Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 320 716 € 2 773 365 € 2 689 630 € 3 026 064 € 2 947 571 € 3 029 395 € 3 370 014 € 1 694 867 € 2 210 060 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
425 814 € 1 831 784 € 2 275 907 € 2 939 833 € 2 864 452 € 2 999 055 € 3 318 019 € 1 681 491 € 2 199 473 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
7 990 € 11 830 € 15 670 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
417 824 € 1 819 954 € 2 260 237 € 2 939 833 € 2 864 452 € 2 999 055 € 3 318 019 € 1 681 491 € 2 199 473 €
012
A.II.1
Pozemky
319 679€ 1 720 813€ 2 167 974€ 2 939 833€ 2 864 452€ 495 500€ 520 763€ 153 663€ 203 210€
013
A.II.2
Stavby
2 493 555€ 2 751 258€ 1 475 533€ 1 995 165€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
98 145€ 99 141€ 92 263€ 30 186€ 42 861€ 1 098€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 000€ 15 812€ 9 434€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
894 902 € 941 581 € 413 723 € 86 231 € 83 119 € 30 257 € 50 235 € 13 376 € 8 140 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
600 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
10 282 € 920 808 € 411 488 € 60 851 € 5 671 € 25 647 € 35 158 € 11 000 € 6 368 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 282€ 918 195€ 410 527€ 48 597€ 353€ 25 628€ 35 138€ 11 000€ 6 368€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 508€ 12 058€ 4 357€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 105€ 961€ 196€ 961€ 19€ 20€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
884 020 € 20 773 € 2 235 € 25 380 € 77 448 € 4 610 € 15 077 € 2 376 € 1 772 €
056
B.IV.1
Peniaze
884 020€ 20 773€ 2 235€ 25 380€ 77 448€ 566€ 5 017€ 15€ 495€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 044€ 10 060€ 2 361€ 1 277€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
83 € 1 760 € 2 447 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 447€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
83€ 1 760€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 320 716 € 2 773 365 € 2 689 630 € 3 026 064 € 2 947 571 € 3 029 395 € 3 370 014 € 1 694 867 € 2 210 060 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
222 076 € 149 780 € 2 563 601 € 2 454 149 € 2 802 794 € 552 700 € 603 119 € 619 354 € 95 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
285 665 € 285 665 € 2 785 665 € 2 785 665 € 2 785 665 € 551 121 € 551 121 € 551 121 € 332 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
551 121€ 551 121€ 551 121€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
332€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
7 551 € 7 551 € 7 551 € 7 551 € 7 551 € 7 883 € 7 883 € 7 883 € 7 551 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
7 883€ 7 883€ 7 883€ 7 551€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-150 082 € -236 254 € -345 707 € 2 939 € -12 943 € 37 476 € 53 711 € 80 478 € 124 677 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
124 677€ 124 677€ 124 677€ 124 677€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-87 201€ -70 966€ -44 199€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
72 303 € 86 179 € 109 453 € -348 645 € 15 882 € -50 419 € -16 235 € -26 767 € -44 199 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 098 640 € 2 623 585 € 126 029 € 571 915 € 144 777 € 2 476 695 € 2 766 588 € 1 075 513 € 2 034 058 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
548 € 2 025 € 4 897 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
548€ 2 025€ 4 897€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
100 000 € 507 399 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
507 399€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 051 040 € 2 593 085 € 125 481 € 419 890 € 18 788 € 2 476 695 € 2 731 986 € 1 027 713 € 1 475 538 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
47 509€ 90 847€ 72 643€ 117 869€ 5 522€ 22 136€ 66 092€ 25 156€ 2 109€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-182€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 000 000€ 2 500 000€ 17 600€ 286 000€ 5 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 909 932€ 2 019 395€ 568 470€ 1 470 189€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 223€ 1 075€ 15 163€ 7 022€ 27€ 51€ 67€ 62€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
13€ 32€ 33€ 32€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 308€ 2 238€ 34 163€ 858€ 1 244€ 3 962€ 8 246€ 9 417€ 3 328€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
540 625€ 638 170€ 424 570€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
47 600€ 30 500€ 50 000€ 100 000€ 51 121€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
21 092 € 34 602 € 47 800 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
34 602€ 47 800€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
21 092€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
307 € 81 002 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
307€ 81 002€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé