Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 259 385 € 1 474 879 € 1 095 968 € 1 031 602 € 1 111 345 € 1 093 392 € 1 621 470 € 1 166 095 € 1 005 804 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
808 410 € 803 664 € 742 894 € 695 879 € 709 418 € 746 495 € 786 307 € 707 827 € 744 026 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
808 410 € 803 664 € 742 894 € 695 879 € 709 418 € 746 495 € 786 307 € 707 827 € 744 026 €
012
A.II.1
Pozemky
13 556€ 13 556€ 13 556€ 9 719€ 1 190€ 1 190€ 1 190€ 1 190€ 1 190€
013
A.II.2
Stavby
481 218€ 524 645€ 495 946€ 534 898€ 524 706€ 561 251€ 527 804€ 560 955€ 459 943€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
227 110€ 244 040€ 171 800€ 66 863€ 125 403€ 152 865€ 158 815€ 82 534€ 152 605€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
27 629€ 21 423€ 20 514€ 17 901€ 22 664€ 29 102€ 30 891€ 34 311€ 33 792€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
58 897€ 41 078€ 66 498€ 35 455€ 67 607€ 28 837€ 96 496€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 087€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
450 811 € 671 215 € 352 321 € 334 982 € 401 211 € 346 156 € 835 047 € 458 122 € 261 633 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
366 940 € 313 885 € 225 906 € 265 624 € 265 544 € 271 867 € 422 026 € 322 759 € 192 811 €
032
B.I.1
Materiál
37 960€ 9 152€ 2 357€ 4 358€ 7 842€ 6 308€ 8 694€ 44 388€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
25 658€ 31 908€ 21 384€ 26 399€ 38 420€ 28 488€ 35 801€ 45 976€ 32 732€
034
B.I.3
Výrobky
160 217€ 63 911€ 96 745€ 56 330€ 87 761€ 150 466€ 192 143€ 100 081€ 47 881€
035
B.I.4
Zvieratá
143 105€ 208 914€ 105 420€ 178 537€ 131 521€ 86 605€ 185 388€ 132 314€ 112 198€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
78 134 € 345 382 € 100 151 € 54 576 € 132 748 € 70 582 € 412 819 € 132 744 € 66 612 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
55 660€ 49 768€ 79 645€ 36 092€ 115 483€ 69 906€ 29 419€ 121 768€ 64 660€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
22 474€ 295 614€ 20 506€ 18 484€ 17 265€ 676€ 386 720€ 14 296€ 5 272€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-3 320€ -3 320€ -3 320€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
5 737 € 11 948 € 26 264 € 14 782 € 2 919 € 3 707 € 202 € 2 619 € 2 210 €
056
B.IV.1
Peniaze
66€ 101€ 128€ 258€ 30€ 62€ 114€ 71€ 215€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 671€ 11 847€ 26 136€ 14 524€ 2 889€ 3 645€ 88€ 2 548€ 1 995€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
164 € 753 € 741 € 716 € 741 € 116 € 146 € 145 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
164€ 753€ 741€ 716€ 741€ 116€ 146€ 145€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 259 385 € 1 474 879 € 1 095 968 € 1 031 602 € 1 111 345 € 1 093 392 € 1 621 470 € 1 166 095 € 1 005 804 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
538 267 € 495 590 € 484 453 € 365 637 € 440 504 € 356 894 € 535 073 € 506 874 € 356 349 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
525 906 € 483 141 € 471 430 € 349 970 € 424 798 € 342 325 € 517 353 € 496 083 € 345 602 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
525 906€ 483 141€ 471 430€ 349 970€ 424 798€ 342 325€ 517 353€ 496 083€ 345 602€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
5 058 € 5 146 € 5 720 € 8 364 € 8 403 € 7 266 € 10 417 € 3 488 € 3 444 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
674 166 € 932 337 € 611 515 € 665 965 € 670 841 € 736 498 € 1 086 397 € 659 221 € 649 455 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
23 449 € 20 497 € 21 500 € 20 790 € 20 809 € 16 906 € 13 817 € 14 665 € 11 046 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
23 449€ 20 497€ 21 500€ 20 790€ 20 809€ 16 906€ 13 817€ 14 665€ 11 046€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
126 693 € 123 158 € 75 381 € 23 725 € 51 612 € 77 045 € 103 339 € 26 425 € 50 960 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
7 791€ 6 276€ 7 384€ 5 971€ 4 536€ 2 914€ 5 826€ 4 654€ 4 464€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
118 902€ 116 882€ 67 997€ 17 754€ 47 076€ 74 131€ 97 513€ 21 771€ 46 496€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
182 982 € 194 095 € 150 977 € 203 546 € 316 617 € 440 838 € 610 841 € 537 597 € 377 656 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
159 359€ 173 333€ 127 030€ 179 577€ 298 134€ 419 209€ 587 993€ 508 242€ 360 462€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
11 127€ 9 179€ 10 054€ 9 583€ 9 392€ 9 376€ 8 305€ 7 581€ 7 411€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 950€ 6 803€ 8 001€ 6 917€ 6 220€ 6 318€ 11 506€ 18 651€ 7 113€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 741€ 2 127€ 2 710€ 4 751€ 586€ 3 320€ 351€ 642€ 518€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 805€ 2 653€ 3 182€ 2 718€ 2 285€ 2 615€ 2 686€ 2 481€ 2 152€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
150 687€ 134 388€ 103 977€ 165 362€ 23 000€ 47 000€ 50 000€ 76 835€ 70 839€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
190 355 € 460 199 € 259 680 € 252 542 € 258 803 € 154 709 € 308 400 € 3 699 € 138 954 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 699€ 85 454€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
190 355€ 460 199€ 259 680€ 252 542€ 258 803€ 154 709€ 308 400€ 53 500€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
46 952 € 46 952 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
46 952€ 46 952€