Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 719 043 € 1 232 884 € 985 136 € 870 717 € 892 023 € 599 064 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 748 € 2 748 € 2 956 € 5 339 € 7 726 € 10 113 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 748 € 2 748 € 2 956 € 5 339 € 7 726 € 10 113 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 748€ 2 748€ 2 956€ 5 339€ 7 726€ 10 113€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 153 052 € 1 229 893 € 981 937 € 864 409 € 883 550 € 588 951 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
19 340 € 3 555 € 1 337 € 375 426 € 338 480 €
035
B.I.1
Materiál
17 004€ 2 015€ 375 426€ 338 480€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 336€ 1 540€ 1 337€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
862 185 € 981 069 € 845 499 € 771 136 € 507 969 € 246 348 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
841 747 € 929 149 € 804 914 € 764 176 € 473 667 € 229 463 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
841 747€ 929 149€ 804 914€ 764 176€ 473 667€ 229 463€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
802€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
13 795€ 45 277€ 34 924€ 317€ 17 659€ 16 083€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 643€ 6 643€ 5 661€ 6 643€ 16 643€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
271 527 € 245 269 € 136 438 € 91 936 € 155 € 4 123 €
072
B.V.1.
Peniaze
250 188€ 245 101€ 135 415€ 91 936€ 155€ 4 123€
073
B.V.2.
Účty v bankách
21 339€ 168€ 1 023€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
563 243 € 243 € 243 € 969 € 747 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
563 243€ 243€ 243€ 969€ 747€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 719 043 € 1 232 884 € 985 136 € 870 717 € 892 023 € 599 064 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 845 € 19 593 € 40 702 € 325 042 € 550 034 € 313 681 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 294 917 €
082
A.I.1
Základné imanie
19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 294 917€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
272 873€ 503 833€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
525 € 525 € 525 € 525 € 525 € 11 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
525€ 525€ 525€ 525€ 525€ 11€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-848 € 20 260 € 36 727 € 20 759 € 18 240 € 8 472 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
36 727€ 36 727€ 36 727€ 20 759€ 18 240€ 8 472€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-37 575€ -16 467€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-15 748 € -21 108 € -16 466 € 10 969 € 7 520 € 10 281 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 715 198 € 1 213 291 € 944 434 € 545 675 € 340 385 € 285 383 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
277 € 277 € 277 € 277 € 277 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
277€ 277€ 277€ 277€ 277€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 027 373 € 2 021 488 € 965 524 € 418 393 € 210 691 € 192 883 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 026 277 € 2 020 060 € 964 826 € 413 906 € 209 211 € 173 100 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 026 277€ 2 020 060€ 964 826€ 413 906€ 209 211€ 173 100€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
51€ 51€ 51€ 51€ 51€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
477€ 427€ 397€ 365€ 344€ 181€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
426€ 834€ 232€ 210€ 196€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
142€ 116€ 18€ 3 861€ 889€ 18 982€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
620€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 261 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 261€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
90 773€ 84 146€ 101 483€ 115 005€ 116 156€ 92 500€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-1 415 225€ -904 620€ -134 850€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 604 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 604€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé