Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
80 882€ 35 417€ 174 982€ 20 763€ 77 203€ 98 013€ 8 796€ 3 674€ 10 645€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 751€ 16 675€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
80 882 € 35 417 € 174 982 € 20 763 € 77 203 € 98 013 € 45 € -13 001 € 10 645 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
565 681 € 586 900 € 524 017 € 578 719 € 579 458 € 438 674 € 621 856 € 717 663 € 457 176 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
632 350€ 650 593€ 635 541€ 704 126€ 696 378€ 659 926€ 602 788€ 674 817€ 586 302€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-88 969€ -75 863€ -127 847€ -131 857€ -126 167€ -240 563€ 4 682€ 24 650€ -148 442€
07
II.3
Aktivácia
22 300€ 12 170€ 16 323€ 6 450€ 9 247€ 19 311€ 14 386€ 18 196€ 19 316€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
515 792 € 534 496 € 635 619 € 494 338 € 567 763 € 638 021 € 741 814 € 677 315 € 605 737 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
425 077€ 432 062€ 488 678€ 359 166€ 439 383€ 476 375€ 554 093€ 500 422€ 437 805€
10
B.2
Služby
90 715€ 102 434€ 146 941€ 135 172€ 128 380€ 161 646€ 187 721€ 176 893€ 167 932€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
130 771 € 87 821 € 63 380 € 105 144 € 88 898 € -101 334 € -119 913 € 27 347 € -137 916 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
264 969 € 253 771 € 238 154 € 241 817 € 256 480 € 224 467 € 193 718 € 228 504 € 191 938 €
13
C.1
Mzdové náklady
193 035€ 181 165€ 169 937€ 175 071€ 189 604€ 167 818€ 138 452€ 163 139€ 141 122€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
67 218€ 66 907€ 60 304€ 58 706€ 59 351€ 53 127€ 47 212€ 57 524€ 48 985€
16
C.4
Sociálne náklady
4 716€ 5 699€ 7 913€ 8 040€ 7 525€ 3 522€ 8 054€ 7 841€ 1 831€
17
D
Dane a poplatky
7 032€ 8 750€ 7 006€ 10 630€ 8 259€ 8 373€ 8 889€ 13 940€ 9 148€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
140 172€ 106 677€ 95 483€ 107 982€ 110 165€ 103 766€ 116 538€ 118 222€ 190 511€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
130€ 380€ 130€ 3 043€ 130€ 131€ 169 592€ 1 520€ 507 623€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 276€ 2 422€ 2 635€ 179€ 2 236€ 5 177€ 29 661€ 3 651€ 684 134€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
202 086€ 248 145€ 303 565€ 287 426€ 314 101€ 472 125€ 359 836€ 385 840€ 771 504€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 094€ 1 024€ 824€ 1 722€ 654€ 588€ 22 731€ 9 134€ 10 815€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-90 556 € -36 298 € 22 973 € 33 283 € 25 335 € 28 551 € 37 978 € 41 256 € 54 665 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
23 651€ 16 527€ 18 000€ 20 060€ 16 910€ 21 716€ 20 927€ 23 345€ 37 406€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
156€ 3€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
129 150€ 66 663€ 8 364€ 8 435€ 10 146€ 7 538€ 2 686€ 2 790€ 1 785€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 885€ 7 324€ 7 617€ 10 258€ 7 285€ 4 227€ 9 320€ 17 213€ 15 600€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
95 614 € 42 812 € -17 253 € -22 039 € -14 052 € -18 405 € -27 561 € -37 768 € -51 221 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 058 € 6 514 € 5 720 € 11 244 € 11 283 € 10 146 € 10 417 € 3 488 € 3 444 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 368 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 368€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 058 € 5 146 € 5 720 € 8 364 € 8 403 € 7 266 € 10 417 € 3 488 € 3 444 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 058 € 6 514 € 5 720 € 11 244 € 11 283 € 10 146 € 10 417 € 3 488 € 3 444 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 058 € 5 146 € 5 720 € 8 364 € 8 403 € 7 266 € 10 417 € 3 488 € 3 444 €