Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
465 643 € 490 859 € 551 118 € 723 254 € 630 348 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
338 880 € 338 880 € 415 156 € 471 270 € 397 880 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
338 880 € 338 880 € 415 156 € 471 270 € 397 880 €
012
A.II.1
Pozemky
13 281€ 13 281€ 13 281€ 13 281€ 13 281€
013
A.II.2
Stavby
127 110€ 127 110€ 127 110€ 105 972€ 120 418€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
94 382€ 94 382€ 170 658€ 219 522€ 160 074€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
104 107€ 104 107€ 104 107€ 129 211€ 104 107€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 284€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
126 019 € 150 970 € 132 526 € 245 747 € 216 215 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 569 € 4 953 € 6 830 € 12 302 € 8 774 €
035
B.I.1
Materiál
3 271€ 2 315€ 3 431€ 6 590€ 2 329€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 298€ 2 638€ 3 399€ 5 712€ 6 445€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
115 708 € 140 194 € 119 233 € 136 667 € 51 670 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
35 715 € 56 350 € 39 389 € 36 450 € 27 205 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
35 715€ 56 350€ 39 389€ 36 450€ 27 205€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
393€ 15 464€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 862€ 8 433€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
79 600€ 83 844€ 79 844€ 79 891€ 16 032€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 742 € 5 823 € 6 463 € 96 778 € 155 771 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 233€ 4 945€ 5 480€ 94 351€ 61 253€
073
B.V.2.
Účty v bankách
509€ 878€ 983€ 2 427€ 94 518€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
744 € 1 009 € 3 436 € 6 237 € 16 253 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
744€ 1 009€ 3 436€ 6 237€ 16 253€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
465 643 € 490 859 € 551 118 € 723 254 € 630 348 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 994 € 83 228 € 100 365 € 262 897 € 259 563 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
181 943€ 181 943€ 181 943€ 181 943€ 181 943€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
321 € 321 € 321 € 321 € 321 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
321€ 321€ 321€ 321€ 321€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-132 230 € -115 093 € 47 439 € 45 394 € 45 762 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-107 455€ -90 318€ 72 214€ 70 169€ 70 169€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-24 775€ -24 775€ -24 775€ -24 775€ -24 407€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-68 234 € -17 137 € -162 532 € 2 045 € -1 657 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
450 649 € 407 631 € 450 753 € 460 357 € 370 785 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
46 434 € 5 083 € 9 482 € 22 310 € 52 243 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
42 301€ 1 029€ 5 940€ 19 092€ 49 537€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 446€ 3 367€ 2 855€ 2 531€ 2 019€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
687€ 687€ 687€ 687€ 687€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
162 748€ 162 748€ 165 705€ 187 304€ 45 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
224 350 € 233 300 € 270 900 € 245 196 € 269 479 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
201 791 € 202 028 € 199 293 € 174 542 € 241 649 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
201 791€ 202 028€ 199 293€ 174 542€ 241 649€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 183€ 5 906€ 6 018€ 3 206€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 487€ 7 795€ 5 736€ 3 237€ 1 868€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
9 928€ 9 193€ 14 714€ 1 007€ 1 908€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 144€ 8 101€ 45 251€ 60 392€ 20 848€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
17 361 € 6 796 € 2 795 € 2 794 € 4 063 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
17 361€ 6 796€ 2 795€ 2 794€ 4 063€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
-244€ -296€ 1 871€ 2 753€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé