Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FINEP Premiére, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
12 869 602 € 23 128 491 € 14 109 568 € 9 515 274 € 7 649 810 € 6 624 717 € 5 535 880 € 5 488 173 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
96 262 € 96 262 € 96 262 € 5 613 814 € 5 395 624 € 5 336 889 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
96 262 € 96 262 € 96 262 € 5 613 814 € 5 395 624 € 5 336 889 €
012
A.II.1
Pozemky
96 262€ 96 262€ 96 262€ 96 262€ 96 262€ 96 262€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 517 552€ 5 299 362€ 5 240 627€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 869 602 € 23 034 857 € 13 950 608 € 9 386 579 € 7 552 733 € 1 010 741 € 140 094 € 151 121 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 744 756 € 20 979 376 € 12 135 920 € 8 970 283 € 6 468 698 € 0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
20 883 114€ 12 135 920€ 8 970 283€ 6 468 698€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
4 442 422€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
302 334€ 96 262€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 120 041 € 10 029 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 120 041€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
10 029€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
279 700 € 252 447 € 200 264 € 275 031 € 221 472 € 13 592 € 7 255 € 5 786 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
269 535 € 242 307 € 190 162 € 190 348 € 191 420 € 6 268 € 5 786 € 5 786 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
269 535€ 242 307€ 190 162€ 190 348€ 191 420€ 6 268€ 5 786€ 5 786€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
74 612€ 30 052€ 7 324€ 1 469€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
10 165€ 10 140€ 10 102€ 10 071€ 0€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 725 105 € 1 803 034 € 1 614 424 € 141 265 € 852 534 € 997 149 € 132 839 € 145 335 €
072
B.V.1.
Peniaze
118 556€ 118 195€ 118 794€ 118 332€ 118 891€ 118 876€ 118 388€ 118 392€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 606 549€ 1 684 839€ 1 495 630€ 22 933€ 733 643€ 878 273€ 14 451€ 26 943€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
93 634 € 62 698 € 32 433 € 815 € 162 € 162 € 163 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
93 634€ 62 698€ 32 433€ 815€ 162€ 162€ 163€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
12 869 602 € 23 128 491 € 14 109 568 € 9 515 274 € 7 649 810 € 6 624 717 € 5 535 880 € 5 488 173 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 628 148 € 7 099 320 € 4 329 864 € 4 613 008 € 4 947 962 € 5 017 300 € 5 012 714 € 4 997 966 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
9 529 470€ 9 529 470€ 9 529 470€ 9 529 470€ 9 529 470€ 9 529 470€ 9 529 470€ 9 529 470€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 990 € 1 990 € 1 990 € 1 990 € 1 990 € 1 944 € 1 797 € 1 797 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 990€ 1 990€ 1 990€ 1 990€ 1 990€ 1 944€ 1 797€ 1 797€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 438 780 € -5 208 236 € -4 925 093 € -4 590 137 € -4 520 801 € -4 525 342 € -4 539 941 € -4 551 110 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 438 780€ -5 208 236€ -4 925 093€ -4 590 137€ -4 520 801€ -4 525 342€ -4 539 941€ -4 551 110€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 528 828 € 2 769 456 € -283 143 € -334 955 € -69 337 € 4 588 € 14 748 € 11 169 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 241 454 € 16 029 171 € 9 779 704 € 4 902 266 € 2 701 848 € 1 607 417 € 499 166 € 486 357 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 373 790 € 3 106 956 € 1 815 447 € 2 421 456 € 1 106 669 € 470 606 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 559 514€ 2 064 358€ 1 334 374€ 1 635 553€ 553 671€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
814 276€ 1 042 598€ 481 073€ 785 903€ 552 998€ 470 606€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
6 002 254€ 3 004 160€ 614 502€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 241 454 € 7 649 742 € 3 665 338 € 2 420 141 € 278 392 € 498 848 € 27 897 € 485 395 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 569 814 € 7 284 473 € 2 798 303 € 1 284 459 € 260 105 € 5 691 € 9 609 € 1 852 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 569 814€ 7 284 473€ 2 798 303€ 1 284 459€ 260 105€ 5 691€ 9 609€ 1 852€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
211€ 51 477€ 836 679€ 559 035€ 246 192€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
190€ 249 466€ 17 327€ 575 687€ 17 327€ 246 005€ 17 328€ 482 712€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
0€ 0€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 0€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
671 239€ 64 326€ 13 029€ 960€ 960€ 960€ 960€ 831€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
0€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 385 € 3 250 € 3 375 € 2 000 € 1 900 € 663 € 962 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
663€ 962€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 385€ 3 250€ 3 375€ 2 000€ 1 900€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
48 801€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
24 000 € 3 850 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
24 000€ 3 850€