Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
32 757 642 € 31 398 523 € 32 546 721 € 33 960 861 € 34 323 043 € 33 830 444 € 34 945 586 € 36 097 845 € 35 270 614 € 33 339 749 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
30 106 872 € 30 288 979 € 30 777 089 € 31 737 805 € 31 257 477 € 31 906 728 € 32 925 601 € 33 974 953 € 33 688 141 € 32 092 418 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
23 718 € 4 581 € 10 397 € 23 159 € 25 672 € 38 554 € 29 130 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
14 718€ 4 581€ 10 397€ 23 159€ 25 672€ 38 554€ 20 430€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
9 000€ 8 700€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
30 073 154 € 30 284 398 € 30 766 692 € 31 714 646 € 31 231 805 € 31 868 174 € 32 896 471 € 33 974 953 € 33 688 141 € 32 092 418 €
012
A.II.1
Pozemky
4 087 645€ 5 188 441€ 5 188 441€ 5 188 441€ 4 765 441€ 4 752 579€ 4 752 579€ 4 752 579€ 4 752 579€ 4 752 579€
013
A.II.2
Stavby
23 753 977€ 23 487 660€ 24 450 578€ 25 377 433€ 25 584 020€ 26 324 384€ 27 255 827€ 28 182 319€ 26 984 034€ 26 150 467€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 656 626€ 561 642€ 713 752€ 786 109€ 432 784€ 593 805€ 748 924€ 935 768€ 673 101€ 746 509€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
39 828€ 39 828€ 39 828€ 39 828€ 39 828€ 39 828€ 39 828€ 39 828€ 39 828€ 39 828€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
510 078€ 1 006 827€ 364 093€ 312 835€ 399 732€ 144 578€ 99 313€ 64 459€ 1 238 599€ 385 762€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
25 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 13 000€ 17 273€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
10 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
10 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 630 430 € 1 086 303 € 1 758 991 € 2 146 809 € 2 958 349 € 1 819 143 € 1 916 325 € 2 060 070 € 1 451 567 € 1 189 361 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
77 132 € 45 715 € 63 294 € 94 616 € 148 417 € 146 245 € 174 786 € 163 289 € 144 183 € 175 092 €
035
B.I.1
Materiál
6 615€ 5 537€ 3 653€ 5 363€ 5 480€ 4 590€ 4 581€ 6 644€ 4 631€ 6 290€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
70 517€ 40 178€ 59 641€ 89 253€ 142 937€ 141 655€ 170 205€ 156 645€ 139 552€ 168 802€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
768 254 € 356 464 € 830 785 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
768 254€ 356 464€ 830 785€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
652 329 € 520 197 € 1 145 737 € 1 358 261 € 2 496 440 € 1 437 018 € 728 892 € 1 676 127 € 860 062 € 564 835 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
567 381 € 266 468 € 315 838 € 1 265 084 € 1 697 117 € 698 001 € 711 258 € 636 310 € 453 459 € 558 085 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
109 892€ 46 779€ 34 509€ 29 101€ 21 459€ 9 965€ 34 875€ 255 639€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
457 489€ 219 689€ 281 329€ 1 235 983€ 1 675 658€ 688 036€ 676 383€ 380 671€ 453 459€ 558 085€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
280 599€ 25 800€ 776 965€ 725 443€ 3 285€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
49 120€ 231 669€ 530 765€ 799 757€ 150 903€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
35 828€ 22 060€ 18 535€ 67 377€ 22 358€ 13 574€ 14 349€ 240 060€ 255 700€ 6 750€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 132 715 € 163 927 € 549 960 € 693 932 € 313 492 € 235 880 € 181 862 € 220 654 € 447 322 € 449 434 €
072
B.V.1.
Peniaze
95 775€ 97 589€ 109 598€ 155 365€ 152 985€ 137 553€ 158 375€ 153 779€ 141 011€ 141 863€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 036 940€ 66 338€ 440 362€ 538 567€ 160 507€ 98 327€ 23 487€ 66 875€ 306 311€ 307 571€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
20 340 € 23 241 € 10 641 € 76 247 € 107 217 € 104 573 € 103 660 € 62 822 € 130 906 € 57 970 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
10 641€ 10 558€ 9 034€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 926€ 10 248€ 10 516€ 11 958€ 11 582€ 15 539€ 15 436€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
65 689€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 414€ 12 993€ 96 701€ 95 539€ 91 702€ 51 240€ 115 367€ 42 534€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
32 757 642 € 31 398 523 € 32 546 721 € 33 960 861 € 34 323 043 € 33 830 444 € 34 945 586 € 36 097 845 € 35 270 614 € 33 339 749 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 682 282 € 3 501 239 € 4 420 681 € 4 740 843 € 3 936 940 € 3 409 766 € 2 491 406 € 1 787 452 € 1 299 389 € 618 828 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
165 971 € 165 971 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 €
082
A.I.1
Základné imanie
165 971€ 165 971€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
12 925 115€ 12 925 115€ 12 925 115€ 12 925 115€ 12 925 115€ 12 925 115€ 12 925 115€ 12 925 115€ 12 925 115€ 12 925 115€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
16 596 € 16 596 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
16 596€ 16 596€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-9 606 442 € -8 668 201 € -8 366 840 € -9 170 742 € -9 926 551 € -10 616 278 € -11 320 228 € -11 935 347 € -12 488 854 € -12 909 206 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 669 420€ 4 669 420€ 4 669 420€ 3 865 518€ 3 109 709€ 2 419 982€ 1 716 031€ 1 100 913€ 420 352€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-14 275 862€ -13 337 621€ -13 036 260€ -13 036 260€ -13 036 260€ -13 036 260€ -13 036 259€ -13 036 260€ -12 909 206€ -12 909 206€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 181 042 € -938 242 € -320 161 € 803 903 € 755 809 € 918 362 € 703 952 € 615 117 € 680 561 € 420 352 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
25 966 461 € 26 792 661 € 26 991 905 € 28 017 864 € 29 104 190 € 29 062 558 € 31 004 006 € 32 794 070 € 33 917 675 € 32 695 528 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
11 811 293 € 9 692 599 € 24 983 923 € 25 563 221 € 25 909 832 € 25 144 739 € 26 017 623 € 26 460 518 € 27 174 360 € 26 892 121 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
11 250 276€ 9 254 487€ 24 417 307€ 25 005 141€ 25 494 809€ 21 517 388€ 22 396 971€ 22 842 592€ 23 558 997€ 23 269 340€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
141 014€ 19 438€ 27 759€ 21 368€ 9 582€ 3 624 242€ 3 617 422€ 3 615 722€ 3 614 022€ 3 612 322€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 149€ 8 819€ 6 828€ 4 683€ 3 360€ 3 109€ 3 230€ 2 204€ 1 341€ 758€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
9 701€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
409 854€ 409 855€ 532 029€ 532 029€ 402 081€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
11 000 000€ 376 000€ 726 000€ 1 375 000€ 2 394 076€ 2 935 412€ 1 581 066€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 855 141 € 14 078 033 € 1 211 835 € 1 231 378 € 1 966 423 € 1 650 896 € 1 709 053 € 1 436 320 € 2 151 301 € 1 474 085 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 310 289 € 1 024 333 € 866 019 € 860 261 € 1 417 089 € 1 296 201 € 1 117 972 € 1 114 278 € 1 984 129 € 794 389 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
116 592€ 98 485€ 95 631€ 69 027€ 20 111€ 124 566€ 76 380€ 167 753€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 193 697€ 925 848€ 770 388€ 791 234€ 1 396 978€ 1 171 635€ 1 041 592€ 946 525€ 1 984 129€ 794 389€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
12 585 024€ 600€ 600€ 600€ 218 138€ 496 641€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
6 112€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
108 348€ 87 395€ 97 592€ 137 546€ 125 375€ 122 721€ 120 116€ 111 934€ 79 872€ 80 460€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
344 239€ 353 802€ 205 150€ 82 128€ 153 766€ 76 960€ 85 795€ 72 718€ 49 188€ 49 539€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
84 044€ 21 513€ 32 702€ 140 986€ 254 507€ 139 396€ 159 893€ 114 513€ 20 407€ 38 581€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
8 221€ 5 966€ 9 772€ 9 857€ 15 086€ 9 506€ 7 139€ 22 877€ 17 705€ 14 475€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
102 868 € 134 122 € 66 874 € 130 471 € 153 852 € 167 845 € 133 562 € 70 056 € 46 172 € 42 679 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
58 618€ 86 122€ 23 874€ 90 471€ 105 652€ 167 845€ 97 262€ 49 756€ 46 172€ 42 679€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
44 250€ 48 000€ 43 000€ 40 000€ 48 200€ 36 300€ 20 300€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 197 159€ 2 887 907€ 729 273€ 1 092 794€ 698 083€ 1 373 078€ 1 768 768€ 2 433 100€ 1 610 430€ 2 705 577€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 108 899 € 1 104 623 € 1 134 135 € 1 202 154 € 1 281 913 € 1 358 120 € 1 450 174 € 1 516 323 € 53 550 € 25 393 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 923 224€ 1 030 327€ 1 051 774€ 1 102 303€ 1 174 024€ 1 358 120€ 1 317 797€ 1 473 721€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
185 675€ 74 296€ 82 361€ 99 851€ 107 889€ 132 377€ 42 602€ 53 550€ 25 393€