Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FINEP Premiére, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
12 869 602 € 23 128 491 € 14 109 568 € 9 515 274 € 7 649 810 € 6 624 717 € 5 535 880 € 5 488 173 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
96 262 € 96 262 € 96 262 € 5 613 814 € 5 395 624 € 5 336 889 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
96 262 € 96 262 € 96 262 € 5 613 814 € 5 395 624 € 5 336 889 €
012
A.II.1
Pozemky
96 262€ 96 262€ 96 262€ 96 262€ 96 262€ 96 262€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 517 552€ 5 299 362€ 5 240 627€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 869 602 € 23 034 857 € 13 950 608 € 9 386 579 € 7 552 733 € 1 010 741 € 140 094 € 151 121 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
4 744 756 € 20 979 376 € 12 135 920 € 8 970 283 € 6 468 698 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
20 883 114€ 12 135 920€ 8 970 283€ 6 468 698€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
4 442 422€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
302 334€ 96 262€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
2 120 041 € 10 029 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 120 041€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
10 029€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
279 700 € 252 447 € 200 264 € 275 031 € 221 472 € 13 592 € 7 255 € 5 786 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
269 535€ 242 307€ 190 162€ 190 348€ 191 420€ 6 268€ 5 786€ 5 786€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
74 612€ 30 052€ 7 324€ 1 469€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 165€ 10 140€ 10 102€ 10 071€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
5 725 105 € 1 803 034 € 1 614 424 € 141 265 € 852 534 € 997 149 € 132 839 € 145 335 €
056
B.IV.1
Peniaze
118 556€ 118 195€ 118 794€ 118 332€ 118 891€ 118 876€ 118 388€ 118 392€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 606 549€ 1 684 839€ 1 495 630€ 22 933€ 733 643€ 878 273€ 14 451€ 26 943€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
93 634 € 62 698 € 32 433 € 815 € 162 € 162 € 163 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
93 634€ 62 698€ 32 433€ 815€ 162€ 162€ 163€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
12 869 602 € 23 128 491 € 14 109 568 € 9 515 274 € 7 649 810 € 6 624 717 € 5 535 880 € 5 488 173 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
9 628 148 € 7 099 320 € 4 329 864 € 4 613 008 € 4 947 962 € 5 017 300 € 5 012 714 € 4 997 966 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
9 529 470 € 9 529 470 € 9 529 470 € 9 529 470 € 9 529 470 € 9 529 470 € 9 529 470 € 9 529 469 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
9 529 470€ 9 529 470€ 9 529 470€ 9 529 470€ 9 529 470€ 9 529 470€ 9 529 470€ 9 529 470€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
-1€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 990 € 1 990 € 1 990 € 1 990 € 1 990 € 1 944 € 1 797 € 1 798 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 990€ 1 990€ 1 990€ 1 990€ 1 990€ 1 944€ 1 797€ 1 798€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 438 780 € -5 208 236 € -4 925 093 € -4 590 137 € -4 520 801 € -4 525 342 € -4 539 941 € -4 551 110 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 438 780€ -5 208 236€ -4 925 093€ -4 590 137€ -4 520 801€ -4 525 342€ -4 539 941€ -4 551 110€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
2 528 828 € 2 769 456 € -283 143 € -334 955 € -69 337 € 4 588 € 14 748 € 11 169 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 241 454 € 16 029 171 € 9 779 704 € 4 902 266 € 2 701 848 € 1 607 417 € 499 166 € 486 357 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
3 385 € 3 250 € 3 375 € 2 000 € 1 900 € 663 € 962 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
663€ 962€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 385€ 3 250€ 3 375€ 2 000€ 1 900€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 373 790 € 3 106 956 € 1 815 447 € 2 421 456 € 1 106 669 € 470 606 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 559 514€ 2 064 358€ 1 334 374€ 1 635 553€ 553 671€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
814 276€ 1 042 598€ 481 073€ 785 903€ 552 998€ 470 606€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
3 241 454 € 7 649 742 € 3 665 338 € 2 420 141 € 278 392 € 498 848 € 27 897 € 485 395 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 569 814€ 7 284 473€ 2 798 303€ 1 284 459€ 260 105€ 5 691€ 9 609€ 1 844€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
8€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
211€ 51 477€ 836 679€ 559 035€ 246 192€ 0€ 242 108€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
190€ 249 466€ 17 327€ 575 687€ 17 327€ 246 005€ 17 328€ 240 604€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
671 239€ 64 326€ 13 029€ 960€ 960€ 960€ 960€ 831€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
6 002 254 € 3 004 160 € 663 303 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
6 002 254€ 3 004 160€ 614 502€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
48 801€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
24 000 € 3 850 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
24 000€ 3 850€