Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SAD Humenné, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 133 718 € 8 120 756 € 8 146 314 € 8 392 157 € 7 841 085 € 8 030 342 € 8 945 423 € 7 438 609 € 7 679 149 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 343 792 € 2 740 454 € 4 289 675 € 4 875 819 € 5 288 594 € 6 249 318 € 5 401 991 € 5 572 340 € 6 276 830 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 343 792 € 2 740 454 € 4 289 675 € 4 875 819 € 5 288 594 € 6 249 318 € 5 401 991 € 5 572 340 € 6 276 830 €
012
A.II.1
Pozemky
377 609 € 385 881 € 385 881 € 385 836 € 389 488 € 389 488 € 391 975 € 392 682 € 392 663 €
013
A.II.2
Stavby
356 381 € 420 445 € 518 982 € 466 197 € 558 616 € 693 257 € 870 176 € 1 024 501 € 1 174 631 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 494 755 € 1 849 453 € 3 197 098 € 3 874 808 € 4 274 996 € 5 166 573 € 4 139 840 € 4 085 157 € 4 709 536 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
115 047 € 36 075 € 181 047 € 148 978 € 65 494 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
48 600 € 6 667 € 70 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 740 381 € 5 334 163 € 3 812 198 € 3 463 689 € 2 503 295 € 1 717 877 € 3 490 313 € 1 813 990 € 1 348 465 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
112 122 € 210 383 € 289 602 € 234 979 € 244 243 € 271 113 € 291 594 € 315 510 € 245 478 €
032
B.I.1
Materiál
112 122 € 210 383 € 289 602 € 234 979 € 244 243 € 215 946 € 270 097 € 299 562 € 225 303 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
55 167 € 21 497 € 15 948 € 20 175 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
382 868 € 959 241 € 837 378 € 359 047 € 263 842 € 927 463 € 754 081 € 867 548 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
245 847 € 233 249 € 247 086 € 254 824 € 62 498 € 232 908 € 334 658 € 160 640 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
500 000 € 500 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
98 307 € 183 379 € 28 928 € 41 078 € 145 508 € 624 461 € 286 797 € 569 569 € 277 360 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
38 714 € 42 613 € 61 364 € 63 145 € 55 836 € 70 094 € 132 626 € 137 339 € 143 236 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 245 391 € 4 164 539 € 2 685 218 € 2 869 663 € 1 995 210 € 519 301 € 2 444 638 € 630 932 € 459 862 €
056
B.IV.1
Peniaze
25 821 € 31 784 € 19 567 € 23 494 € 18 059 € 22 854 € 18 918 € 16 149 € 15 885 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 219 570 € 4 132 755 € 2 665 651 € 2 234 607 € 1 977 151 € 496 447 € 2 425 720 € 614 783 € 443 977 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
611 562 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
49 545 € 46 139 € 44 441 € 52 649 € 49 196 € 63 147 € 53 119 € 52 279 € 53 854 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 € 60 € 63 € 67 € 3 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
49 543 € 46 079 € 44 378 € 52 582 € 49 193 € 63 147 € 53 119 € 52 279 € 53 854 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 133 718 € 8 120 756 € 8 146 314 € 8 392 157 € 7 841 085 € 8 030 342 € 8 945 423 € 7 438 609 € 7 679 149 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 797 046 € 6 807 282 € 6 789 219 € 6 786 579 € 5 881 803 € 5 881 688 € 5 881 672 € 5 881 671 € 5 875 869 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 425 543 € 5 425 543 € 5 425 543 € 5 425 543 € 4 521 143 € 4 521 143 € 4 521 143 € 4 521 143 € 4 521 143 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 425 543 € 5 425 543 € 5 425 543 € 5 425 543 € 4 521 143 € 4 521 143 € 4 521 143 € 4 521 143 € 4 521 143 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
114 422 € 114 422 € 114 422 € 114 422 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
114 422 € 114 422 € 114 422 € 114 422 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 251 060 € 1 249 254 € 1 246 614 € 1 246 238 € 1 246 123 € 1 246 108 € 1 246 107 € 1 240 303 € 1 105 759 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
905 204 € 903 397 € 900 757 € 900 381 € 900 266 € 900 251 € 900 250 € 894 447 € 759 903 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
345 856 € 345 857 € 345 857 € 345 857 € 345 857 € 345 857 € 345 857 € 345 856 € 345 856 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
114 422 € 114 422 € 114 422 € 114 422 € 114 422 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
114 422 € 114 422 € 114 422 € 114 422 € 114 422 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
6 021 € 18 063 € 2 640 € 376 € 115 € 15 € 0 € 5 803 € 134 545 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 336 672 € 1 313 474 € 1 357 095 € 1 605 116 € 1 959 097 € 2 148 443 € 3 063 692 € 1 556 754 € 1 803 151 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
233 817 € 305 716 € 87 043 € 152 012 € 156 121 € 168 464 € 164 994 € 186 771 € 187 071 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
183 017 € 208 322 € 76 392 € 140 430 € 137 002 € 149 345 € 145 875 € 167 652 € 155 167 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
41 800 € 91 353 € 10 651 € 11 582 € 19 119 € 19 119 € 19 119 € 19 119 € 31 904 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
9 000 € 6 041 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
88 326 € 91 948 € 87 524 € 80 089 € 100 731 € 135 041 € 164 328 € 146 606 € 132 714 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
82 860 € 81 129 € 77 123 € 68 967 € 64 273 € 53 459 € 41 537 € 34 007 € 23 978 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
5 466 € 10 819 € 10 401 € 11 122 € 36 458 € 81 582 € 122 791 € 112 599 € 108 736 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 014 529 € 915 810 € 1 182 528 € 1 373 015 € 1 702 245 € 1 844 938 € 2 734 370 € 1 158 692 € 1 292 867 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
563 339 € 494 379 € 793 397 € 811 093 € 1 310 085 € 1 331 224 € 1 401 072 € 772 662 € 879 477 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 903 € 5 554 € 9 026 € 18 572 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
255 324 € 219 148 € 225 732 € 238 333 € 235 489 € 268 003 € 246 503 € 226 927 € 237 016 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
155 898 € 140 251 € 117 917 € 125 906 € 121 447 € 144 061 € 124 628 € 121 230 € 115 405 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
37 814 € 60 647 € 44 175 € 196 328 € 32 143 € 78 353 € 912 704 € 27 965 € 35 351 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 154 € 1 385 € 1 307 € 1 355 € 3 081 € 20 394 € 43 909 € 882 € 7 046 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
64 685 € 190 499 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
64 499 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
64 685 € 126 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
462 € 185 € 211 € 59 € 184 € 129 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
462 € 185 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
211 € 59 € 184 € 129 €