Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
708 744 € 759 580 € 824 250 € 766 928 € 570 677 € 669 099 € 574 451 € 634 454 € 603 073 € 620 159 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
502 506 € 532 843 € 585 532 € 497 609 € 323 595 € 342 533 € 303 752 € 312 685 € 301 464 € 302 567 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
496 708 € 531 089 € 583 778 € 497 609 € 323 595 € 342 533 € 303 752 € 312 685 € 301 464 € 302 567 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
410 705€ 424 478€ 438 253€ 330 666€ 229 765€ 238 290€ 244 673€ 251 242€ 253 303€ 242 492€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
86 003€ 106 611€ 145 525€ 166 943€ 93 830€ 104 243€ 59 079€ 61 443€ 48 161€ 60 075€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
5 798 € 1 754 € 1 754 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
5 798€ 1 754€ 1 754€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
206 238 € 226 737 € 238 718 € 269 319 € 247 082 € 326 566 € 270 699 € 321 769 € 301 609 € 317 592 €
015
B.I.
Zásoby
6 295€ 7 527€ 18 383€ 21 839€ 12 252€ 8 576€ 15 577€ 14 620€ 16 396€ 14 049€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
80 218€ 77 852€ 126 072€ 136 407€ 100 293€ 129 967€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
103 024 € 135 283 € 86 611 € 105 056 € 227 285 € 219 815 € 241 216 € 289 862 € 179 657 € 171 210 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
100 253€ 131 305€ 60 975€ 80 981€ 204 313€ 196 141€ 217 426€ 265 745€ 157 851€ 146 209€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
415€ 322€ 5 152€ 2 935€ 2 092€ 2 646€ 1 300€ 1 978€ 385€ 2 007€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 356€ 3 656€ 20 484€ 21 140€ 20 880€ 21 028€ 22 490€ 22 139€ 21 421€ 22 994€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
16 701 € 6 075 € 7 652 € 6 017 € 7 545 € 98 175 € 13 906 € 17 287 € 5 263 € 2 366 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
16 701€ 6 075€ 7 652€ 6 017€ 7 545€ 98 175€ 13 906€ 17 287€ 5 263€ 2 366€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
708 744 € 759 580 € 824 250 € 766 928 € 570 677 € 669 099 € 574 451 € 634 454 € 603 073 € 620 159 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
165 362 € 150 475 € 153 344 € 191 632 € 231 229 € 248 298 € 204 682 € 198 069 € 186 760 € 178 556 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
17 158€ 19 626€ 59 751€ 99 590€ 116 659€ 73 043€ 66 429€ 55 121€ 46 917€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
16 565 € -790 € -38 046 € -39 597 € -17 069 € 43 616 € 6 614 € 11 309 € 8 204 € 46 917 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
543 382 € 609 105 € 670 906 € 575 296 € 339 448 € 420 801 € 369 769 € 436 385 € 416 313 € 441 603 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
92 000€ 71 306€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
446 318 € 508 100 € 542 448 € 267 330 € 303 852 € 419 744 € 367 257 € 435 332 € 415 010 € 439 690 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
7 154€ 4 952€ 18 446€ 59 770€ 45 302€ 36 928€ 3 180€ 38 898€ 58 760€ 94 805€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
6 675€ 7 326€ 8 798€ 5 449€ 4 894€ 3 518€ 4 170€ 3 832€ 3 969€ 3 111€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
17 217€ 20 717€ 658€ 625€ 841€ 1 016€ 1 511€ 1 394€ 1 836€ 462€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
415 272€ 475 105€ 514 546€ 201 486€ 252 815€ 378 282€ 358 396€ 391 208€ 350 445€ 341 312€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
5 064€ 4 011€ 2 706€ 596€ 1 057€ 2 512€ 1 053€ 1 303€ 1 913€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 994€ 33 752€ 69 660€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
92 000€ 92 000€ 167 000€ 35 000€