Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 351 102 € 1 536 791 € 1 297 828 € 1 417 926 € 1 523 573 € 1 492 210 € 1 495 717 € 1 362 103 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 068 580 € 1 168 075 € 1 210 907 € 1 087 310 € 1 186 280 € 1 246 414 € 1 232 054 € 1 165 602 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 068 580 € 1 168 075 € 1 210 907 € 1 087 310 € 1 186 280 € 1 246 414 € 1 232 054 € 1 165 602 €
012
A.II.1
Pozemky
143 265€ 140 423€ 124 773€ 88 688€ 896 165€ 74 879€ 74 679€ 74 031€
013
A.II.2
Stavby
636 080€ 675 054€ 702 578€ 754 475€ 875 460€ 840 621€ 888 060€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
258 696€ 318 205€ 357 547€ 212 564€ 240 087€ 205 940€ 158 377€ 133 601€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
28 395€ 25 804€ 10 975€ 10 104€ 44 060€ 70 030€ 65 612€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 144€ 8 589€ 15 034€ 21 479€ 50 028€ 36 158€ 2 864€ 4 298€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 917€ 85 483€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
282 522 € 367 587 € 85 139 € 330 493 € 337 293 € 245 449 € 262 114 € 195 009 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
117 777 € 208 792 € 210 298 € 289 917 € 299 574 € 214 491 € 145 534 € 102 685 €
032
B.I.1
Materiál
16 500€ 28 979€ 39 752€ 64 632€ 34 844€ 36 825€ 37 647€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 439€ 1 831€
034
B.I.3
Výrobky
50 183€ 131 020€ 113 211€ 196 309€ 160 212€ 77 605€ 29 697€
035
B.I.4
Zvieratá
47 545€ 41 334€ 52 025€ 21 407€ 14 296€ 26 409€ 33 025€
036
B.I.5
Tovar
3 549€ 7 459€ 5 310€ 7 569€ 1 743€ 2 864€ 2 316€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
957€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
156 214 € 25 968 € 37 018 € 36 715 € 37 620 € 30 945 € 115 888 € 90 339 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 692€ 1 736€ 6 812€ 5 576€ 13 079€ 25 017€ 113 973€ 35 777€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
24 541€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
150 522€ 24 232€ 30 206€ 31 139€ 5 928€ 1 915€ 54 562€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 531 € 132 827 € -162 177 € 3 861 € 99 € 13 € 692 € 1 985 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 524€ 94€ 2 107€ 99€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 007€ 132 733€ -162 177€ 1 754€ 13€ 692€ 1 985€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 129 € 1 782 € 123 € 347 € 1 549 € 1 492 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 129€ 1 782€ 123€ 347€ 1 549€ 1 492€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 351 102 € 1 536 791 € 1 297 828 € 1 417 926 € 1 523 573 € 1 492 210 € 1 495 717 € 1 362 103 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
690 774 € 660 201 € 645 176 € 660 971 € 700 632 € 820 869 € 830 975 € 845 384 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
766 639 € 766 639 € 766 639 € 766 639 € 766 639 € 766 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
766 639€ 766 639€ 766 639€ 766 639€ 766 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
52 150 € 812 845 € 812 216 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
52 150€ 812 845€ 812 216€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-107 766 € -122 791 € -106 996 € -53 454 € 752 € 10 163 € 2 633 € 71 727 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 163€ 2 633€ 71 727€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-107 766€ -122 791€ -106 996€ -53 454€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
30 573 € 15 025 € -15 795 € -53 542 € -68 087 € -9 411 € 7 530 € -46 526 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
568 063 € 774 071 € 528 552 € 605 901 € 822 941 € 479 856 € 469 131 € 321 909 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
710 € 1 301 € 322 € 141 € 266 € 660 € 473 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
710€ 1 301€ 322€ 141€ 266€ 660€ 473€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
74 € 124 971 € 77 399 € 14 228 € 65 415 € 30 068 € 607 € 6 732 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
74€ 1 900€ 938€ 607€ 331€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
124 971€ 77 399€ 12 328€ 29 130€ 6 401€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
167 257 € 272 331 € 270 177 € 325 081 € 498 018 € 155 394 € 151 973 € 81 298 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
149 126€ 258 089€ 224 379€ 310 845€ 308 785€ 142 726€ 144 950€ 72 268€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
178 008€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
33 036€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
857€ 7 154€ 6 314€ 6 846€ 10 402€ 5 875€ 4 166€ 3 848€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 229€ 3 893€ 2 778€ 3 195€ 3 203€ 2 247€ 3 950€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 821€ 3 195€ 3 670€ 4 195€ 823€ 3 573€ 610€ 602€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
224€ 17€ 630€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
15 000€ 15 000€ 40 000€ 5 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
385 022 € 360 468 € 140 654 € 266 451 € 254 242 € 293 734 € 316 551 € 233 406 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
151 580€ 95 078€ 140 654€ 56 315€ 85 837€ 141 597€ 59 321€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
233 442€ 265 390€ 266 451€ 197 927€ 207 897€ 174 954€ 174 085€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
92 265 € 102 519 € 124 100 € 151 054 € 191 485 € 195 611 € 194 810 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
92 265€ 102 519€ 124 100€ 151 054€ 191 485€ 195 611€ 194 810€