Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
133 045€ 118 512€ 105 856€ 89 282€ 88 200€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
141 102 € 124 806 € 109 590 € 90 113 € 88 325 € 7 184 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
133 045€ 118 512€ 106 257€ 89 280€ 88 200€ 6 767€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 057€ 2 500€ 3 333€ 833€ 417€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 794€ 125€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
129 368 € 124 587 € 101 901 € 100 217 € 82 788 € 12 958 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
77 568€ 86 088€ 73 132€ 76 365€ 61 102€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 139€ 8 204€ 5 505€ 8 122€ 10 561€ 4 046€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
26 740€ 20 559€ 11 183€ 7 454€ 7 100€ 8 480€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
707 € 987 € 165 €
16
E.1.
Mzdové náklady
523€ 731€ 122€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
184€ 256€ 43€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
815€ 785€ 808€ 632€ 245€ 126€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 996€ 4 377€ 5 644€ 4 006€ 2 962€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 996€ 4 377€ 5 644€ 4 006€ 2 962€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 057€ 3 384€ 4 276€ 2 960€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 053€ 483€ 366€ 513€ 818€ 306€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
11 734 € 219 € 7 689 € -10 104 € 5 537 € -5 774 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
18 598 € 3 661 € 16 437 € -2 661 € 9 437 € -5 759 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 959 € 423 € 27 € 813 € 537 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
4 959€ 423€ 27€ 812€ 537€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 773 € 608 € 1 105 € 1 659 € 1 430 € 76 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
9 474€ 255€ 816€ 1 022€ 1 102€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
299€ 353€ 289€ 637€ 328€ 76€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-9 773 € 4 351 € -682 € -1 632 € -617 € 461 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 961 € 4 570 € 7 007 € -11 736 € 4 920 € -5 313 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
901 € 1 196 € 960 € 960 € 1 082 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
901€ 1 196€ 960€ 960€ 1 082€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 060 € 3 374 € 6 047 € -12 696 € 3 838 € -5 313 €