Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
314 183 € 372 649 € 333 270 € 325 845 € 347 851 € 317 818 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
61 132 € 63 943 € 81 895 € 81 895 € 57 203 € 36 786 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
61 132 € 63 943 € 81 895 € 81 895 € 57 203 € 36 786 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
61 132€ 63 943€ 81 895€ 81 895€ -59 643€ -80 060€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
116 846€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
116 846€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
253 051 € 308 706 € 251 375 € 243 950 € 290 648 € 279 505 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
14 478 € 13 945 € 14 849 € 11 044 € 11 987 € 11 843 €
032
B.I.1
Materiál
11 843€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
5 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
5€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
232 548 € 293 337 € 201 298 € 208 955 € 255 114 € 256 485 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
230 778€ 281 200€ 198 014€ 199 889€ 250 439€ 254 201€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 970€ 12 337€ 2 500€ 6 836€ 2 248€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 284€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-200€ -200€ 784€ 2 230€ 2 427€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
6 025 € 1 424 € 35 228 € 23 951 € 23 547 € 11 172 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 025€ 1 424€ 35 228€ 23 951€ 23 547€ 7 171€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 001€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 527 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 527€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
314 183 € 372 649 € 333 270 € 325 845 € 347 851 € 317 818 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
52 530 € 39 315 € 42 388 € 86 271 € 83 734 € 108 114 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
80 524 € 80 524 € 80 524 € 76 516 € 76 516 € 99 964 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 046€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
94 918€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-47 851 € -44 776 € -893 € 579 € 1 509 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
13 217 € -3 073 € -43 883 € 2 536 € -931 € 1 510 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
261 653 € 333 334 € 290 882 € 239 574 € 264 117 € 209 704 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
-204 € 1 478 € 699 € 903 € 851 € 661 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
-204€ 1 478€ 699€ 903€ 851€ 661€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
99 008 € 99 008 € 800 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
800€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
161 849 € 205 224 € 260 106 € 206 215 € 262 698 € 207 675 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
77 304€ 108 619€ 67 098€ 71 943€ 104 744€ 74 565€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
544€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
80 996€ 93 714€ 190 699€ 130 249€ 144 853€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
126 008€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 326€ 2 393€ 1 207€ 1 027€ 752€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 096€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 223€ 498€ 1 102€ 2 996€ 12 349€ 3 508€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 954€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
568€ 568€ 568€ 568€ 568€ 568€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
432 € 27 056 € 29 509 € 31 888 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
432€ 27 056€ 29 509€ 31 888€