Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
317 304€ 344 997€ 335 410€ 545 604€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
327 003 € 413 138 € 346 103 € 553 931 € 457 117 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
50 936€ 64 404€ 75 850€ 86 937€ 94 646€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
266 368€ 280 593€ 259 560€ 458 667€ 358 778€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
4 290€ 4 625€ 3 693€ 3 694€ 3 217€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
21 083€ 7 000€ 333€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 409€ 42 433€ 4 300€ 476€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
391 967 € 426 142 € 487 628 € 530 423 € 447 577 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
31 713€ 42 288€ 43 447€ 67 226€ 53 558€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
116 558€ 140 380€ 143 677€ 175 063€ 147 555€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
63 275€ 32 587€ 92 655€ 101 998€ 113 880€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
126 396 € 125 698 € 116 416 € 115 773 € 72 673 €
16
E.1.
Mzdové náklady
94 336€ 94 186€ 88 587€ 84 587€ 52 372€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
28 136€ 27 423€ 24 050€ 27 626€ 16 878€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 924€ 4 089€ 3 779€ 3 560€ 3 423€
20
F.
Dane a poplatky
2 504€ 3 953€ 5 803€ 5 402€ 8 500€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
50 674€ 50 587€ 43 762€ 33 490€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
50 674€ 50 587€ 43 762€ 33 490€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25 603€ 6 943€ 259€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
51 521€ 4 959€ 28 100€ 20 940€ 17 921€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-64 964 € -13 004 € -141 525 € 23 508 € 9 540 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
110 048 € 134 367 € 59 324 € 205 011 € 141 648 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 124 € 297 € 227 € 2 514 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
11€ 34€ 37€ 2 494€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 113€ 263€ 186€ 17€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 310 € 4 297 € 20 344 € 18 364 € 9 865 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
146 € 2 664 € 18 340 € 8 599 € 6 886 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
146€ 2 664€ 18 340€ 8 599€ 6 886€
52
O.
Kurzové straty
40€ 22€ 83€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 124€ 1 611€ 2 004€ 9 765€ 2 896€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 310 € -3 173 € -20 047 € -18 137 € -7 351 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-67 274 € -16 177 € -161 572 € 5 371 € 2 189 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 € 3 326 € 3 846 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€ 3 326€ 3 846€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-68 234 € -17 137 € -162 532 € 2 045 € -1 657 €