Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARMALES, a.s.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 1K/21/2017
  • Spisová značka 1K/21/2017
  • Prvý a posledný záznam 22.9.2017 - 21.1.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.1.2022
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Andrej Fekete Stakčín Prešovský
7.12.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
1.4.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Andrej Fekete Stakčín Prešovský
22.1.2021
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Andrej Fekete Stakčín Prešovský
13.11.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Andrej Fekete Stakčín Prešovský
24.9.2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Mgr. Andrej Fekete Stakčín Prešovský
24.7.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Andrej Fekete Stakčín Prešovský
7.7.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
29.5.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Stakčín Prešovský
14.11.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Stakčín Prešovský
11.11.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Stakčín Prešovský
29.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
7.10.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Stakčín Prešovský
4.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
28.8.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
13.8.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
13.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
13.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
22.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
21.5.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
17.4.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
7.3.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
22.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
11.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Stakčín Prešovský
30.11.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
18.10.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Stakčín Prešovský
13.8.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Stakčín Prešovský
13.8.2018
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Stakčín Prešovský
9.8.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Stakčín Prešovský
11.5.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
27.4.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Košiciach Stakčín Prešovský
27.4.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
1.2.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Radovan Muzika Stakčín Prešovský
1.2.2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Radovan Muzika Stakčín Prešovský
1.2.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Radovan Muzika Stakčín Prešovský
29.12.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
12.12.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
23.10.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
23.10.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský
9.10.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Stakčín Prešovský