 701 € 44 749 € 39 257 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 231 € 5 484 € 5 870 € 8 022 € 3 € 13 901 € 28 315 € 18 190 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 231€ 5 484€ 5 870€ 8 022€ 28 044€ 17 704€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3€ 13 901€ 271€ 486€
52
O.
Kurzové straty
241€ 220€ 259€ 1 119€ 613€ 2 363€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
33 530€ 22 179€ 11 673€ 18 689€ 24 909€ 17 800€ 16 434€ 18 704€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-32 120 € -27 818 € -17 360 € -27 192 € -21 311 € -17 598 € -42 686 € -37 107 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
674 240 € 453 730 € 469 630 € 1 230 842 € -60 444 € 236 786 € -60 006 € -67 496 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
186 278 € 120 120 € 102 241 € 210 413 € -46 298 € 2 880 € -431 € 130 606 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
427 436€ 72 888€ 164 000€ 161 491€ 45 243€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-241 158€ 47 232€ -61 759€ 48 922€ -91 541€ -431€ 130 606€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
487 962 € 333 610 € 367 389 € 1 020 429 € -14 146 € 233 906 € -59 575 € -198 102 €