Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MOF HOLDING, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
51 997 219 € 48 397 688 € 32 863 519 € 42 049 724 € 39 721 455 € 48 433 129 € 47 315 455 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
18 180 211 € 29 697 567 € 27 043 797 € 25 389 939 € 23 680 416 € 15 670 847 € 16 102 746 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
200 €
005
A.I.2
Software
200€
007
A.I.4
Goodwill
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
478 946 € 540 445 € 569 180 € 554 788 € 181 612 € 206 471 € 216 942 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
142 947€ 150 775€ 158 603€ 166 430€ 8 527€ 10 130€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
335 999€ 389 670€ 410 577€ 181 358€ 181 612€ 197 944€ 206 795€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
207 000€ 17€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
17 701 265 € 29 157 122 € 26 474 617 € 24 835 151 € 23 498 804 € 15 464 376 € 15 885 604 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
61 079€ 61 079€ 36 362€ 9 802 221€ 7 730 726€ 36 362€ 36 362€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
15 033 159€ 13 237 327€ 11 003 572€ 5 363 007€ 5 423 233€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
2 106 534€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
2 405 040€ 15 656 729€ 15 232 696€ 14 830 943€ 15 566 091€ 8 767 678€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
201 987€ 201 987€ 201 987€ 201 987€ 201 987€ 1 297 329€ 43 808€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
8 275 667€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
33 814 998 € 18 698 550 € 5 818 135 € 16 658 349 € 16 039 134 € 32 713 570 € 31 104 543 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
198 368 € 47 305 € 1 535 576 € 1 960 066 € 2 252 498 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
035
B.I.4
Zvieratá
600€
036
B.I.5
Tovar
198 368€ 47 305€ 1 535 576€ 1 960 066€ 2 251 898€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
178 129 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
178 129€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 496 685 € 3 193 228 € 3 229 828 € 2 524 802 € 11 425 850 € 19 302 223 € 17 625 511 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
92 234€ 260 556€ 61 976€ 178 704€ 1 202 909€ 2 300 421€ 2 616 393€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
360 342€ 43 436€ 4 233 634€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
38 041€ 299 320€ 2 564 879€ 3 033 634€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
714 617€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 459€ 160 109€ 41 021€ 32 092€ 68 716€ 68 931€ 428 045€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 355 951€ 2 473 243€ 561 952€ 1 953 664€ 10 110 789€ 13 899 237€ 9 632 822€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
31 318 313 € 15 505 322 € 2 389 939 € 14 086 242 € 3 077 708 € 11 273 152 € 11 226 534 €
056
B.IV.1
Peniaze
116€ 115€ 116€ 110€ 110€ 107€ 147€
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 017 170€ 346 988€ 1 526 465€ 13 378 960€ 744 350€ 10 004 542€ 501 143€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
10 000 000€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
20 301 027€ 15 158 219€ 863 358€ 707 172€ 2 333 248€ 1 161 943€ 725 244€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
106 560€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 010 € 1 571 € 1 587 € 1 436 € 1 905 € 48 712 € 108 166 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 010€ 1 571€ 1 587€ 1 220€ 1 220€ 1 220€ 1 317€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
216€ 685€ 47 492€ 106 849€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
51 997 219 € 48 397 688 € 32 863 519 € 42 049 724 € 39 721 455 € 48 433 129 € 47 315 455 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
19 929 577 € 18 563 705 € 15 990 747 € 13 163 552 € 10 506 927 € 8 918 747 € 9 530 387 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
7 097 580 € 5 678 873 € 3 914 207 € 2 936 413 € 1 283 478 € -862 392 € -785 598 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 319€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
7 097 580€ 5 678 873€ 3 914 207€ 2 936 413€ 1 283 478€ -862 392€ -788 917€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 3 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
12 845 001 € 12 036 708 € 10 187 307 € 9 910 072 € 9 142 018 € 10 579 352 € 10 635 167 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 531 593€ 13 723 301€ 11 873 900€ 11 596 665€ 11 082 771€ 11 121 212€ 11 121 212€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 686 592€ -1 686 593€ -1 686 593€ -1 686 593€ -1 940 753€ -541 860€ -486 045€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-52 836 € 808 292 € 1 849 401 € 277 235 € 41 599 € -838 045 € -355 695 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
32 067 642 € 29 833 983 € 16 872 772 € 28 886 172 € 29 214 528 € 39 514 382 € 37 785 068 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
45 105 € 33 184 € 27 547 € 27 284 € 3 762 € 3 000 € 3 500 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 455€ 10 234€ 4 597€ 4 334€ 3 762€ 3 000€ 3 500€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
43 650€ 22 950€ 22 950€ 22 950€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
32 003 873 € 29 556 829 € 16 551 060 € 25 092 663 € 24 261 108 € 31 983 328 € 34 833 715 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
12 209 343€ 24 413 475€ 24 115 926€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
28 788 496€ 24 059 626€ 31 979 826€ 34 796 287€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 748€ 3 693€ 3 633€ 3 592€ 3 540€ 3 502€ 3 502€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 333 498€ 4 034 853€ 3 337 853€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 878 131€ 1 458 657€ 1 000 231€ 675 596€ 141 642€ 33 926€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
18 664 € 243 970 € 294 165 € 3 766 225 € 4 949 658 € 6 612 795 € 1 355 196 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 569€ 231 634€ 28 526€ 424 979€ 1 421 923€ 1 534 640€ 1 020 913€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 124€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 234€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 768 468€ 41 165€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 337 853€ 3 337 853€ 32 862€ 32 862€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
449€ 2 305€ 1 969€ 1 625€ 1 873€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
311€ 1 593€ 1 633€ 1 321€ 1 320€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
10 335€ 8 438€ 262 037€ 447€ 182 568€ 17 693€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 887€ 259 132€ 259 132€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
915 259€ 350 117€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 242 540 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 242 540€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé