Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
2 773 365 € 2 689 630 € 3 026 064 € 2 947 571 € 3 029 395 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 831 784 € 2 275 907 € 2 939 833 € 2 864 452 € 2 999 055 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
11 830€ 15 670€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 819 954 € 2 260 237 € 2 939 833 € 2 864 452 € 2 999 055 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 720 813€ 2 167 974€ 2 939 833€ 2 864 452€ 2 999 055€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
99 141€ 92 263€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
941 581 € 413 723 € 86 231 € 83 119 € 30 340 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
920 808 € 411 488 € 60 851 € 5 671 € 25 730 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
918 195€ 410 527€ 48 597€ 353€ 25 628€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 508€ 12 058€ 4 357€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 105€ 961€ 196€ 961€ 102€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
20 773 € 2 235 € 25 380 € 77 448 € 4 610 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
20 773€ 2 235€ 25 380€ 77 448€ 4 610€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
2 773 365 € 2 689 630 € 3 026 064 € 2 947 571 € 3 029 395 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
149 780 € 2 563 601 € 2 454 149 € 2 802 794 € 552 700 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
285 665€ 2 785 665€ 2 785 665€ 2 785 665€ 551 121€
030
A.III.
Fondy zo zisku
7 551€ 7 551€ 7 551€ 7 551€ 7 883€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-236 254€ -345 707€ 2 939€ -12 943€ 37 476€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
86 179 € 109 453 € -348 645 € 15 882 € -50 419 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
2 623 585 € 126 029 € 571 915 € 144 777 € 2 476 695 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
100 000€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
2 593 085 € 125 481 € 419 890 € 18 788 € 2 476 695 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
90 847€ 72 643€ 117 869€ 5 522€ 22 136€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 075€ 15 163€ 7 022€ 40€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 238€ 34 163€ 858€ 1 244€ 3 962€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 500 000€ 17 600€ 286 000€ 5 000€ 2 450 557€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
548€ 2 025€ 4 897€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
21 092€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
30 500€ 50 000€ 100 000€