Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MOF HOLDING, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
190 365€ 710 790€ 486 954€ 1 805 365€ 3 725 695€ 3 371 170€ 1 538 338€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
138 553€ 519 607€ 252 310€ 1 602 990€ 2 724 619€ 2 645 960€ 710 130€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
51 812 € 191 183 € 234 644 € 202 375 € 1 001 076 € 725 210 € 828 208 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
294 994 € 660 005 € 1 172 509 € 2 444 362 € 1 207 852 € 330 218 € 698 527 € 751 064 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
294 994€ 660 005€ 1 172 509€ 2 444 362€ 1 207 852€ 330 218€ 698 527€ 751 064€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
38 325 € 186 594 € 190 689 € 99 077 € 202 214 € 567 980 € 243 316 € 425 931 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 980€ 4 998€ 4 022€ 5 542€ 1 365€ 1 680€ 2 737€ 299€
10
B.2
Služby
31 345€ 181 596€ 186 667€ 93 535€ 200 849€ 566 300€ 240 579€ 425 632€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
256 669 € 525 223 € 1 173 003 € 2 579 929 € 1 208 013 € 763 314 € 1 180 421 € 1 153 341 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
8 993 € 13 757 € 51 118 € 46 957 € 45 454 € 42 146 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 621€ 10 006€ 36 998€ 34 122€ 32 944€ 30 043€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 331€ 3 522€ 13 612€ 12 305€ 12 010€ 10 586€
16
C.4
Sociálne náklady
41€ 229€ 508€ 530€ 500€ 1 517€
17
D
Dane a poplatky
9 790€ 1 288€ 1 298€ 9 289€ 6 000€ 19 800€ 8€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
61 339€ 61 499€ 28 734€ 27 009€ 4 879€ 6 164€ 10 654€ 26 854€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
15 615€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 695€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-12€ -5 187€ 5 199€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 041 630€ 2 145 741€ 226 692€ 414 901€ 1 408 902€ 2 379 508€ 2 309 451€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 053 881€ 2 149 297€ 230 338€ 6 704€ 418 485€ 1 406 332€ 2 383 271€ 2 311 096€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
164 296 € 445 135 € 1 093 394 € 2 484 771 € 1 154 096 € 708 494 € 1 146 204 € 1 124 834 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 269 021€ 180 000€ 25 917€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
863 358€ 100 000€ 20 538€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
26 324 € 63 836 € 77 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
77 000€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
26 324€ 63 836€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
153 219€ 698 711€ 158 219€ 66 896€ 45 174€ 22 234€ 25 345€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
3 359€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
156 185€ 22 135€ 241 536€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
117 754€ 10 549€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
102 148€ 207 657€ 219 482€ 361 067€ 816 895€ 932 715€ 1 548 370€ 1 329 005€
39
N
Nákladové úroky
626 603€ 1 120 361€ 827 700€ 678 065€ 913 531€ 1 307 601€ 3 989 025€ 2 960 247€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 2 204€ 55€ 551€ 1 622€ 3 908€
41
O
Kurzové straty
5€ 1€ 2 390€ 28 782€ 14 700€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 466€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 279€ 1 286€ 775€ 924€ 525 727€ 1 048€ 891€ 613€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-376 520 € -215 277 € -45 112 € -159 533 € -595 556 € -281 750 € -2 139 080 € -1 549 385 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-212 224 € 229 858 € 1 048 282 € 2 325 238 € 558 540 € 426 744 € -992 876 € -424 551 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
66 364 € 282 694 € 239 990 € 475 837 € 281 305 € 385 145 € -154 831 € -68 856 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
60 588€ 240 344€ 250 652€ 411 122€ 165 910€ 250 861€ 70 473€ 68 007€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
5 776€ 42 350€ -10 662€ 64 715€ 115 395€ 134 284€ -225 304€ -136 863€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-278 588 € -52 836 € 808 292 € 1 849 401 € 277 235 € 41 599 € -838 045 € -355 695 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-212 224 € 229 858 € 1 048 282 € 2 325 238 € 558 540 € 426 744 € -992 876 € -424 551 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-278 588 € -52 836 € 808 292 € 1 849 401 € 277 235 € 41 599 € -838 045 € -355 695 €