Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 988 321 € 1 238 291 € 1 332 723 € 1 119 105 € 1 170 800 € 1 145 585 € 839 452 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 711 760 € 1 081 982 € 1 122 629 € 978 126 € 1 015 370 € 1 059 114 € 723 196 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 048 760 € 1 081 982 € 1 122 629 € 978 126 € 1 015 370 € 1 059 114 € 723 196 €
012
A.II.1
Pozemky
1 032 808€ 1 077 668€ 1 113 454€ 960 249€ 997 477€ 1 034 705€ 25 040€
013
A.II.2
Stavby
698 156€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 861€ 11 377€ 17 893€ 24 409€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
15 952€ 4 314€ 4 314€ 6 500€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
663 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
663 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 276 561 € 156 309 € 210 094 € 140 979 € 155 430 € 86 471 € 80 757 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
36 737 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
160 392 € 91 686 € 125 527 € 61 530 € 67 701 € 72 108 € 75 144 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
128 537€ 80 913€ 125 052€ 60 929€ 65 720€ 58 064€ 65 413€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
23 737€ 10 225€ 1 487€ 3 462€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 709€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8 118€ 548€ 475€ 601€ 494€ 10 582€ 22€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 079 432 € 64 623 € 84 567 € 79 449 € 87 729 € 14 363 € 5 613 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 079 432€ 64 623€ 84 567€ 79 449€ 87 729€ 14 363€ 5 483€
057
B.IV.2
Účty v bankách
130€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
35 499 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
35 499€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 988 321 € 1 238 291 € 1 332 723 € 1 119 105 € 1 170 800 € 1 145 585 € 839 452 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
755 389 € 720 422 € 717 881 € 583 300 € 522 601 € 403 103 € 461 395 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
13 300 € 13 300 € 13 300 € 13 300 € 13 300 € 13 281 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 332 € 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
332€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
705 513 € 630 931 € 554 350 € 463 299 € 379 723 € 362 332 € 443 492 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
443 492€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
35 926 € 75 541 € 149 581 € 106 051 € 128 928 € 27 158 € 10 932 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 232 932 € 517 869 € 614 842 € 535 805 € 648 199 € 742 482 € 378 057 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 473 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 473€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
422 € 389 € 5 713 € 11 824 € 17 627 € 23 143 € 226 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
226€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
232 393 € 120 673 € 106 506 € 79 822 € 109 157 € 120 668 € 115 175 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
88 032€ 81 908€ 53 347€ 12 525€ 17 403€ 10 033€ 39 644€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
350€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
142 055€ 20 060€ 42 648€ 64 776€ 90 853€ 109 244€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
74 210€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
740€ 720€ 699€ 684€ 678€ 1 154€ 432€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
305€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 566€ 17 985€ 9 812€ 1 837€ 223€ 237€ 234€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 000 117 € 396 807 € 502 623 € 444 159 € 521 415 € 598 671 € 260 183 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 862 000€ 396 807€ 502 623€ 444 159€ 521 415€ 598 671€ 260 183€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
138 117€