Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MOF HOLDING, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
42 764 703 € 51 997 219 € 48 397 688 € 32 863 519 € 42 049 724 € 39 721 455 € 48 433 129 € 47 315 455 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
16 805 452 € 18 180 211 € 29 697 567 € 27 043 797 € 25 389 939 € 23 680 416 € 15 670 847 € 26 102 746 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
200 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
200€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
417 608 € 478 946 € 540 445 € 569 180 € 554 788 € 181 612 € 206 471 € 216 942 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
135 120€ 142 947€ 150 775€ 158 603€ 166 430€ 8 527€ 10 130€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
282 488€ 335 999€ 389 670€ 410 577€ 181 358€ 181 612€ 197 944€ 206 795€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
207 000€ 17€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
16 387 844 € 17 701 265 € 29 157 122 € 26 474 617 € 24 835 151 € 23 498 804 € 15 464 376 € 25 885 604 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
61 079€ 61 079€ 61 079€ 36 362€ 9 802 221€ 7 730 726€ 36 362€ 36 362€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
15 447 073€ 15 033 159€ 13 237 327€ 11 003 572€ 5 363 007€ 5 423 233€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
2 106 534€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
14 830 943€ 15 566 091€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
677 705€ 2 405 040€ 15 656 729€ 15 232 696€ 8 767 678€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
201 987€ 201 987€ 201 987€ 201 987€ 201 987€ 201 987€ 1 297 329€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
8 319 475€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
10 000 000€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
25 957 393 € 33 814 998 € 18 698 550 € 5 818 135 € 16 658 349 € 16 039 134 € 32 713 570 € 21 104 543 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
198 368 € 47 305 € 1 535 576 € 1 960 066 € 2 252 498 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
600€
039
B.I.5
Tovar
198 368€ 47 305€ 1 535 576€ 1 960 066€ 2 251 898€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 299 456 € 178 129 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
3 299 456€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
178 129€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
830 452 € 2 496 685 € 3 193 228 € 3 229 828 € 2 524 802 € 11 425 850 € 19 302 223 € 17 625 511 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
510 301 € 92 234 € 260 556 € 61 976 € 178 704 € 1 202 909 € 2 300 421 € 2 616 393 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
177 122€ 1 059 112€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
510 301€ 92 234€ 260 556€ 61 976€ 1 582€ 143 797€ 2 300 421€ 2 616 393€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
360 342€ 43 436€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
128 025€ 38 041€ 299 320€ 2 564 879€ 3 033 634€ 4 233 634€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
714 617€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
185 075€ 10 459€ 160 109€ 41 021€ 32 092€ 68 716€ 68 931€ 428 045€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 051€ 2 355 951€ 2 473 243€ 561 952€ 1 953 664€ 10 110 789€ 13 899 237€ 9 632 822€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
5 052 932 € 20 301 027 € 15 158 219 € 863 358 € 707 172 € 2 333 248 € 1 268 503 € 725 244 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
5 052 932€ 20 301 027€ 15 158 219€ 863 358€ 707 172€ 2 333 248€ 1 161 943€ 725 244€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
106 560€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
16 774 553 € 11 017 286 € 347 103 € 1 526 581 € 13 379 070 € 744 460 € 10 004 649 € 501 290 €
072
B.V.1.
Peniaze
112€ 116€ 115€ 116€ 110€ 110€ 107€ 147€
073
B.V.2.
Účty v bankách
16 774 441€ 11 017 170€ 346 988€ 1 526 465€ 13 378 960€ 744 350€ 10 004 542€ 501 143€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 858 € 2 010 € 1 571 € 1 587 € 1 436 € 1 905 € 48 712 € 108 166 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 858€ 2 010€ 1 571€ 1 587€ 1 220€ 1 220€ 1 220€ 1 317€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
216€ 685€ 47 492€ 106 849€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
42 764 703 € 51 997 219 € 48 397 688 € 32 863 519 € 42 049 724 € 39 721 455 € 48 433 129 € 47 315 455 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
19 977 981 € 19 929 577 € 18 563 705 € 15 990 747 € 13 163 552 € 10 506 927 € 8 918 747 € 9 530 387 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
7 424 573 € 7 097 580 € 5 678 873 € 3 914 207 € 2 936 413 € 1 283 478 € -862 392 € -788 917 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
7 424 573€ 7 097 580€ 5 678 873€ 3 914 207€ 2 936 413€ 1 283 478€ -862 392€ -788 917€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
12 792 164 € 12 845 001 € 12 036 708 € 10 187 307 € 9 910 072 € 9 142 018 € 10 579 352 € 10 635 167 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 531 593€ 14 531 593€ 13 723 301€ 11 873 900€ 11 596 665€ 11 082 771€ 11 121 212€ 11 121 212€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 739 429€ -1 686 592€ -1 686 593€ -1 686 593€ -1 686 593€ -1 940 753€ -541 860€ -486 045€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-278 588 € -52 836 € 808 292 € 1 849 401 € 277 235 € 41 599 € -838 045 € -355 695 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
22 786 722 € 32 067 642 € 29 833 983 € 16 872 772 € 28 886 172 € 29 214 528 € 39 514 382 € 37 785 068 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
22 734 213 € 32 003 873 € 29 556 829 € 16 551 060 € 25 092 663 € 24 261 108 € 31 983 328 € 33 752 270 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
12 209 343€ 24 413 475€ 24 115 926€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
20 758 394€ 28 788 496€ 24 059 626€ 31 979 826€ 33 714 842€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 200€ 1 333 498€ 4 034 853€ 3 337 853€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 790€ 3 748€ 3 693€ 3 633€ 3 592€ 3 540€ 3 502€ 3 502€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 970 829€ 1 878 131€ 1 458 657€ 1 000 231€ 675 596€ 141 642€ 33 926€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
35 422 € 18 664 € 243 970 € 294 165 € 3 766 225 € 4 949 658 € 6 612 795 € 2 436 641 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
31 995 € 7 569 € 231 634 € 28 526 € 424 979 € 1 421 923 € 1 534 640 € 1 022 037 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5€ 94 441€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
31 995€ 7 569€ 231 634€ 28 526€ 424 974€ 1 327 482€ 1 534 640€ 1 022 037€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 234€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 768 468€ 1 122 610€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 337 853€ 3 337 853€ 32 862€ 32 862€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
412€ 449€ 2 305€ 1 969€ 1 625€ 1 873€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
285€ 311€ 1 593€ 1 633€ 1 321€ 1 320€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 730€ 10 335€ 8 438€ 262 037€ 447€ 182 568€ 17 693€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 887€ 259 132€ 259 132€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
17 087 € 45 105 € 33 184 € 27 547 € 27 284 € 3 762 € 3 000 € 3 500 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
987€ 1 455€ 10 234€ 4 597€ 4 334€ 3 762€ 3 000€ 3 500€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
16 100€ 43 650€ 22 950€ 22 950€ 22 950€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 242 540€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
915 259€ 350 117€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé